ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
H Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών αφορά στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και συγκεκριμένα στην κειμενική του παράδοση, έτσι όπως αυτή εγγράφεται και εξελίσσεται εντός των διαφόρων ιστορικών και πολιτισμικών της συμφραζομένων. Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδίκευση στο Ισλάμ δια μέσου μιας ποικιλίας εκφράσεων (θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία, και ιστορία) και με μεθοδολογικά εργαλεία τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις (ερμηνεία, μετάφραση και κριτική ανάλυση κειμένων, θεολογία, ιστορία, θρησκειολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και νομική).

Η κατεύθυνση θα δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν τον μουσουλμανικό πολιτισμό, τις κορανικές σπουδές και τις μουσουλμανικές παραδόσεις, τη θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ στον χώρο και τον χρόνο, τα νομικά του συστήματα, τη σχέση του και τα ζητήματα που εγείρονται κατά την υπαγωγή μουσουλμάνων στα κοσμικά νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και τις κατανοήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τις μακραίωνες σχέσεις του Ισλάμ με τον Χριστιανισμό της Ανατολής, τον διαθρησκειακό διάλογο, τα χαρακτηριστικά των ποικίλων μουσουλμανικών κοινωνιών, πλειονοτικών ή μειονοτικών, καθώς και τις θρησκευτικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές εκφράσεις τους.

ΣΚΟΠΟΣ

  • Να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της μελέτης της θρησκείας του Ισλάμ και του πολιτισμού του.
  • Να αναπτύξει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών στις γλώσσες των συναφών με το αντικείμενο σπουδών, με κύριες την ελληνική και την αραβική, και τη σχετική επιστημονική ορολογία. Παραλλήλως, και για όλους όσοι το επιθυμούν και αναλόγως με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς τους στόχους, θα προσφέρεται και η δυνατότητα εκμάθησης της περσικής γλώσσας και της οθωμανικής καλλιγραφίας.
  • Να προσφέρει δυνατότητες και ικανότητες διαχείρισης θρησκευτικών κρίσεων και εποικοδομητικής επίλυσής τους. Για τον λόγο αυτόν τα μαθήματα που αφορούν στον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο και στην ιστορία συνάντησης του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, αποτελούν κεντρική επιλογή του προγράμματος σπουδών.
  • Να παρέχει τη δυνατότητα πανεπιστημιακής θεολογικής εκπαίδευσης :

Α) σε μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης). Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάξουν το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές.
 
Β) σε άλλους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους και μη, οι οποίοι επιζητούν εξειδίκευση στις ισλαμικές σπουδές για να ενισχύσουν και διευρύνουν τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Οι πτυχιούχοι αυτοί δεν θα έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, αλλά θα είναι εξειδικευμένοι επαρκώς σε θέματα Ισλάμ, θρησκείας και πολιτισμού και θα μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν διαφόρους οργανισμούς και φορείς.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Τμήμα Θεολογίας λειτουργεί και η Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ)

Η εν λόγω Εισαγωγική Κατεύθυνση συναρτάται με τη διευκόλυνση των αποφοίτων των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης να ολοκληρώσουν τις θεολογικές σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και με την ανάγκη ενός διαθρησκειακού διαλόγου. Σχετικά με τη λειτουργία της υπάρχει ξεχωριστός Οδηγός Σπουδών.

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

1ο εξάμηνο

6 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ101

Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία Ι (Πρώιμη και Μεσαιωνική)

Υ102

Κοράνιο και Ερμηνείες I (Κλασσικά Tafsir)

Υ103

Εισαγωγή στις Αβρααμικές Θρησκείες

Υ104

Θρησκείες και Κοινωνίες στη Μέση Ανατολή

Υ105

Αραβικά Ι Α1

Υ107

Αγγλικά Ι Γ1

 


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

2ο εξάμηνο

6 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ201

Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙ (Νεότερη)

Υ202

Κοράνιο και Ερμηνείες IΙ (Κλασσικά Tafsir)

Υ203

Μουσουλμανική Παράδοση Ι (Sunna)

Υ204

Το Ισλάμ στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα

Υ205

Αραβικά ΙΙ Α1

Υ207

Αγγλικά ΙΙ Γ1

 


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

3ο εξάμηνο

6 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ301

Ισλαμική Ιστορία και Θεολογία ΙΙΙ (Σύγχρονη)

Υ302

Κοράνιο και Ερμηνείες IIΙ (Σύγχρονα Tafsir)

Υ303

Μουσουλμανική Παράδοση ΙΙ (Sunna)

Υ304

Η μεταβίβαση των Ελληνικών γραμμάτων στην Αραβοϊσλαμική Φιλοσοφία

Υ305

Αραβικά ΙΙΙ A2

Υ307

Αγγλικά ΙΙΙ Γ2

 


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

4ο εξάμηνο

6 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ401

Κοράνιο και Ερμηνείες ΙV (Σύγχρονα Tafsir)

Υ402

Μουσουλμανική Παράδοση ΙΙΙ (Sunna)

Υ403

Ιερός Χώρος, Τέχνη και Αρχιτεκτονική

Υ404

Θεωρία και Μεθοδολογία για τη Μελέτη της Θρησκείας

Υ405

Αραβικά IV Α2

Υ407

Αγγλικά ΙV Γ2

 


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

5ο εξάμηνο

5 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ501

Κοράνιο και Ερμηνείες V (εμβάθυνση)

Υ502

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Υ503

Ιερά κείμενα και Μεταφραστικά Ζητήματα

Υ504

Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεολογία

Υ505

Σύγχρονα Μεγάλα Θρησκεύματα

 


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

6ο εξάμηνο

4 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ602

Ισλαμικός Μυστικισμός και πολιτικό Ισλάμ

Υ603

H έννοια της Θρησκευτικής ελευθερίας στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο

Υ604

Ιστορία και Μεθοδολογία του Ισλαμικού Νόμου Ι (Εισαγωγή στις Νομικές Σχολές)

Υ605

Διδακτική και ΤΠΕ

 


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

7ο εξάμηνο

4 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ701

Κορανική και βιβλική προφητική παράδοση

Υ702

Έννοια και Μορφές του Μαρτυρίου στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό

Υ704

Ιστορία και Μεθοδολογία του Ισλαμικού Νόμου ΙΙ (Η Χανεφιτική Σχολή)

Υ705

Ισλάμ και Εκπαίδευση

Με παιδαγωγική επάρκεια

7ο εξάμηνο

1 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

ΠΕ003

Διδακτικός Σχεδιασμός

 


Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

8ο εξάμηνο

4 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

Υ801

Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Υ802

Συγκριτικό Δίκαιο Θρησκευμάτων (Χριστιανισμός – Ισλάμ)

Υ804

Οικουμενική κίνηση και Ισλάμ

Υ805

Διαθρησκειακός και Διαπολιτισμικός Διάλογος (Χριστιανισμός – Ισλάμ)

Με παιδαγωγική επάρκεια

8ο εξάμηνο

2 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

ΠΕ001

Εκπαίδευση και πολιτιστικός πλουραλισμός

ΠΕ002

Πρακτική άσκηση διδακτικής

 


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

Χειμερινό εξάμηνο

20 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

303

Εισαγωγή στη Χριστιανικη Γραμματεία και Αγιολογία

306

Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης [ΠΠΔΕ]

1069Χ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α'(4ος-14ος αι.)

2140

Κοινωνία, Θρησκεία και Δίκαιο

2160

Θεολογία και κινηματογράφος. Κραταιά ως θάνατος αγάπη. Ιερότητα και ερωτικότητα με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθόδοξη παράδοση

2199

Η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης στον 21ο αιώνα

2200

Σύγχρονη επιστήμη και Ορθόδοξη θεολογία

2201

Χριστιανικός Γνωστικισμός και Επιστολές της Καινής Διαθήκης

2211

Θρησκεία και Πολιτική στα Βαλκάνια του 20ου αι.: το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας (1918-1990)

2228

Ο Ισραήλ και τα έθνη στο προφητικό μήνυμα

2230

Θεωρητικές προσεγγίσεις του «μύθου» στην ακαδημαϊκή μελέτη των θρησκειών της αρχαιότητας και της σύγχρονης εποχής

7777

Νέα Εβραϊκή γλώσσα- (Α1).1

ΕΙΣΠ100

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΠ004

Μεσσιανικά επαναστατικά κινήματα στο Ισλάμ. Ταυτότητα και ετερότητα στο Ισλάμ

ΕΠ008

Περσικά Ι Α1

ΕΠ010

Περσικά ΙΙΙ Β1

ΕΠ012

Αραβικά V Β1

ΕΠ014

Αραβικά VΙΙ Β2

ΕΠ016

Ελληνικά Ι Γ1

ΕΠ018

Ελληνικά ΙΙΙ Γ2

 


Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ

Εαρινό εξάμηνο

16 τάξεις

Κωδικός

Τίτλος

2050

Η μεταστροφή στον χριστιανισμό κατά τους πρώτους αιώνες:Από τον Απ. Παύλο στον Ιερό Αυγουστίνο.

2084

Θεολογικός Φομενταλισμός.Εισαγωγική εξέταση ενός φαινομένου εν εξελίξει

2169

Βιβλική Εβραϊκή γλώσσα και πολιτισμός

2196

Ποιμαντική Θεολογία και Επιστημονική Ηθική

2225

Βιβλική Αρχαιολογία

ΕΠ001

Το Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία

ΕΠ002

Το πρόσωπο του Ιησού και της Παρθένου Μαρίας στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό

ΕΠ003

Το Βοσνιακό Ισλάμ. Ιστορία και εξέλιξη

ΕΠ006

Συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στην Οθωμανική αυτοκρατορία

ΕΠ007

Γλώσσες και Πολιτισμοί των ιερών κειμένων

ΕΠ009

Περσικά ΙΙ Α2

ΕΠ011

Περσικά ΙV Β2

ΕΠ013

Αραβικά VΙ Β1

ΕΠ015

Αραβικά VΙΙΙ Β2

ΕΠ017

Ελληνικά ΙΙ Γ1

ΕΠ019

Ελληνικά IV Γ2

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι προοπτικές για τους πτυχιούχους του Τμήματος Θεολογίας είναι ευρύτατες και προσδιορίζονται από την ιδιαιτερότητα της σύνθετης αποστολής της Θεολογικής Σχολής, είτε στον τομέα της Δημόσιας Εκπαίδευσης είτε της στελέχωσης της εκκλησιαστικής διακονίας. Παράλληλα, το περιεχόμενο της παρεχόμενης θεολογικής, φιλοσοφικής, φιλολογικής, ιστορικο-αρχαιολογικής και γενικότερα ανθρωπιστικής μορφώσεως, προσφέρει ευρύτατες δυνατότητες περιστασιακής ή και μόνιμης απασχολήσεως σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα (δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, αρχαιολογική υπηρεσία, εκδοτικοί φορείς, ξεναγήσεις αρχαιολογικών χώρων, κ.λπ.). Στη συνέχεια παρατίθενται ανά τομέα οι επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους του Τμήματος Θεολογίας, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης από την Ελληνική Πολιτεία.

Α΄ Εκπαίδευση
1. Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και κάθε μαθήματος που παρέχει θρησκευτική εκπαίδευση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των αποφοίτων των δύο Θεολογικών Σχολών Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Οι πτυχιούχοι του Θεολογικού Τμήματος μπορούν να ασκήσουν το διδακτικό λειτούργημα στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα, σε οργανικές θέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα (1975). Μέσα από την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ορίζεται, επίσης, ποια άλλα μαθήματα μπορούν να διδάξουν σε β΄ ή γ΄ ανάθεση.
2. Ειδική Αγωγή. Έχει ζητηθεί, αναλόγως προς τα Τμήματα Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας συνδυαστικά με ένα μεταπτυχιακό πιστοποιητικό ειδίκευσης, όπως το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ειδική Αγωγή ή ως Σύμβουλοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας-ΣΔΕ.
3. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας μπορούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακή επιστημονική έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα της Θεολογίας, ή συναφών επιστημών κατά περίπτωση, που οδηγεί και σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (που χορηγείται από τα Τμήματα) και να απασχοληθούν στο ερευνητικό και διδακτικό έργο των ΑΕΙ.

Εκκλησιαστική Ιεραρχία
Οι πτυχιούχοι κληρικοί του Τμήματος Θεολογίας, όπως και των δύο Θεολογικών Σχολών, εντάσσονται στην Α΄ μισθολογική βαθμίδα και πληρούν με τη λήψη του πτυχίου μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις χειροτονίας τους στο βαθμό του επισκόπου.

Γ΄ Διοίκηση – Κοινωνικές Υπηρεσίες - Πολιτισμός
Οι πτυχιούχοι μπορούν ακόμη να απασχολούνται σε:
1. Θέσεις Δημοσίου και ΟΤΑ ΠΕ Διοικητικού.
2. Διοίκηση και γραμματειακή υποστήριξη Εκκλησιαστικών Θρησκευτικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων, όπως Ι. Μητροπόλεις, Πατριαρχεία, ιεραποστολικά κλιμάκια, διεθνείς θρησκευτικούς φορείς (όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών CEC) κλπ.
3. Συμβουλευτική σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατ’ αναλογίαν μπορούν να τοποθετηθούν ως επιστημονικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια με έμφαση στην συμβουλευτική για τους φοιτητές.
4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες, ιδρύματα και επιχειρήσεις.
5. Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων προσκυνηματικών και θρησκευτικών περιηγήσεων είτε στον ιδιωτικό τομέα με παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών - εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, είτε σε δημόσιους φορείς Τουρισμού.
6. Συντήρηση, φύλαξη, τεκμηρίωση και ανάδειξη εκκλησιαστικών αρχείων, βιβλιοθηκών, μουσείων και μνημείων θρησκευτικού χαρακτήρα.
7. Συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας όπως συμβουλευτικό έργο σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας, σε ιδρύματα εκκλησιαστικών οργανισμών, ΜΚΟ και τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες, μετανάστες κλπ. καθώς και σε φορείς Προαγωγής Ψυχικής Υγείας.
8. Υπηρεσίες συμβούλων επικοινωνίας ή στελεχών εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
9. Ανάθεση ρόλου διαμεσολαβητή στην εκπαίδευση, στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας σε θέματα ρατσισμού και bullying μέσα από τη συμμετοχή σε εξετάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν την πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα του "διαμεσολαβητή".


Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

10444 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display