ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική. Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα: -παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα -αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού -συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες, εργασιακούς και άλλους φορείς, που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο -συνεργάζεται με οικολογικές, περιβαλλοντικές, φυσιολατρικές κ.α. οργανώσεις και ομάδες -χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση -διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα για την Προστασία και βελτίωση του Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και οικολογική, δασική και περιβαλλοντική έρευνα -αναπτύσσει στους σπουδαστές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο -ευαισθητοποιεί τους σπουδαστές σε θέματα προστασίας και βελτίωσης του φυσικού και ευρύτερου περιβάλλοντος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο -παρακολουθεί τις εξελίξεις και αλλαγές των εκπαιδευτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον -βρίσκεται διαρκώς σε ετοιμότητα για να αποδεχθεί, αναλύσει και ενσωματώσει νέες απόψεις με στόχο πάντα τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σπουδών στο Τμήμα.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Δασοπονίας είναι οκτώ (8) εξάμηνα (ΠΔ 227/1995, ΦΕΚ 130/τ.Α΄/20-6-1995). Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δασικά συμπλέγματα, βιομηχανίες ξύλου, Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές (Δρυμούς, Περιοχές Natura 2000, Βιοτόπους κ.α.). Κατά το όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και ολοκληρώνεται η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κλπ. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), όπως: θετικών, τεχνικών, βιολογικών και οικολογικών επιστημών. Στα γνωστικά αντικείμενα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) περιλαμβάνονται: Βιομετρία, Βοτανική, Προστασία Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Ειδικά Τεχνικά κ.ά. Στα γνωστικά αντικείμενα ειδικότητας (ΜΕ) περιλαμβάνονται Χειρισμός της βλάστησης, Σχεδιασμός στα Δάση-Βοσκότοπους, Δασική Οδοποιία, Υδρονομία κ.ά. Ιδιαίτερη κατηγορία γνωστικών αντικειμένων (ΔΟΝΑ): Δασική Οικονομική & Εκτιμητική, Δασική και Περιβαλλοντική Πολιτική, Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων κ.ά.. Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών, επιχειρήσεων, φορέων διαχείρισης περιοχών και οργανισμών, που σχετίζονται με την ειδικότητα είτε σε ευρύτερα γνωστικά πεδία της, όπως η Δεοντολογία Επαγγέλματος. Επίσης, τα γνωστικά αντικείμενα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), ειδικότητας (ΜΕ) και γνωστικά αντικείμενα ΔΟΝΑ κατανέμονται σε δύο Ομάδες Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Α΄ Ομάδα: Μαθήματα Έργων Φυσικού Περιβάλλοντος, Β΄ Ομάδα: Μαθήματα Δασοπονίας) και δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές του Δ', Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξαμήνων να επιλέξουν συνολικά οκτώ μαθήματα: έξι (6) μαθήματα από την Α΄ Ομάδα και δύο (2) μαθήματα από τη Β΄ Ομάδα Μαθημάτων. Πέραν των ανωτέρω, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Έργων Φυσικού Περιβάλλοντος προσφέρει και μια ομάδα Προαιρετικών μαθημάτων (συνολικά 17), τα οποία παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα επιλογών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του (προφίλ σπουδαστή). Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει τη εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη, και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να απασχοληθούν: - Σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων. - Σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εργασίες φυτωρίων και αστικού πρασίνου - Σε οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ. όπως Ο.Γ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΠΑΣΕΓΕΣ, κλπ, σε εργασίες που έχουν σχέση με το αντικείμενό τους. - Στη Δασική Υπηρεσία( Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών ) Εκτός από τα παραπάνω οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να εργαστούν ως Ιδιώτες: -Στην εκπόνηση, επίβλεψη δασικών μελετών. - Ως εργολήπτες δασοτεχνικών έργων (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών) - Ως εργολήπτες Έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μετά από εγγραφή στα Μητρώα εμπειρίας κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στα Μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ).
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

9358 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display