ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Γνωστικό Αντικείμενο και Στόχοι: 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής επιστήμης, που απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο και
έχει ως στόχο:

την προαγωγή και διατήρηση της υγείας,

την πρόληψη της νόσου,

τη θεραπεία της ασθένειας και 

την αποκατάσταση της υγείας.


Γνωστικοί Στόχοι:


Ο απόφοιτος του βασικού τίτλου σπουδών στη νοσηλευτική θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών έτσι ώστε ο πτυχιούχος να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά στους παρακάτω τομείς:

Παροχή εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, η οποία περιλαμβάνει προαγωγή και διατήρηση της υγείας, πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών, θεραπεία της ασθένειας και αποκατάσταση της υγείας που τεκμηριώνεται με επιστημονικά δεδομένα.

Εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας στην καθημερινή πρακτική, δηλαδή: αξιολόγηση του ατόμου, νοσηλευτική διάγνωση, προγραμματισμό της νοσηλευτικής φροντίδας, εφαρμογή και εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Πληροφόρηση και υποστήριξη της αυτονομίας και ανεξαρτησίας ατόμων έτσι ώστε να προσαρμοστούν σε πραγματικά ή δυνητικά προβλήματα υγείας.

Διδασκαλία της νοσηλευτικής σε εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων της νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στη νοσηλευτική πρακτική.

Αξιολόγηση και βελτίωση την ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και συμμετοχή σε διεπιστημονικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε άτομα και ομάδες σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ : 


Μαθήματα - 1ο Εξάμηνο


 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη
 • Ανατομία I  
 • Φυσιολογία I
 • Βιολογία - Βιοχημεία
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Κοινωνιολογία της Υγείας και Ασθένειας
 • Αναζήτηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας - Αρχές Επιστημονικής Συγγραφής και παρουσίασης
 • Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΜαθήματα - 2ο Εξάμηνο


 • Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
 • Κοινοτική Νοσηλευτική I
 • Ανατομία ΙΙ 
 • Φυσιολογία ΙΙ
 • Κλινική Μικροβιολογία - Έλεγχος Λοιμώξεων
 • Ηθική, Δεοντολογία και Νομοθεσία στη Νοσηλευτική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1 από τα 4)
 • Θεωρίες της Νοσηλευτικής Επιστήμης
 • Συμβουλευτική - Επικοινωνία στη Νοσηλευτική
 • Εφαρμογές Φύλλων Εργασίας στη Νοσηλευτική
 • Κλινικές Δεξιότητες στη Νοσηλευτική


Μαθήματα - 3ο Εξάμηνο


 • Παθολογική Νοσηλευτική I
 • Χειρουργική Νοσηλευτική I
 • Νοσηλευτική - Κλινική αξιολόγηση ασθενούς
 • Βασικές αρχές Φαρμακολογίας στη Νοσηλευτική
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
 • Παθολογία 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1 από τα 4)


 • Ψυχολογία στο Χώρο της Υγείας
 • Αγγλική Ορολογία στις Επιστήμες Υγείας
 • Νοσηλευτική Χειρουργείου
 • Ασφάλεια Ασθενών
 • Πρώτες Βοήθειες (για φοιτητές άλλων τμημάτων ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)


Μαθήματα - 4ο Εξάμηνο


 • Παθολογική Νοσηλευτική II
 • Χειρουργική Νοσηλευτική II
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίων Πασχόντων
 • Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας
 • Επιδημιολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1 από τα 4)


 • Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 • Αναστοχαστική Φροντίδα Υγείας
 • Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας
 • Κλινική Ψυχολογία και ΨυχοπαθολογίαΜαθήματα - 5ο Εξάμηνο


 • Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Μητρότητας
 • Βιοστατιστική
 • Ογκολογική Νοσηλευτική
 • Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας
 • Νοσηλευτική Αναισθησιολογία


ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1 από τα 4)


 • Νοσηλευτική της Οικογένειας
 • Διατροφή στην Υγεία και την Ασθένεια
 • Γενετική του Ανθρώπου
 • Συμβουλευτική Παιδιών - ΕφήβωνΜαθήματα - 6ο Εξάμηνο


 • Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Επείγουσα Νοσηλευτική - Α' Βοήθειες
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών νοσημάτων
 • Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις
 • Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας και Πρόληψη
 • Νοσηλευτική της Τρίτης Ηλικίας
 • Πρωτοβάθμια και κατ' οίκον Φροντίδα Υγείας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1 από τα 4)


 • Βάσεις Δεδομένων και Ιατρικός Φάκελος
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας
 • Ανακουφιστική Φροντίδα 
 • Εκπόνηση Ερευνητικής ΕργασίαςΜαθήματα - 7ο Εξάμηνο


 • Κοινοτική Νοσηλευτική II
 • Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
 • Κλινική Άσκηση - Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Κλινική Άσκηση - Χειρουργική Νοσηλευτική
 • Κλινική Άσκηση - Παθολογική Νοσηλευτική
Μαθήματα - 8ο Εξαμηνο 


 • Κλινική Άσκηση - Χειρουργική Νοσηλευτική
 • Κλινική Άσκηση - Παθολογική Νοσηλευτική
 • Κλινική Άσκηση - Ειδικά Τμήματα
 • Νευρολογική - Νευροχειρουργική Νοσηλευτική
 • Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το τμήμα Νοσηλευτικής έχει εκπονήσει πλήρες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, με γενικο τίτλο “ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ“.


Διδακτορικές Σπουδές


Διδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΛΜΕΠΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική έρευνα θα πρέπει να συντελεί στην προαγωγή της επιστήμης και να είναι δημοσιεύσιμη σε υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Σκοπός

Σκοπός του τρίτου κύκλου σπουδών είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης.

Πεδία Έρευνας

Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται κυρίως, χωρίς ωστόσο να εξαντλείται, στα παρακάτω δέκα (10) πεδία:

 1. Πρόληψη, δημόσια υγεία και προαγωγή της υγείας.
 2. Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.
 3. Εκπαίδευση στις Eπιστήμες Yγείας.
 4. Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων.
 5. Κοινοτική Νοσηλευτική και κατ’ οίκον φροντίδα.
 6. Κλινική Νοσηλευτική.
 7. Εξατομικευμένη φροντίδα.
 8. Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της έρευνας.
 9. Διοίκηση υπηρεσιών υγείας και ποιότητα φροντίδας.
 10. Πληροφορική της υγείας.


Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής φέρουν τον τίτλο «Νοσηλευτή–τρια» (παρ.2 άρθρο 5 του Ν.1579/85) και αποκτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της Νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικών καθηκόντων.

Οι Νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών μονάδων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα Υγείας, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής Νοσηλευτικής φροντίδας.

Οι τομείς απασχόλησης των Νοσηλευτών -τριών στη χώρα μας είναι η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, η Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας-Περίθαλψη, η Εκπαίδευση, οι Ιδιωτικοί φορείς Υγείας,οι Οργανισμοί & Επιχειρήσεις.

Ο Νοσηλευτής αποτελεί τον κύριο και πρωταρχικό υπεύθυνο επιστήμονα στη λειτουργία και οργάνωση της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας Υγείας-Περίθαλψης και της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπευτική παρέμβαση με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του ατόμου που έχει ήδη νοσήσει, αλλά επεκτείνεται κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες που έχουν σκοπό τη διατήρηση & προαγωγή της Υγείας

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display