ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
H Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών αφορά στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και συγκεκριμένα στην κειμενική του παράδοση, έτσι όπως αυτή εγγράφεται και εξελίσσεται εντός των διαφόρων ιστορικών και πολιτισμικών της συμφραζομένων. Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδίκευση στο Ισλάμ δια μέσου μιας ποικιλίας εκφράσεων (θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία, και ιστορία) και με μεθοδολογικά εργαλεία τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις (ερμηνεία, μετάφραση και κριτική ανάλυση κειμένων, θεολογία, ιστορία, θρησκειολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και νομική). Η κατεύθυνση θα δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν τον μουσουλμανικό πολιτισμό, τις κορανικές σπουδές και τις μουσουλμανικές παραδόσεις, τη θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ στον χώρο και τον χρόνο, τα νομικά του συστήματα, τη σχέση του και τα ζητήματα που εγείρονται κατά την υπαγωγή μουσουλμάνων στα κοσμικά νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και τις κατανοήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τις μακραίωνες σχέσεις του Ισλάμ με τον Χριστιανισμό της Ανατολής, τον διαθρησκειακό διάλογο, τα χαρακτηριστικά των ποικίλων μουσουλμανικών κοινωνιών, πλειονοτικών ή μειονοτικών, καθώς και τις θρησκευτικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές εκφράσεις τους.

ΣΚΟΠΟΣ

  • Να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της μελέτης της θρησκείας του Ισλάμ και του πολιτισμού του.
  • Να αναπτύξει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών στις γλώσσες των συναφών με το αντικείμενο σπουδών, με κύριες την ελληνική και την αραβική, και τη σχετική επιστημονική ορολογία. Παραλλήλως, και για όλους όσοι το επιθυμούν και αναλόγως με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς τους στόχους, θα προσφέρεται και η δυνατότητα εκμάθησης της περσικής γλώσσας και της οθωμανικής καλλιγραφίας.
  • Να προσφέρει δυνατότητες και ικανότητες διαχείρισης θρησκευτικών κρίσεων και εποικοδομητικής επίλυσής τους. Για τον λόγο αυτόν τα μαθήματα που αφορούν στον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο και στην ιστορία συνάντησης του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, αποτελούν κεντρική επιλογή του προγράμματος σπουδών.
  • Να παρέχει τη δυνατότητα πανεπιστημιακής θεολογικής εκπαίδευσης :

Α) σε μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης). Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάξουν το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές.
 
Β) σε άλλους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους και μη, οι οποίοι επιζητούν εξειδίκευση στις ισλαμικές σπουδές για να ενισχύσουν και διευρύνουν τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Οι πτυχιούχοι αυτοί δεν θα έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, αλλά θα είναι εξειδικευμένοι επαρκώς σε θέματα Ισλάμ, θρησκείας και πολιτισμού και θα μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν διαφόρους οργανισμούς και φορείς.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι πτυχιούχοι Θεολόγοι μπορούν να υπηρετήσουν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ως ιερωμένοι, ή να απασχοληθούν ως λαϊκοί σε διάφορες υπηρεσίες της εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να διοριστούν στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως καθηγητές Θεολόγοι. Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας μπορούν να ζητήσουν εργασία σε εκδοτικούς οίκους & βιβλιοπωλεία (εκκλησιαστικών κυρίως εκδόσεων), στην αρχαιολογική υπηρεσία (σε εφορίες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Επίσης, να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί). ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

10444 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display