ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ο πυροσβέστης ανήκει στην ειδική υπηρεσία αμέσου δράσεως για την κατάσβεση πυρκαγιών, τον απεγκλωβισμό ατόμων ή την αντιμετώπιση πλημμύρων και φυσικών καταστροφών.
Κύριο έργο του πυροσβέστη είναι η φροντίδα για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των πολιτών, η κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση, οικήματα ή πλοία, η αντιμετώπιση θεομηνιών, ο απεγκλωβισμός ατόμων και ο καθαρισμός δρόμων μετά από τροχαία ατυχήματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις τα πυροσβεστικά οχήματα χρησιμοποιούνται για την καταστολή βίαιων επεισοδίων σε συνεργασία με την αστυνομία. Όταν δεν υπάρχει κάποιo περιστατικό στο οποίο χρειάζεται να παρέμβουν, οι πυροσβέστες παραμένουν με βάρδιες υπηρεσίας μέσα στους θαλάμους ενός πυροσβεστικού σταθμού, ασχολούνται με τη συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού τους και εκπαιδεύονται στη χρήση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και σε τεχνικές κατάσβεσης.
Μόλις ο σταθμός δεχτεί σήμα για κάποιο περιστατικό, αμέσως οι πυροσβέστες φορούν τις ειδικές προστατευτικές φόρμες και τα κράνη, επιβιβάζονται στα οχήματά τους και κατευθύνονται στον τόπο του συμβάντος. Εκεί, ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούν νερό ή χημικές ουσίες και προσπαθούν να σβήσουν την εστία της φωτιάς και να εμποδίσουν την επέκτασή της. Απεγκλωβίζουν άτομα που πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί με γερανούς ή ανοίγουν εξόδους διαφυγής γι' αυτά, προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένους και φροντίζουν για την άμεση μεταφορά τους στα νοσοκομεία.
Επίσης, φροντίζουν να απομακρύνουν άτομα ή υλικά αγαθά από τον τόπο της καταστροφής. Εξάλλου, σε περιπτώσεις σεισμών σπεύδουν να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι σε ερείπια κτιρίων ή ακόμη βοηθούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε αυτοκίνητα κ.λπ. Τα υλικά μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους είναι πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα για κατασβέσεις πυρκαγιών, κλιμακοφόρα και βραχιονοφόρα για διασώσεις, πυροσβεστικά πλοιάρια, βάρκες διάσωσης, προστατευτικές στολές, κράνη, βαριά εργαλεία, ηλεκτρικά πριόνια, τσεκούρια και ειδικό εξοπλισμό, όπως συσκευές ανάνηψης, αναπνευστικές συσκευές και εντοπισμού επιζώντων ατόμων μέσα σε ερείπια. Οι πυροσβέστες μπορούν να εξειδικευτούν στην κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση ως δασοπυροσβέστες, στην κατάσβεση πυρκαγιών σε κτίρια και στην κατάσβεση πυρκαγιών σε πλοία.
Επίσης, υπάρχουν τα ειδικά σώματα άμεσης επέμβασης, όπως οι ομάδες της Ε.Μ.Α.Κ. που επεμβαίνουν σε περιπτώσεις καταστροφών μεγάλης κλίμακας από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές διυλιστηρίων κ.λπ. Προκειμένου να γίνει κάποιος πυροσβέστης είναι απαραίτητο να φοιτήσει στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών, στην οποία για να εισαχθεί πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου, επαγγελματική άδεια οδήγησης, απολυτήριο στρατού, άριστη υγεία) σύμφωνα με τον κανονισμό κατάταξης του πυροσβεστικού σώματος. 

Για να γίνει κάποιος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.Εξαιτίας της φύσης της, η εργασία του πυροσβέστη απαιτεί τόλμη, ανδρεία, αυταπάρνηση, ψυχραιμία, δυναμισμό, ταχύτητα αντίδρασης, επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων, ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

Επίσης, οι πυροσβέστες χρειάζεται να διαθέτουν ικανότητα αντίληψης του χώρου, διοικητικές ικανότητες, καλή φυσική κατάσταση, άριστη σωματική και ψυχική υγεία και κοινωνική ευαισθησία. Η Πυροσβεστική Ακαδημία διαρθρώνεται στις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Πυροσβεστών

β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών

γ. Σχολή Ανθυποπυραγών

δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

ε. Σχολή Ξένων Γλωσσών

Οι υποψήφιοι για τις σχολές της Πυροσβεστικής που θα δεχθούν πολίτες με το σύστημα των πανελλαδικών θα πρέπει να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση,για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία των Εθελοντών Πυροσβεστών Π.Σ, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο έτος (33ο).

Όσον αφορά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS). Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τόπο και χρόνο παρουσιάσεως οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Υγειονομική εξέταση

Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, που θα οριστεί με την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. το δελτίο υγειονομικής εξέτασης επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και το παραπεμπτικό σημείωμα, μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.

Οι υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι το πέρας των Εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι υποψήφιοι, προσκομίζοντας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης με τις γνωματεύσεις των γιατρών, παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώπιον της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής.

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες επιτροπές των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιώντου Πυροσβεστικού Σώματος απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί ή προσληφθεί με την ιδιότητα του αθλητή.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης των υποψηφίων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα με τα αντίστοιχα κατώτερα όρια:


α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16'' (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4' και 20'' (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). 

Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, όπου η κάθε μια από αυτές απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς Κρατικού Νοσοκομείου.

Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι Γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Υποψήφιοι και σε άλλες στρατιωτικές σχολές και Αστυνομία

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων) ή Σχολής Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων) ή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Σχολής Πυροσβεστών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών τη σχετική βεβαίωση ικανότητας από την αρμόδια Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο αριθμός τηλεφώνου, το ανάστημα του υποψηφίου και ότι κρίθηκε ικανός. Από την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής υποψηφιότητας, σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών ή Αστυνομικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή.

Όσοι προσκομίζουν βεβαίωση, ότι κρίθηκαν ικανοί για τις Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ και για τη Σχολή Πυροσβεστών.
Το επάγγελμα του πυροσβέστη αποτελεί λειτούργημα και η συνεισφορά του στην κοινωνία είναι πολύ σημαντική. Έτσι, η ζήτηση για πυροσβέστες είναι σταθερή και εποχιακά αυξανόμενη. Συνήθως, τους καλοκαιρινούς μήνες προσλαμβάνονται εποχιακοί δασοπυροσβέστες. Για τις θέσεις των αξιωματικών υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων. Όσοι, όμως, αποφοιτούν από τις ανάλογες σχολές προσλαμβάνονται στο Σώμα.
Οι πυροσβέστες που εργάζονται τόσο στον επιχειρησιακό τομέα όσο και στο διοικητικό συχνά μετακινούνται αλλά μετατίθενται. Οι αμοιβές τους είναι ικανοποιητικές και υπάρχουν αυξήσεις και βαθμολογική εξέλιξη ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Αφού αποφοιτήσει από την Πυροσβεστική Ακαδημία, ο πυροσβέστης τοποθετείται σε ενεργή υπηρεσία στους πυροσβεστικούς σταθμούς και μετά την παρέλευση διετίας συντάσσεται ειδικό φύλλο αξιολόγησης για τη μονιμοποίησή του.
Οι πυροσβέστες διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας, και είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα ένταξης σε άλλους δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Γεωργίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι δύσκολο, κοπιαστικό και απαιτητικό. Οι πυροσβέστες εργάζονται κάτω από συνθήκες έντασης και άγχους και πολλές φορές ριψοκινδυνεύουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή.
Οι συνθήκες εργασίας τους θεωρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές, καθώς στους χώρους που επεμβαίνουν υπάρχουν δυνατές φλόγες, καπνοί, υψηλές θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις χημικών, συντρίμμια κ.λπ., με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τραυματιστούν, να πάθουν κάποιο έγκαυμα και γενικότερα να θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα ή και τη ζωή τους.
Οι πυροσβέστες εργάζονται όλο το χρόνο, ακόμη και τις αργίες, με κυκλικές βάρδιες. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η εργασία τους γίνεται ιδιαίτερα κουραστική και δύσκολη, αφού την περίοδο αυτή οι πυρκαγιές είναι συχνές. Οι πυροσβέστες εργάζονται πάντοτε ομαδικά και πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται σε ετοιμότητα να παρέμβουν για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που προκύπτουν.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Βάση Τμήματος

18395 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display