ΚΟΖΑΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
To τμήμα εκπαιδεύει τεχνολόγους του οικονομικού τομέα που εξειδικεύονται στο Διεθνές Εμπόριο. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Οικονομίας και Διεθνών Σχέσεων, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Εμπόριο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο σχετικό ιδρυτικό του Τμήματος Προεδρικό Διάταγμα. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εισαγωγικές/ εξαγωγικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, εμπορικές εκθέσεις (διεθνείς και εθνικές), εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών οργανώνονται σε τρεις κατευθύνσεις, την κατεύθυνση των «Υπολογιστικών Μεθόδων και εφαρμογών Η/Υ στη Διεθνή Οικονομία και Διοίκηση», των «Διεθνών Οικονομικών» και της «Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων». Έμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων. Στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής – κορμού, τα οποία αποτελούν την βάση των Επιστημών της Οικονομίας και των Διεθνών Σχέσεων, όπως αυτές εφαρμόζονται στο Διεθνές Εμπόριο. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με απόφασή της να δημιουργεί, μέσα από ομάδες κατ’επιλογήν μαθημάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύμφωνα με τις εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία, οικονομία και κοινωνία. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Στα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα Γενικής Υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα Ειδικής Υποδομής – κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση της Επιστήμης της Οικονομίας και της Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα Ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διεθνούς εμπορίου : · Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο. Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση εμπορικών συναλλαγών και πωλήσεων πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων, τεχνογνωσίας, τεχνικών και άλλων υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης έχει την ικανότητα διαπραγμάτευσης, σύναψης και πραγματοποίησης διεθνών εμπορικών συναλλαγών. · Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην οργάνωση και διοίκηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, των εταιρειών διεθνούς και διαμετακομιστικού εμπορίου, των εταιρειών εξαγωγικών πρακτόρων και μεσαζόντων καθώς και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ελεύθερες οικονομικές και τελωνειακές ζώνες. · Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων: τραπεζικές πράξεις των διεθνών νομισματικών και πιστωτικών συναλλαγών, τραπεζικές μεθόδους και εργαλεία διεθνών πληρωμών, χρηματοδοτικές υπηρεσίες των τραπεζών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων (εμπορικές πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων - factoring , προεξοφλητικές χρηματοδοτήσεις – Forfaiting , διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση – leasing κ.α.) και άλλες μορφές διεθνών χρηματοδοτήσεων. · Διενεργεί όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες διοίκησης και ασφάλισης των διεθνών οικονομικών κινδύνων σε διαφορετικές μορφές των εξωτερικών οικονομικών συναλλαγών (ασφάλιση εξαγωγικών –εισαγωγικών φορτίων, μέσων μεταφοράς φορτίων, εξαγωγικών πιστώσεων, διεθνών εμπορικών και βιομηχανικών κλαδικών εκθέσεων, επενδυτικού κινδύνου και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ασφάλιση νομισματικών και πιστωτικών κινδύνων). · Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς μεταφορικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στη διαχείριση εφοδιασμού και διανομής ( Logistics ) στη διεθνή αγορά, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων που αναπτύσσουν, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους. · Συμμετέχει στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς και στο συντονισμό των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στη διεθνή αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους. · Διενεργεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των διεθνών επιχειρηματικών δράσεων και διεθνών επενδύσεων των πολυεθνικών και διεθνικών επιχειρήσεων. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας διεθνών επενδύσεων, διεθνούς χρηματοδότησης και ολικής ποιότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων. · Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. · Προάγει και εφαρμόζει σύγχρονες καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς τόσο των διεθνών οικονομικών, όσο και της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων. · Συμμετέχει σε θέματα διοίκησης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και τεχνολογικών καινοτομιών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. · Διεξάγει έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες ή επιθυμίες των πιθανών καταναλωτών τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή αγορά. · Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα στρατηγικού μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά. Καταρτίζει προγράμματα προώθησης επιχειρήσεων και προϊόντων με την οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις. · Είναι γνώστης των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στο διεθνές εμπόριο, που εφαρμόζονται στην αναπτυσσόμενη νέα οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου. · Διεκπεραιώνει εμπορικές πράξεις όπως αυτές διέπονται από το Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και βασίζονται στις διεθνείς συνθήκες και κανονισμούς. · Καταρτίζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στη σύγκλιση και ανάπτυξη των οικονομιών και κοινωνιών των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο. · Τηρεί και ενημερώνει βιβλία και στοιχεία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

6113 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display