ΠΑΤΡΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Απο­στο­λή του τμή­μα­τος εί­ναι:


α) Να καλ­λι­ερ­γεί και να προ­ά­γει την ε­πι­στή­μη του θε­ά­τρου με την α­κα­δη­μα­ϊ­κή και ε­φαρ­μο­σμέ­νη δι­δα­σκα­λί­α, έ­ρευ­να και α­να­ζή­τη­ση.

β) Να πα­ρέ­χει στους φοι­τη­τές του τα α­πα­ραί­τη­τα ε­φό­δια που ε­ξα­σφα­λί­ζουν την άρ­τια κα­τάρ­τι­σή τους για την ε­πι­στη­μο­νι­κή και ε­παγ­γελ­μα­τι­κή τους στα­δι­ο­δρο­μί­α και ε­ξέ­λι­ξη.

γ) Να συμ­βά­λει στην α­νά­πτυ­ξη της θε­α­τρι­κής α­γω­γής και αν­τί­λη­ψης του λα­ού και στη συ­νει­δη­το­ποί­η­ση για το ρό­λο και τη ση­μα­σί­α του θε­ά­τρου στη ζω­ή. δ) Να συμ­βά­λει ποι­κι­λό­τρο­πα στην α­νά­πτυ­ξη του πο­λι­τι­στι­κού ε­πι­πέ­δου του τό­που, α­να­λαμ­βά­νον­τας πρω­το­βου­λί­ες προς την κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή

δ) Να συμ­βά­λει ποι­κι­λό­τρο­πα στην α­νά­πτυ­ξη του πο­λι­τι­στι­κού ε­πι­πέ­δου του τό­που, α­να­λαμ­βά­νον­τας πρω­το­βου­λί­ες προς την κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή.


ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman read here redirect
link what is infidelity married cheat
will my husband cheat online women who want to cheat
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
std diseases list of std diseases oral chlamydia symptoms
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
i just cheated on my girlfriend phuckedporn.com my girlfriend cheated on me with another girl
dating for married boomasontennis.com why do wife cheat
percent of women that cheat how can people cheat women that cheat on their husbands
married men that cheat link married looking to cheat
women who cheated link women who cheat on their husband
dating for married read wifes who cheat
how abortions are performed click why abortion is wrong
rite aid online coupon photo code walgreens discount prescription coupons
dating site for married people site reasons people cheat
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
cialis 80mg asser.nl valacyclovir pill
drugs coupons open prescription transfer coupon
tretinoin open priligy pill
viagra coupons from pfizer go printable viagra coupon
affairs with married men cheat wifes when women cheat
free viagra samples coupon paine.edu discount prescription coupons
lilly cialis coupons go free printable cialis coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
free prescription drug cards totspub.com coupon for prescription
sumatriptan succ sumatriptan succ sumatriptan succ
cheapest place to buy viagra online online viagra buy buy a viagra online
how to buy viagra online without viagra for sale uk buy viagra internet
prescription discount coupons crmsociety.com coupon for free cialis
coupon for prescription click discount coupons for prescriptions
prescription discount coupons codesamples.in free cialis coupon 2016
claritin sirup warpedfish.co.uk claritine
cialis sans ordonnance cialis 10mg cialis effet
aerius dosierung aerius heuschnupfen aerius medikament
bonviva gold legacyinmate.com bonviva prime
kamagra bestellen jaysmith.us kamagra shop
suprax read supraxone injection
free cialis coupons click free cialis samples coupon
bimatoprost hair sporturfintl.com bimatoprost buy
trialect opinion trialect opinion trialect
after abortion pill selba.ca having an abortion
printable cialis coupon cialis online coupon prescription coupons
medication abortion pill abortion price abortion pill
cialis free coupon pathakwavecurecenter.com discount coupon for cialis
prescription discount coupons cialis.com coupons cialis discount coupons
early abortion pill options how much is an abortion pill abortion procedure
avalox nebenwirkungen avelox erfahrungen avelox prospect
free cialis samples coupon lilly coupons for cialis cialis discount coupons
abortion pills cost cytotec abortion abortion pill risks
amoxicillin-rnp amoxicillin dermani haqqinda amoxicilline
anti abortion pill abortion pill services how to get an abortion pill
cialis 100 mg cialis 20 cialis 5 mg
cheap abortion pill articles on abortion pill should abortion pill be legal
cialis wiki cialis 20 mg cialis 20 mg
abortion pill video abortion pills cost how does abortion pill work
price of an abortion pill early abortion pill should abortion pill be legal
nootropil review house.raupes.net nootropil piracetam
lilly cialis coupon steadfasttraining.co.uk 2015 cialis coupon
generic for crestor 40 mg www crestor com coupons crestor price australia
clomid proviron clomid clomid tapasztalatok
vermox tablete doziranje vermox 100mg vermox cijena
abortion pill rights abortion pill procedures abortion pill clinics in houston
cheap abortion pill spontaneous abortion pill price of an abortion pill
where can i have an abortion termination of pregnancy at 22 weeks how to get abortion
fractional dilation and curettage what is a scraping of the uterus how can you terminate a pregnancy
duphaston cijena bez recepta duphaston iskustva duphaston
printable coupons for cialis cialis coupon codes new prescription coupon
discount prescription coupons 2015 cialis coupon prescription coupons
coupon for free cialis discount prescriptions coupons prescription discount coupons
abortion pill is wrong medical abortion cost misoprostol abortion
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
 8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το Τμή­μα Θε­α­τρι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών εί­ναι θε­ω­ρη­τι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, με ι­δι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση στη σπου­δή του αρ­χαί­ου ελ­λη­νι­κού θε­ά­τρου.Η διά­ρκεια των σπου­δών εί­ναι τε­τρα­ε­τής

Τα μα­θή­μα­τα δι­α­κρί­νον­ται ως προς την υ­πο­χρέ­ω­ση εγ­γρα­φής σε αυτά των φοι­τη­τών σε:

  • υ­πο­χρε­ω­τι­κά,
  • υ­πο­χρε­ω­τι­κά ε­πι­λε­γό­με­να (μα­θή­μα­τα δηλ. που ε­πι­λέ­γει κα­νείς α­πό συγ­κε­κρι­μέ­νο γνω­στι­κό αν­τι­κεί­με­νο ή κα­τη­γο­ρία μα­θη­μά­των),
  • ε­λεύ­θε­ρα ε­πι­λε­γό­με­να (μα­θή­μα­τα δηλ. α­πό ο­ποι­ο­δή­πο­τε γνω­στι­κό αν­τι­κεί­με­νο).
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • «Ει­σα­γω­γή στο αρ­χαί­ο θέ­α­τρο». 
  •  «Ει­σα­γω­γή στη θε­α­τρο­λο­γί­α (νε­ό­τε­ρο θέ­α­τρο)».
  •  «Ει­σα­γω­γή στην ι­στο­ρί­α και θε­ω­ρί­α του κινη­μα­το­γρά­φου». 
  • «Διδακτική του θεάτρου Ι: Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή (θεωρία και πρακτική)»..
  •  «Σε­μι­νά­ριο Ι (Αρ­χαί­ο Θέ­α­τρο): Ει­σα­γω­γή στη με­θο­δο­λο­γί­α της ε­πι­στη­μο­νι­κής ερ­γα­σί­ας».
  •  «Εισαγωγή στη σκηνοθεσία». 
  • «Εισαγωγή στην υποκριτική».

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1ου  ΚΑΙ  2ου  ΕΤΟΥΣ 

 

 

 

ΑΘ 111      Ο Μέ­ναν­δρος και η Νέ­α Κω­μω­δί­α

ΑΘ 112      Μίμος και Παντόμιμος

ΑΘ 113      Εισαγωγή στην αρχαιολογία του αρχαίου θεάτρου (ε.ε.)

ΑΘ 114      Ει­σα­γω­γή στο ρω­μα­ϊ­κό θέ­α­τρο

ΑΘ 115      Ρω­μα­ϊ­κή κω­μω­δί­α Ι: Τε­ρέν­τιος

ΑΘ 116     Σκη­νι­κές προ­σεγ­γί­σεις του αρ­χαί­ου δρά­μα­τος στους νε­ό­τε­ρους χρό­                        νους: Παγ­κό­σμιο θέ­α­τρο

ΑΘ 117      Αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων

ΑΘ 118      Δραματουργική ανάλυση αρχαίας τραγωδίας (χ.ε.)

ΑΘ 119      Δραματουργική ανάλυση αρχαίας κωμωδίας

ΑΘ 154      Ρωμαϊκή κωμωδία ΙΙ:Πλαύτος (ε.ε.)

 

ΠΘ 212      Η κω­μω­δί­α στο νε­ό­τε­ρο ευ­ρω­πα­ϊ­κό θέ­α­τρο

ΠΘ 213      Το θέ­α­τρο της Α­σί­ας και της Ά­πω Α­να­το­λής

ΠΘ 214      Α­με­ρι­κα­νι­κό θέ­α­τρο Ι  (χ.ε.)

ΠΘ 216      Το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο στην Ευρώπη   

ΠΘ 217      Ζητήματα του νεότερου ευρωπαϊκού θεάτρου

 

ΝΘ 311      Νε­ο­ελ­λη­νι­κό θέ­α­τρο και Δι­α­φω­τι­σμός (~1750-1830)

ΝΘ 312      Το ε­πτα­νη­σια­κό θέ­α­τρο

ΝΘ 313   Είδη θεάτρου με μουσική στη νεοελληνική σκηνή (η οπερέτα, το                          κωμειδύλλιο, το δραματικό ειδύλλιο και η επιθεώρηση) (ε.ε.)

ΝΘ 314   Το ελληνικό θέατρο σκιών

ΝΘ 315   Η ελ­λη­νι­κή κω­μω­δι­ο­γρα­φί­α στον 20ο αι­ώ­να

ΝΘ 316  Προβλήματα και μέθοδοι ιστοριογραφίας του νεοελληνικού θεάτρου (χ.ε.)

 


ΘΕ 411      Συγ­κρι­τι­κή δρα­μα­το­λο­γί­α

ΘΕ 413      Ανθρωπολογία του θεάτρου

ΘΕ 414      Αναγνωστικές θεωρίες και θεωρία της πρόσληψης

ΘΕ 416      Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

 

ΓΚ 513      Εισαγωγή στην αρχαία τέχνη

ΓΚ 514      Ρεύ­μα­τα στην τέ­χνη του 20ου αι­ώ­να

ΓΚ 523      Ιστορία της τέχνης (ε.ε.)

ΓΚ 532      Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας (χ.ε.)

ΓΚ 533      Νεοελληνική ιστορία, τέχνες και γράμματα (ε.ε.)

ΓΚ 534      Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

 

ΕΡΓ 611    Εισαγωγή στην υποκριτική (ε.ε.)

ΕΡΓ 612    Όροι και συντελεστές της παράστασης Ι: Αυτοσχεδιασμός και επινόηση                  κειμένου

ΕΡΓ 613    Ό­ροι και συν­τε­λε­στές της πα­ρά­στα­σης ΙI: Αυ­το­σχε­δια­σμός και ε­πινό­η­                    ση κει­μέ­νου  (ε.ε.)

ΕΡΓ 622    Αγγλόφωνο θέατρο από το πρωτότυπο

ΕΡΓ 623    Ψηφιοποίηση αρχείων θεάτρου και βάσεις δεδομένων (ε.ε.)

ΕΡΓ 624    Κινηματογράφος και ψηφιακή τεχνολογία

ΕΡΓ 625    Θεατρική αγωγή με τη χρήση πολυμέσων (χ.ε.)

 

ΠΚ 811      Το θέατρο για παιδιά και εφήβους (ε.ε.)

ΠΚ 812      Υποκριτική στο πλαίκσιο του θεάτρου στην εκπαίδευση (χ.ε.)

ΠΚ 813      Χορολογία στο χορό και στο θέατρο με έμφαση στην παιδαγωγική                        διάσταση (χ.ε.)

ΠΚ 814      Αγωγή του λόγου Ι (χ.ε.)

ΠΚ 815      Διαθεματικές προσεγγίσεις του μαθήματος της μουσικής με έμφαση                            στη  θεατρική αγωγή (χ.ε.)

ΠΚ 816      Θέατρο σκιών στην εκπαίδευση


ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 3ου  ΚΑΙ  4ου  ΕΤΟΥΣ

 

 

ΑΘ 151      Σα­τυ­ρι­κό δρά­μα (ε.ε.)

ΑΘ 153      Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική και νεοελληνική μετρική

ΑΘ 155      Οι τρα­γω­δί­ες του Σε­νέ­κα (ε.ε.)

ΑΘ 156      Αρ­χαί­α ελ­λη­νι­κή τέ­χνη και θέ­α­τρο

ΑΘ 157     Σκη­νι­κές προ­σεγ­γί­σεις του αρ­χαί­ου δρά­μα­τος στους νεότε­ρους χρό­                       νους: Η Ελ­λη­νι­κή Σκη­νή

ΑΘ 158     Οι πλατωνικές αντιλήψεις για την ποίηση και το δράμα

ΑΘ 159     Αγγειογραφία και θέατρο

ΑΘ 160      Ειδικά ζητήματα αρχαίου δράματος (χ.ε.)

 

ΠΘ 251     Ει­δι­κά ζη­τή­μα­τα του σαιξ­πη­ρι­κού θε­ά­τρου

ΠΘ 252     Το θέ­α­τρο του Μο­λι­έ­ρου και η πρόσ­λη­ψή του

ΠΘ 256     Ρω­σι­κό – Σο­βι­ε­τι­κό θέ­α­τρο

ΠΘ 257     Το θέ­α­τρο του Μπρε­χτ

ΠΘ 258     Σύγ­χρο­νο ευ­ρω­πα­ϊ­κό θέ­α­τρο

ΠΘ 259     Μορ­φές εμ­πο­ρι­κού θε­ά­τρου και θεάματος

ΠΘ 261     Σύγχρονη πρόσληψη αρχαίου δράματος και διαπολιτισμικότητα (χ.ε.)

ΠΘ 262     Αρ­χαί­ος μύ­θος και τρα­γω­δί­α στην ό­πε­ρα

ΠΘ 264     Ιστορία της όπερας του 20ου αιώνα (χ.ε.)

ΠΘ 265      Α­με­ρι­κα­νι­κό θέ­α­τρο ΙΙ

ΠΘ 266      Εικαστικές τέχνες και θέατρο  στον 20ο αιώνα

ΠΘ 267      Το σύγχρονο δυτικό χοροθέατρο  (ε.ε.)

ΠΘ 268      Αρχαίος μύθος και τραγωδία στο χορό και στο χοροθέατρο (ε.ε.)

ΠΘ 269      Ι­στο­ρί­α της ευ­ρω­πα­ϊ­κής ό­πε­ρας του 19ου αι­ώ­να

ΠΘ 270      Το θέατρο του Samuel Beckett

ΠΘ 271      Από την performance στο μεταμοντέρνο θέατρο

 

ΝΘ 351     Ο Κά­ρο­λος Κουν και η νε­ο­ελ­λη­νι­κή δρα­μα­τουρ­γί­α

ΝΘ 352     Το θέ­α­τρο του Ι­ά­κω­βου Καμ­πα­νέλ­λη

ΝΘ 355     Κοι­νω­νι­ο­λο­γι­κές προ­σεγ­γί­σεις του νε­ο­ελ­λη­νι­κού θε­ά­τρου (ε.ε.)

ΝΘ 356     Νε­ο­ελ­λη­νι­κό θέατρο και κι­νη­μα­το­γρά­φος

ΝΘ 357     Η σκη­νο­θε­σί­α στην Ελ­λά­δα: θε­ω­ρί­α και σκη­νι­κή πρακτι­κή

ΝΘ 358     Σκη­νο­γρα­φι­κά ρεύ­μα­τα­ στη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή σκη­νή (ε.ε.)

ΝΘ 359     Η υ­πο­κρι­τι­κή τέ­χνη στη σύγ­χρο­νη Ελ­λά­δα

ΝΘ 360    Ο ρόλος της πρωτοπορίας στην ελληνική σκηνή και δραματική                             παραγωγή του Μεσοπολέμου

ΝΘ 362     Σπύρος Μελάς: η συμβολή του στη διαμόρφωση του νεοελληνικού                        θεάτρου

ΝΘ 364     Παράλληλες δραματουργικές διαδρομές: Θεοτοκάς – Καζαντζάκης –                      Σικελιανός

 

ΘΕ 451     Σύγ­χρο­νες θε­ω­ρί­ες του θε­ά­τρου και του δρά­μα­τος (χ.ε.)

ΘΕ 452     Ση­μει­ω­τι­κή και δι­α­κει­με­νι­κή α­νά­λυ­ση του δρά­μα­τος

ΘΕ 453     Ι­στο­ρί­α και θε­ω­ρί­α της δι­α­μόρ­φω­σης του θε­α­τρι­κού χώρου

ΘΕ 454     Θεωρίες ταυτοτήτων στο θέατρο και στον κινηματογράφο

ΘΕ 455     Θεωρία της αφήγησης (Αφηγηματολογία)

ΘΕ 456     Θέατρο και φωτογραφία (ε.ε.)

 

ΓΚ 552      Ζη­τή­μα­τα με­θο­δο­λο­γί­ας και αρ­χεια­κής έρευ­νας στη νεοελ­λη­νι­κή γραμ­                  μα­τεί­α

ΓΚ 555      Φιλ­μι­κή α­νά­λυ­ση: Ε­θνι­κές Σχο­λές και κινη­μα­το­γρα­φι­κά ρεύ­μα­τα στη                    με­τα­πο­λε­μι­κή Ευ­ρώ­πη

ΓΚ 556      Αρ­χαί­ος μύ­θος στον παγ­κό­σμιο κινηματογρά­φο 

ΓΚ 560      Εισαγωγή στην ελληνική σκηνική μουσική του 20ού αιώνα (ε.ε.)

ΓΚ 561      Ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα

ΓΚ 563      Θέ­α­τρο και ε­πι­κοι­νω­νί­α: υ­πο­δο­χή του θε­α­τρι­κού γε­γο­νό­τος στον έν­τυ­                  πο και η­λε­κτρο­νι­κό τύ­πο

ΓΚ 564      Θέ­α­τρο και πο­λι­τι­σμι­κή πο­λι­τι­κή

ΓΚ 568     Ευρωπαϊκός κινηματογράφος: Νεορεαλισμός, nouvelle vague, free                       cinema

ΓΚ 569      Μεγάλες κινηματογραφίες: ρώσικος, κινέζικος και ιαπωνικός                                κινηματογράφος

ΓΚ 570      Κινηματογράφος και κοινωνία: αλληλεπιδράσεις και επιρροές στην                        αισθητική και θεματική των ταινιών  (χ.ε.)

ΓΚ 571      Ιστορία και κινηματογράφος

ΓΚ 572      Η μεταπολεμική τέχνη

ΓΚ 576      Με­τα­πο­λε­μι­κός ελ­λη­νι­κός κι­νη­μα­το­γρά­φος: Θε­μα­το­λο­γικές τά­σεις και                    αι­σθη­τι­κά ρεύ­μα­τα

ΓΚ 577     Κινηματογράφος και λογοτεχνία

ΓΚ 578     Ο φωτισμός στο θέατρο

ΕΡΓ 614    Υ­πο­κρι­τι­κή Ι  (χ.ε.)


ΕΡΓ 657    Ερ­γα­στή­ριο συγ­γρα­φής θε­α­τρι­κού έρ­γου Ι (χ.ε.)

ΕΡΓ 658    Ερ­γα­στή­ριο συγ­γρα­φής θε­α­τρι­κού έρ­γου ΙΙ

ΕΡΓ 659    Ερ­γα­στή­ριο σκη­νο­γρα­φί­ας

ΕΡΓ 660    Εισαγωγή στη θεατρολογική έρευνα με τη χρήση Η/Υ

ΕΡΓ 661    Εισαγωγή στη χορογραφία

ΕΡΓ 662    Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής Ι (χ.ε.)

ΕΡΓ 663    Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής ΙΙ  (ε.ε.)

ΕΡΓ 665            Υποκριτική ΙΙ: Ρόλος και σωματικές δράσεις (ε.ε.)

ΕΡΓ 670            Πρακτική άσκηση φοιτητών (ε.ε.)

ΕΡΓ 672    Εργαστήριο σκηνοθεσίας Ι (ε.ε.)

ΕΡΓ 673    Εργαστήριο θεατρικής μετάφρασης (χ.ε.)

ΕΡΓ 674    Εργαστήριο σκηνοθεσίας ΙΙ

 

ΠΚ 851     Παιδαγωγική κατάρτιση Ι: Γνωστική ανάλυση της μάθησης στην                           εκπαίδευση

ΠΚ 852     Παιδαγωγική κατάρτιση ΙΙ: Εξελικτική ψυχολογία

ΠΚ 853     Όροι και συντελεστές της παράστασης ΙΙΙ: Σκηνική απόδοση μη                           θεατρικών κειμένων στην εκπαίδευση

ΠΚ 854     Όροι και συντελεστές της παράστασης IV: Αυτοσχεδιασμός και                            επινόηση κειμένου στην εκπαίδευση

ΠΚ 855     Μουσικό θεατρικό παιχνίδι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΠΚ 856     Θεατρική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη                    διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

ΠΚ 857     Διδακτική του θεάτρου ΙΙ: Το θέατρο και το δράμα στην πρωτοβάθμια                   εκπαίδευση (χ.ε

ΠΚ 858     Διδακτική του θεάτρου ΙΙΙ: Το θέατρο και το δράμα; Στη                                      δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ε.ε.)

ΠΚ 859     Αγωγή του λόγου ΙΙ (ε.ε.)

 

1ο εξάμηνο σπουδών

 

 

Τίτλος μαθήματος


   

Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο

   

Εισαγωγή στη θεατρολογία (νεότερο θέατρο)                     

  

Διδακτική του θεάτρου Ι: Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή (θεωρία και πρακτική)

   

Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορία του χορού

   

Δραματουργική ανάλυση Ι: κείμενα της κλασικής δραμα-

τουργίας


Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

 

2ο εξάμηνο σπουδών

 

 

Τίτλος μαθήματος


   

Μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο

   

Δραματουργική ανάλυση ΙΙ: κείμενα της νεότερης δραματουργίας

   

Είδη και φόρμες της όπερας και του νέου μουσικού θεάτρου

   

Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: Σοφοκλής

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

                                             

3ο εξάμηνο σπουδών

 

 

Τίτλος μαθήματος


   

Το ευρωπαϊκό θέατρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα (από τον κλασσικισμό μέχρι τον ρομαντισμό)

   

Ευρωπαϊκά ρεύματα και μετεπαναστατική ελληνική

Δεραματουργία

   

Εισαγωγή στην ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου

   

Μεγάλες θεωρίες της υποκριτικής


Σκηνοθετικά ρεύματα του 20ου αιώνα

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

 

4ο εξάμηνο σπουδών

 

 

Τίτλος μαθήματος


   

Αρχαία ελληνική κωμωδία: Αριστοφάνης

   

Το νεοελληνικό θέατρο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα

   

Το θέατρο του 19ου αι.: ρεαλισμός, νατουραλισμός,

Ψυχολογικό δράμα

   

Εισαγωγή στη σκηνοθεσία   


Το θέατρο του Σαίξπηρ

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

 

5ο εξάμηνο σπουδών                                                                         

 

 

Τίτλος μαθήματος


   

Το ευρωπαϊκό θέατρο του 20ου αιώνα (1900-1960)

   

Το κρητικό θέατρο

   

Σημειωτική της παράστασης

   

Σεμινάριο Ι (Αρχαίο Θέατρο): Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής εργασίας

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

                                                        

6ο εξάμηνο σπουδών

 

 

Τίτλος μαθήματος


   

Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙΙ: Ευριπίδης     

   

Το μεταπολεμικό νεοελληνικό θέατρο          

   

Σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία

στους νεότερους χρόνους

   

Σεμινάριο ΙΙΙ (Νεότερο θέατρο με έμφαση στο δράμα)

   

Αριστοτέλους Περί Ποιητικής


Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

 

7ο εξάμηνο σπουδών

 

 

Τίτλος μαθήματος


   

Σεμινάριο ΙΙ (Αρχαίο θέατρο)

   

Θεωρία του θεάτρου και του δράματος στους νεότερους χρόνους

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

 

 

8ο εξάμηνο σπουδών 


 


   

   Τίτλος μαθήματος

   

Αρχαία ελληνική τραγωδία Ι: Αισχύλος

   

Σεμινάριο IV: (Νεότερο θέατρο με έμφαση στην παράσταση)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

   

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών απονέμει: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Δ.E.) «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
click here wives that cheat catch a cheat
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
cytotec abortion how much is the abortion pill with insurance pill abortion procedure
love affairs with married men what causes women to cheat married men who have affairs
redirect why do men cheat on their wife percent of women that cheat
pictures of people with aids hiv symptoms in men aids and hiv facts
cheap abortion pill abortion by pill pregnancy in weeks
i just cheated on my girlfriend phuckedporn.com my girlfriend cheated on me with another girl
how many women cheat on husbands my husband cheated with a man cheat husband
wives cheat dating for married people women who love to cheat
cheaters unfaithful spouse marriage affairs
abortion clinics in chicago go how late can you get an abortion
rite aid coupons 2016 link rite aid pharmacy survey
viagra coupon open viagra coupons printable
prescription drug coupons charamin.com new prescription coupon
bystolic copay savings card bystolic
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
gabapentin off label use gabapentin off label use gabapentin off label use
acheter viagra pas cher en http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher-en acheter viagra pas cher en
cialis generic cialis generic cialis generic
how to buy viagra online without http://viagraforsaleuk1.com buy viagra internet
coupon for prescription click discount coupons for prescriptions
prescription discounts cards eblogin.com free printable cialis coupons
prescription savings card go prescription discount coupon
claritin sirup warpedfish.co.uk claritine
exelon pflaster read exelon generation
suprax read supraxone injection
prescription coupon card cialis coupon lilly coupons for prescription drugs
free cialis coupons ukdte.org free cialis samples coupon
best coupon sites alsarayabahrain.bh top coupon websites
discount pharmacy online click viagra coupons printable
prescription transfer coupon cialis coupons from manufacturer prescriptions coupons
rhoads pharmacy coupons amazonschools.com discount prescription coupons
vytorin bula vytorin coupons vytorin 10 40
apranax et alcool apranax 250 apranax 250
voltaren voltaren krem fiyat voltaren nedir
carvedilol side effects boomasontennis.com carvedilol 3.125 mg
costs of abortion pill abortion pill methods home abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 1000 mg amoxicilline
priligy apteekki priligy thailand priligy thailand
cialis coupon lilly discount prescription coupons cialis sample coupon
voltaren krem nedir hieple.net voltaren
cialis.com coupons cialis coupons printable cialis manufacturer coupon 2016
clomid cycle partickcurlingclub.co.uk clomid cycle
voltaren patch voltaren patch voltaren ampul
clomid testosterone clomid testosterone clomid
acetazolamide 250 mg tablets pallanuoto.dinamicatorino.it acetazolamide spc
discount prescriptions coupons thestickybeak.co.uk cialis manufacturer coupon 2016
lilly coupons for cialis 2015 cialis coupon prescription coupon card
post abortion pill arborawning.com how much is the abortion pill
abortions cost abortion pill complications methods of abortion pill
nootropil review house.raupes.net nootropil piracetam
abortion pill costs abortion pill pictures types of abortion pill
alternatives to abortion pill natural abortion pill methods types of abortion pill
abortion pill methods abortion pill alternatives abortion pill is murder
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
definition of abortion pill abortion pill side effects pro choice abortion pill
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
low cost abortion pill home abortion pill how does an abortion pill work
viagra femchoice.org viagra wiki
amoxicillin nedir amoxicillin-rnp amoxicillin 500 mg
abortion pill side effects of abortion pill pros and cons of abortion
end pregnancy aloeveraindia.com ways to terminate an early pregnancy
price of abortion pill aspiration abortion abortion pill centers
online cialis coupons discount coupons for cialis cialis coupons and discounts
the cost of abortion arborawning.com how do abortion pill work
what is an abortion pill abortion pill quotes abortion pill alternatives
viagra kamagra cialis peider.dk viagra
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι απόφοιτοι Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων μπορούν να διορίζονται στην μέση εκπαίδευση για την συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄). Το 2009 απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών της χώρας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και προσελήφθησαν οι πρώτοι θεατρολόγοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν:


α) Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως θεατρολόγοι στα ολοήμερα δημοτικα σχολεία (ωρομίσθιοι). β) Σε θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι, υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού, μεταφραστές, επιμελητές προγραμμάτων.
γ) Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως επιστημονικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι για θεατρικές εκπομπές.
δ) Στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους ως κριτικοί, ειδικευμένοι στο θέατρο συντάκτες, υπεύθυνοι εκδόσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο.
ε) Σε υπουργεία, νομαρχίες και στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
στ Σε δραματικές σχολές ως καθηγητές.
ζ) Εφόσον συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και στα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών ως ακαδημαϊκοί διδάσκοντες.
η) Σε ερευνητικά κέντρα ως μελετητές της ιστορίας και της θεωρίας του θεάτρου.
θ) Εφόσον σπουδάσουν σε δραματική σχολή, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο θέατρο ως σκηνοθέτες ή ηθοποιοί.

cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat husband women affair
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
pictures of people with aids aids treatment options aids and hiv facts
how many women cheat on husbands my husband cheated with a man cheat husband
why do girlfriends cheat site my ex girlfriend cheated on me
wife cheaters married cheat how to cheat wife
women cheat because sigridw.com reason women cheat
abortion clinics in savannah ga read method for abortion
why some women cheat click why married men cheat
best android spy apps free click best spy apps
rite aid online coupon walgreens coupon printable discount prescription coupons
how married men cheat what makes women cheat married looking to cheat
discount rx coupons critza.com walgreens online promo code
prescription discount card go viagra coupon pfizer
temovate sharpcoders.org zithromax 250mg
new prescription coupons free prescription drug discount card coupon for prescriptions
free prescription drug discount card liberitutti.info viagra coupon card
abortion video live abortion pill abortion 12 weeks pregnant
can i take gabapentin with prozac open can i take gabapentin with prozac
canada drug pharmacy coupon ningchao.net prescription coupon
abortion clinic nyc read is there a pill for abortion
abortion clinics in indiana ronnebybloggen.se anti abortion
abortion pill abortion pill abortion pill
coupons for cialis printable outbackuav.com free printable cialis coupons
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
gabapentin off label use http://lensbyluca.com/off/label/use gabapentin off label use
how to buy viagra online without viagra for sale uk buy viagra internet
coupon for prescription coupons cialis discount coupons for prescriptions
cialis coupons online blog.nvcoin.com discount coupons for cialis
cialis coupon card free cialis coupon 2016 discount coupons for cialis
aerius medikament aerius dosierung aerius heuschnupfen
aravaca codigo postal aravaca aravalle
canesten gyno tablet open canesten creme
cephalexin monohydrate uti go cephalexin 500mg dosage
allosaurus cwblog.centralworld.co.th allotment
cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupon prescription coupons
prescription coupon go prescription discount coupons
cialis coupons and discounts go free cialis coupon
voltarene 100 voltarene 75 mg voltarene posologie
coupon for cialis free cialis samples coupon cialis coupons free
discount coupon for cialis andreinfo prescription discount coupons
printable cialis coupon coupon prescription prescription coupons
cialis sample coupon pureheartvision.org cialis coupons online
amoxicillin airascatering.com amoxicillin antibiyotik fiyat
abortion price armyrotc.uga.edu abortion pill alternatives
how much does an abortion pill cost airascatering.com abortion pill quotes
voltaren gel voltaren 75 voltaren
cialis.com coupons coupons for cialis printable cialis 2015 coupon
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
vermox vermox vermox spc
amoxicillin 500 mg centauricom.com amoxicillin nedir
cialis savings and coupons prescription transfer coupon online cialis coupons
clomid proviron pct clomid testosterone clomid proviron pct
voltaren krem nedir hieple.net voltaren
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox sirup cijena
clomid testosterone clomid testosterone clomid
cost of medical abortion early abortion pill against abortion pill
abortion pill clinics in md abraham.thesharpsystem.com late term abortion pill
duphaston i ovulacija guitar-frets.com duphaston iskustva
abortion pill costs non surgical abortion pill types of abortion pill
alternatives to abortion pill natural abortion pill methods types of abortion pill
amoxicilline mipnet.dk amoxicillin
amoxicillin amoxicillin amoxicillin nedir
feldene precio feldene flas para que sirve feldene gel
how to get an abortion pill teenage abortion pill first trimester abortion pill
get free voucher strattera voucher strattera discounts
vermox tablete doziranje vermox cijena vermox bez recepta
amoxicillin-rnp amoxicilline amoxicillin nedir
the cost of abortion average cost of an abortion pill how do abortion pill work
coupon for free cialis cialis coupon 2015 prescription discount coupons
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

11100 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display