ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.


Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 285/07.02.2019 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Οι κατευθύνσεις είναι:

  1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
  2. ΑκτινολογίαςΑκτινοθεραπείας.
  3. Ιατρικών Εργαστηρίων.
  4. Οδοντικής Τεχνολογίας.
  5. Οπτικής και Οπτομετρίας.


Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελείται από:

  • τρία κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
  • πέντε εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


 Α΄ Εξάμηνο

 Υποχρεωτικά

Ανατομική Ι

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Κυτταρική Βιολογία

Βιοφυσική

Πληροφορική Βιοϊατρικών Επιστημών

Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

 


 Β΄ Εξάμηνο

 Υποχρεωτικά

Ανατομική ΙΙ

Βιοχημεία

Οργανική Χημεία

Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Βιοστατιστική

Βιοϊατρική Αγγλική Ορολογία

  Γ΄ Εξάμηνο

 Υποχρεωτικά

Φαρμακολογία

Μεθοδολογία της Έρευνας

Πρώτες Βοήθειες

Γενική Μικροβιολογία

Βιοστατιστική

Βιοϊατρική Αγγλική Ορολογία

 

 Γ΄ Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Νοσολογία

Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας

Βασικές Αρχές Δερματολογίας

 


 Γ΄ Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Νοσολογία

Εισαγωγή στις Ακτινοβολίες

Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Ακτινοθεραπεία

 


 Γ΄ Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Νοσολογία

Παθοφυσιολογία

Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης

 

 

 Γ΄ Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

Ιστολογία Στόματος και Οδοντικών Ιστών

Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

 

 Γ΄ Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Ανατομία Οφθαλμού

Οπτικά Υλικά Οφθαλμικών Φακών και Ιστορία του Γυαλιού

Γεωμετρική και Φυσική Οπτική


 Δ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 Υποχρεωτικά

Διατροφή και Δέρμα

Ιαματική Δερματοθεραπεία

Δερματοαισθητική Ι

Χημεία και Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων

Δερματολογία Ι

Δερματοκοσμητολογία Ι

 

 Δ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 Υποχρεωτικά

Στοιχεία Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Διαχείριση Εξεταζόμενων στα Τμήματα Ιατρικών Απεικονίσεων

Ακτινολογία Ι

Ακτινοφυσική Ακτινολογίας

Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία

Βιοηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος

 

  Δ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 Υποχρεωτικά

Μοριακή Βιολογία

Βιοασφάλεια

Ειδική Βιοχημεία

Γενετική του Ανθρώπου

Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων

Γενική Ιστολογία

Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων - Φλεβοπαρακέντηση

 

 

 Δ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 Υποχρεωτικά

Οδοντική Μορφολογία

Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

Συγκλεισιολογία

Κινητική Προσθετική Ι

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου

Αρχές Μάρκετινγκ

 

 Δ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 Υποχρεωτικά

Οπτικά και Οπτομετρικά Όργανα

Παθολογία Οφθαλμού

Οφθαλμικοί Φακοί Ι

Εισαγωγή στην Οπτομετρία

Νευροφυσιολογία Οφθαλμού

Συστηματικές Παθήσεις Οφθαλμού Ε' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 Υποχρεωτικά

Δερματοαισθητική ΙΙ

Δερματολογία ΙΙ - Αφροδισιολογία

Δερματοκοσμητολογία ΙΙ

Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά - Τοξικολογία

Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας

 

 Ε' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 Υποχρεωτικά

Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική

Ακτινολογία ΙΙ

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία – Ψηφιακή Απεικόνιση

Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας

Ακτινοβιολογία

 

 

 Ε' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 Υποχρεωτικά

Αιματολογία Ι

Ειδική Ιστολογία - Κυτταρολογία

Κλινική Χημεία Ι

Βακτηριολογία

 

 

 Ε' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 Υποχρεωτικά

Ακίνητη Προσθετική Ι

Ορθοδοντική Ι

Κινητή Προσθετική ΙΙ

Υγιεινή Στόματος και Εργαστηρίου

 

 Ε' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 Υποχρεωτικά

Οπτική της Όρασης

Διόφθαλμη Όραση

Φαρμακολογία Οφθαλμού

Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ

Βασική Οπτομετρία

Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας του Οπτικού – Οπτομέτρη


 ΣΤ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 Υποχρεωτικά

Αποτελεσματικότητα Καλλυντικών Προϊόντων

Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι

Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων

 

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Περιβάλλον και Καλλυντικά

Αισθητική Ιατρική

Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία

Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων

 

 

 ΣΤ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 Υποχρεωτικά

Ακτινοβολία – Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι

Αξονική Τομογραφία

Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία – Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας

Ακτινολογία ΙΙΙ

Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής

 

 

     

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

Πρακτική Άσκηση

Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας

Απεικόνιση Μαστού

Συμβουλευτική του Πάσχοντα – Διαχείριση του Στρες

Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες με Εφαρμογή στην Ακτινολογία

Γενετική του Ανθρώπου

Μοριακή Βιολογία

 

 ΣΤ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 Υποχρεωτικά

Αιματολογία ΙΙ

Ανοσολογία

Διαπίστευση - Πιστοποίηση

Ιολογία

Κλινική Χημεία ΙΙ

 


 

 

 ΣΤ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 Υποχρεωτικά

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

Ορθοδοντική ΙΙ

Οδοντιατρική Κεραμική Ι

Κινητή Προσθετική ΙΙΙ

 

 

 ΣΤ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 Υποχρεωτικά

Γλαύκωμα και Περιμετρία

Κλινική Οπτομετρία

Φακοί Επαφής Ι

Τεχνικές  Laser στην Οπτομετρία

Ορθοπτική

 


 Ζ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 Υποχρεωτικά

Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ - Laser

Μη παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας

Ενζυμική Δερματοθεραπεία

Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών

 

 

 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Δεοντολογία Επαγγέλματος

Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

 

 

 Ζ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 Υποχρεωτικά

Μαγνητική Τομογραφία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ – Σύγχρονες Εφαρμογές Ακτινοθεραπείες

Πυρηνική Ιατρική Ι

Ακτινοπροστασία

Ειδικές Εφαρμογές Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας – Υβριδικές Τεχνικές

 

 

 Ζ' Εξάμηνο  

 Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 Υποχρεωτικά

Αιμοδοσία

Κλινική Μικροβιολογία

Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Μυκητολογία

Παθολογική Ανατομική

Παρασιτολογία

 

 

Ζ' Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Υποχρεωτικά

Οδοντιατρική Κεραμική ΙΙ

Συνδυαστική Προσθετική -Σύνδεσμοι Ακριβείας

Αισθητική Προσθετικών Αποκαταστάσεων

Ακίνητη προσθετική ΙΙΙ

 

 

 Ζ' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 Υποχρεωτικά

Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

Φακοί Επαφής ΙΙ

Φωτισμός Περιβάλλοντος και Όραση

Χαμηλή Όραση και Βοηθήματα

Δεοντολογία Οπτικού - Οπτομέτρη

Νέες Τεχνολογίες στην Οπτομετρία Η' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 Υποχρεωτικά

Πλαστική Χειρουργική και Αθλητική Δραστηριότητα

 

 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Εναλλακτικές Θεραπείες

Αξιολόγηση Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων

Βιοηθική

Ασφάλεια Laser

Γήρανση - Μακροζωία

Δερματολογία καΙ Αισθητική σε Ειδικούς Πληθυσμούς

Υγιεινή και Επιδημιολογία

Συσκευασία Καλλυντικών Προϊόντων

Φυσικά και Βιολογικά Καλλυντικά

Αισθητική Γυμναστική

Αισθητική και Δερματοκοσμητολογία στου Ογκολογικούς Ασθενείς

Δερματικές εφαρμογές Lasers

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση

 

 

 Η' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 Υποχρεωτικά

Πυρηνική Ιατρική ΙΙ

Θεραπεία με Ραδιοφάρμακα

Ακτινολογική Παθολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙΙ – Συνδυασμός Ογκολογικών Θεραπειών

 

 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Διπλωματική Εργασία

Υβριδική Απεικόνιση

Απεικόνιση Μυοσκελετικού και Καρδιαγγειακού Συστήματος

Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές

Διατροφή και Υγεία

Γήρανση και Μακροζωία

 

 

 Η' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Βιοτεχνολογία

Γήρανση – Μακροζωία

Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου

Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας

Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας

Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής - Ογκολογία

Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές

Εργαστηριακή Διερεύνηση Χειρουργικού Ασθενή

Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία

Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής

Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων

Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων

Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία

Διατροφή και Υγεία

Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες

Βιοηθική

Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα

Τοξικολογία

Διπλωματική Εργασία

Πρακτική Άσκηση

 

 

 

 

Η' Εξάμηνο

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Υποχρεωτικά

Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης

Προσθετική επί Εμφυτευμάτων

Ψηφιακή Οδοντική Τεχνολογία

 

 Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

Πολυμερή Αισθητικής Επικάλυψης

Κεραμικά Αισθητικής Επικάλυψης

Γναθοπροσωπική Προσθετική

Εξειδικευμένη Ορθοδοντική

Οργάνωση Έρευνας

Εμβιομηχανική Οδοντικής Τεχνολογίας

Διπλωματική Εργασία

Πρακτική Άσκηση

 

 

 Η' Εξάμηνο

 Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 Υποχρεωτικά

Πτυχιακή Εργασία

Ψυχολογία της Όρασης

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Κλινική Πρακτική Άσκηση

Μάρκετινγκ

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση

Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο

Προβλήματα Όρασης σε Υπερήλικες

Προεγχειρητικός Έλεγχος


 

 


Μεταπτυχιακές Σπουδές


Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

15346 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display