ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

ΤΟ ΤΜΗΜΑ:


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανήκει στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελεί την συνέχεια του ομότιτλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι φοιτητών.


Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός συνδυασμού γνώσεων υψηλού επιπέδου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ελληνικών και Διεθνών αντίστοιχων πανεπιστημιακών Τμημάτων.

 

Το Τμήμα στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, ως στελέχη Λογιστηρίου, Κοστολόγοι, Φοροτεχνικοί, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Διοίκησης, Σύμβουλο Επενδύσεων,ΧρηματοοικονομικοίΑναλυτές,Σύμβουλοι Μηχανογράφισης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικροοικονομική Θεωρία

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών

Αστικό Δίκαιο

Επιχειρησιακή Πληροφορική

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μακροοικονομική

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εμπορικό Δίκαιο

Μεθοδολογία Έρευνας

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάρκετινγκ

Στατιστική για επιχειρήσεις

Λογιστική Κόστους

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Θεσμοί και Δίκαιο Ε.Ε

Αγγλικά

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοικητική Λογιστική

Φορολογική Λογιστική

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Εργατικό Δίκαιο


Ε’ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Φορολογία Εισοδήματος

Λογιστική Εμμέσων Φόρων

Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

Μάθημα επιλογής (1) από:

Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιχειρησιακή Επικονωνία

2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

 Χρηματοπιστωτικό - Τραπεζικό Δίκαιο

Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Μαθήματα επιλογής (2) από:

Επιχειρησιακή Επικονωνία

Φορολογία Εισοδήματος Λογιστική Εμμέσων Φόρων Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ


ΣΤ’ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Επιχειρησιακά Αγγλικά

Λογιστική Εταιρειών

Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Μάθημα επιλογής (1) από:

Διεθνής Χρηματοοικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Επιχειρησιακά Αγγλικά

 Διεθνής Χρηματοοικονομική

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Μάθημα επιλογής (1) από:

 Λογιστική Εταιρειών Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων

 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα


Z' ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Ελεγκτική

Ειδικά θέματα λογιστικής τυποποίησης

Μαθήματα επιλογής (2) από:

Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματική Ηθική & Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Δημόσια Οικονομική ή Πρακτική Άσκηση

2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επιχειρηματική Ηθική & Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Μαθήματα επιλογής (2) από:

Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Ελεγκτική Ειδικά θέματα λογιστικής τυποποίησης Δημόσια Οικονομική ή Πρακτική Άσκηση


Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Λογιστική επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Λογιστική Δημοσίου

Τραπεζική Λογιστική

 Μαθήματα επιλογής (2) από:

Διαχείριση Κινδύνων

Τραπεζική Χρηματοοικονομική Χρηματοοικονομικά Παράγωγα ή Πρακτική Άσκηση

2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τραπεζική Χρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Διαχείριση Κινδύνων

Μαθήματα επιλογής (2) από:

Λογιστική επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Λογιστική Δημοσίου Τραπεζική Λογιστική ή Πρακτική ΆσκησηΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

1.Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

2.Χρηματοικονομική της Ναυτιλίας

3.Λογιστική και Χρηματοοικονομική

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση τόσο των λογιστηρίων και των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και για την υποστήριξη λήψεως αποφάσεων σε νευραλγικούς φορείς όπως είναι οι Τράπεζες, οι Λογιστικές/Ελεγκτικές εταιρίες, οι Χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λ.π.
Τα στελέχη αυτά θα έχουν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολύπλοκων ελεγκτικών διαδικασιών των σύγχρονων λογιστηρίων, των ταχύτατα μεταβαλλόμενων αγορών κεφαλαίων και χρήματος, της εκπόνησης υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών μελετών, καθώς και της αξιολόγησης επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων.


Στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε Υπηρεσίες Οικονομικών αλλά και άλλων Υπουργείων, σε Τράπεζες, σε Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) 
Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ είναι ο κυριότερος χώρος απασχόλησης στον κόσμο της αγοράς. Επίσης, σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης προσφέρει και η συμβουλευτική επιχειρήσεων (ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) για λογιστικά και κυρίως χρηματοοικονομικά θέματα.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές απορρόφησης αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης για τους αποφοίτους του Τμήματος αφού ο ιδιωτικός κυρίως τομέας τους έχει ανάγκη.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αναλυτές Μετοχών Αναλυτές Προϋπολογισμών
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill a
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

11860 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display