ΧΑΝΙΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχει ως αντικειμενικούς στόχους:


 1. να παράγει σφαιρικά καταρτισμένους, ευαισθητοποιημένους, δραστήριους και αυτοεξελισσόμενους μηχανικούς υψηλών προσόντων με θεμελιώδεις γνώσεις, καθώς και με γνώσεις αιχμής στην ηλεκτρονική επιστήμη και τεχνολογία, ικανούς να υπηρετήσουν δημιουργικά και παραγωγικά τη χώρα και τον κόσμο,
 2. να επιδιώκει προωθημένη έρευνα στις νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους σε εκτεταμένο εύρος επιστημονικών πεδίων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες της βιομηχανίας, του κράτους, της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας,
 3. να αναπτύσσει εκπαιδευτικές (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικές συνεργασίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού όσο και με οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλους παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σκοπεύοντας ιδιαίτερα στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην τεχνολογική ανάπτυξη,
 4. να οργανώνει, υλοποιεί και εξελίσσει αυτοδύναμα (αλλά και σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχοντας υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε συναφή επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής,
 5. να διοργανώνει, να συμμετέχει ενεργά ή/και να συνδιοργανώνει διεθνή και εθνικά συνέδρια και συναφείς δραστηριότητες στο γνωστικό του αντικείμενο,
 6. να δημοσιεύει το παραγόμενο ερευνητικό του έργο σε επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και άλλα δόκιμα επιστημονικά βήματα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ


Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει διάρκεια 10 εξαμήνων, αποτελείται συνολικά από 96 υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα, από τα οποία 38 είναι μαθήματα κορμού, 36 είναι μαθήματα κατεύθυνσης 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου, 19 είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής 8ου και 9ου εξαμήνου και 3 είναι προαιρετικά 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Για να αποκτήσει κάθε φοιτητής το Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απαιτούνται τουλάχιστον 300 μονάδες ECTS, για τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία:

 • 38 υποχρεωτικά μαθήματα,
 • 12 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα,
 • 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής,
 • διπλωματική εργασία, και
 • προαιρετικά 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα, έναντι επιπλέον 30 μονάδων ECTS.

Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται στους εξής 4 κύκλους μαθημάτων:

 • Α’ Κύκλος - Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων,
 • Β’ Κύκλος - Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί,
 • Γ’ Κύκλος - Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία,
 • Δ’ Κύκλος - Πληροφορική και Εφαρμογές,

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

 

1ο εξάμηνο

 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Γραμμική Αλγεβρα & Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός
 • Φυσική για Μηχανικούς
 • Θεωρία Κυκλωμάτων
 • Λογική Σχεδίαση
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών
 • Αγγλικά Ι (προαιρετικά)

 

 

 

2ο Εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 • Ηλεκτρονική Ι
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αγγλικά ΙΙ (προαιρετικά)

 

 

 

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες, Στατιστική & Στοχαστική Ανάλυση
 • Σήματα & Συστήματα
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αισθητήρες & Οργανομετρία
 • Δομές Δεδομένων
 • Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς (προαιρετικά)

 

 

 

4ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Διοίκηση & Διαχείριση Έργων
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας
 • Μικροελεγκτές & Μικροϋπολογιστές
 • Αναλογικός και Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος
 • Βάσεις Δεδομένων

 

 

.

5ο Εξάμηνο

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Κεραίες & Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Μικροηλεκτρονική & VLSI
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα

 

 

6ο Εξάμηνο

 • Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ασφάλεια, Νομοθεσία και Τεχνοοικονομικές Mελέτες
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Οπτοηλεκτρονική & Laser
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

 

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες & Συστήματα
 • Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου

Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Μηχατρονική
 • Εξόρυξη Δεδομένων

Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Ηλεκτρονικοί Ταλαντωτές & Εφαρμογές
 • Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα
 • CAD και Κατασκευή

Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές
 • Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Συστήματα CAD/CAM, Μοντελοποίηση & Αντίστροφη Μηχανική

 

 

8ο Εξάμηνο

Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Μικροκυματικές Επικοινωνίες
 • Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Υπολογιστική Όραση
 • Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Ρομποτική

Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Οργανικά Ηλεκτρονικά & Εφαρμογές
 • Φυσική & Τεχνολογία Πλάσματος
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος

Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Προσομοίωση & Μοντελοποίηση  Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική
 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού & Μεταγλωττιστών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
(Ελεύθερη επιλογή από τους παραπάνω Α’, Β’, Γ’, Δ’ Κύκλους Μαθημάτων):

 • Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων
 • Λειτουργικά Yλικά σε Ηλεκτρονικές Διατάξεις
 • Οικολογικός Σχεδιασμός
 • Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές
 • Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης
 • Μη Καταστροφικός Έλεγχος
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
 • Τεχνολογίες Ελέγχου Υδατικών & Εδαφικών Πόρων
 • Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων

 

 

9ο Εξάμηνο

Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Σχεδιασμός & Μελέτη Απόδοσης Δικτύων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών
 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών
 • Συστήματα Ραντάρ & Εφαρμογές

Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Φωτονική & Νανοτεχνολογία
 • Τεχνολογία Χρονικά Στενών Παλμών Laser
 • Κβαντική Ηλεκτρονική & Οπτική

Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:

 • Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός
 • Παράλληλη Επεξεργασία & Βελτιστοποίηση
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
(Ελεύθερη επιλογή από τους παραπάνω Α’, Β’, Γ’, Δ’ Κύκλους Μαθημάτων):

 • Τεχνολογίες & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για Μηχανικούς
 • Ποιότητα και Δεοντολογία
 • Κρυπτογραφία και Blockchain Eφαρμογές
 • Μηχανολογικές Κατεργασίες & Κατασκευές
 • Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Ηλεκτρικές Μηχανές & ΑΠΕ
 • Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα
 • Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Διαχείριση Οικοσυστημάτων

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική
 • Πρακτική Άσκηση

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 1. ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)"
 2. ΠΜΣ "Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές (LaPlA)"
 3. ΠΜΣ "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές (Nano)" (Δι-ιδρυματικό)
 4. ΠΜΣ "Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (GeoRR)"

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Τμήματα χορηγούν αντίστοιχα πτυχία στους αποφοίτους τους, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ. Στο μητρώο μελών του ΤΕΕ είναι εγγραμμένοι 11.088 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 3.853 Μηχ/γοι Ηλεκτρ/γοι Μηχανικοί και 1.834 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί. Η ειδίκευση των φοιτητών στο Hardware και τα δίκτυα Η/Υ τους επιτρέπει να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ως Μηχανικοί Η/Υ, Διαχειριστές Δικτύων, Αναλυτές, Προγρ/στές Συστημάτων, Μελετητές, Τεχνικοί Συστημάτων Η/Υ, Σύμβουλοι Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εισηγητές σε σεμινάρια Πληροφορικής, Τραπεζικοί υπάλληλοι, Καθηγητές στη Β/θμια Εκπαίδευση, αφού δώσουν εξετάσεις, Ερευνητές σε προγράμματα της Ευρωπαίκης Ένωσης. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα. Ακόμη, μπορούν να ακολουθήσουν ελεύθερο επάγγελμα και να εξελιχθούν γρήγορα σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες και μικρές εταιρείες Η/Υ και Software. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να αποκτήσουν Μελετητικό και Εργοληπτικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, όπως όλοι οι Μηχανικοί.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ευνοϊκή. Βέβαια με την αναμενόμενη οικοδομική ανάκαμψη καθώς και με την δρομολόγηση μεγάλων δημοσίων έργων, οι επαγγελματίες του είδους μπορούν να δουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πάντως πρόκειται για ένα επάγγελμα νομικά κατοχυρωμένο με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.
Εξειδικεύσεις που μπορούν να προσφέρουν επαρκέστερη απασχόληση στους πτυχιούχους είναι:
α) Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (Μ.Υ.Σ.),
β) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ),
γ) Φωτοβολταϊκά,
δ) Οι ήπιες μορφές ενέργειας
Για τον κλάδο των Μηχανικών Η/Υ υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές, λόγω του γνωστού Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαίκης Ένωσης στο δημόσιο τομέα (κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τους ιδιωτικούς φορείς), στον τομέα της εκπαίδευσης (λόγω της εισαγωγής της Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Οι ήδη πτυχιούχοι αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητοι και αμείβονται ικανοποιητικά στον ιδιωτικό τομέα. Για τις αρχές του αιώνα η εξειδίκευση είναι απαραίτητη σε όποιον θέλει να βρει καλά αμειβόμενη εργασία.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ειδικοί Ασφάλειας Η/Υ Μηχανικοί δικτύων Μηχανικοί ηπίων μορφών ενέργειας Μηχανικοί Η/Υ Μηχανικοί μικροτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display