ΔΡΑΜΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός του νέου Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι η εκπαίδευση στελεχών, τα οποία θα αποκτήσουν κατάλληλες, ποιοτικά και ποσοτικά, γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν με επιτυχία να συντάσσουν μελέτες και να εκτελούν έργα με γνώμονα την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση, την προστασία και τη βελτίωση των φυσικών (δασικών κ.ά) και ανθρωπογενών (αστικών, γεωργικών, περιαστικών κ.ά) τοπίων. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος θα μπορούν: -Να σχεδιάζουν, δηλαδή να μελετούν, αναλύουν, αξιολογούν και συνθέτουν τους υπαίθριους (εξωτερικούς) χώρους κάθε μεγέθους, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την αισθητική, για την καλύτερη χρησιμοποίηση των χώρων αυτών από τον άνθρωπο, και να εκτελούν τα σχεδιασθέντα έργα, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση του τοπίου. -Να δραστηριοποιηθούν μέσα σε φυσικά, δασικά, περιαστικά και αστικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε να επιτύχουν τη βιώσιμη διαχείριση των τοπίων και τη γενικότερη λειτουργική και αισθητική τάξη, με σκοπό την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. -Να διεκπεραιώνουν κάθε άλλη εργασία σχετική με την κατά χώρο και χρόνο τάξη των οικοσυστημάτων, τόσο των μεμονωμένων στοιχείων τους όσο και των συνόλων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της τέχνης, της αρμονίας και του ωραίου.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 εξάμηνα. Το περιεχόμενο των σπουδών του νέου Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου θα αποτελείται από τους εξής τομείς: -τομέας μαθημάτων βασικών γνώσεων και μαθημάτων υποδομής αρχιτεκτονικής τοπίου, -τομέας σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων αστικού πρασίνου (κήποι, πάρκα, δεντροστοιχίες, ειδικών περιπτώσεων κήπων (βραχόκηποι, παιδικοί και σχολικοί κήποι, roof gardens κ.ά.), καθώς επίσης και αρχαιολογικών, τουριστικών και λοιπών χώρων, -τομέας προστασίας, διαχείρισης της αισθητικής του φυσικού, δασικού, περιαστικού τοπίου, καθώς και αποκατάστασης, ανάπλασης των διαταραγμένων φυσικών οικοσυστημάτων (κατεστραμμένα δάση, περιοχές μεταλλείων - λατομείων, πρανή δρόμων, υποβαθμισμένοι βοσκότοποι κ.ά.), -τομέας σχεδιασμού της υπαίθριας και δασικής αναψυχής και εκτέλεσης των πάσης φύσεως έργων και ευκολιών για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της αναψυχής, -τομέας προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό τη διευθέτηση των χρήσεων κατά χώρο και χρόνο και διενέργεια των επιτρεπόμενων, κατά περίπτωση, επεμβάσεων για την εκπλήρωση του προστατευτικού ρόλου των περιοχών αυτών.
Το διεπιστημονικό και πολυεπίπεδο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος θα παρέχει στους αρχιτέκτονες τοπίου τις εξής δυνατότητες απασχόλησης: -Σε μελετητικά γραφεία. -Σε εργοληπτικά γραφεία - επιχειρήσεις διαμόρφωσης τοπίου και κήπων. -Σε οργανισμούς και εταιρείες προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος. -Σε τμήματα σχεδιασμού και προστασίας περιβάλλοντος οργανισμών, όπως: -στο δημόσιο τομέα (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Περιφέρειες και Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, Ο.Τ.Α.), -σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η., Ε.Ο.Τ., Ο.Δ.Ε.Π., Ο.Σ.Κ., Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα κ.ά.). -Σε τεχνικές εταιρείες κατασκευής έργων οδοποιίας και άλλων τεχνικών έργων. -Σε κατασκευαστικές εταιρείες σχεδιασμού και ανέγερσης οικισμών. -Ως ελεύθεροι επαγγελματίες. -Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. -Ως εμπειρογνώμονες. -Σε ερευνητικά ιδρύματα -Σε άλλες υπηρεσίες πρασίνου.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

5919 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display