ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Αποστολή του Τμήματος είναι: Η Καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού παραγωγής και διοίκησης, με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτι­ση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

1o Εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα Και Θεωρία Μιγαδικών

Φυσική

Στατική

Τεχνική Σχεδίαση

Εισαγωγή Στην Επιστήμη των Η/Υ

Μαθηματικός Λογισμός

Αγγλική Ορολογία
2o Εξάμηνο

Τεχνολογία Υλικών

Προγραμματισμός για Μηχανικούς

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Δυναμική

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Επιλογής Β1

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

Ιστορία Πολιτισμού και Τεχνολογίας

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
3o Εξάμηνο

Αριθμητική Ανάλυση

Ηλεκτρονικά Συστήματα

Αντοχή Υλικών

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Μηχανουργική Τεχνολογία

Επιλογής Γ1

Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια

Κοινωνία Πληροφορίας και 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Ειδικά Θέματα Φυσικής
4o Εξάμηνο

Στοιχεία Μηχανών Ι

Θεωρία Μετασχηματισμών και Συστημάτων

Μετρολογία-Έλεγχος ποιότητας

Ρευστομηχανική

Συστήματα Παραγωγής

Επιλογής Δ1

Μικροηλεκτρομηχανικά Συστήματα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα

Διαχείριση Αξιοπιστίας στο Διαδίκτυο των πραγμάτων
5o Εξάμηνο

Μηχανικές Διαμορφώσεις

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Ηλεκτρικές Μηχανές & Συστήματα Οδήγησης Κινητήρων Ι

Βάσεις και Δομές Δεδομένων

Επιλογής Ε1-Ε2

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Ενσωματωμένα Συστήματα

Συστήματα Υποστήρηξης Αποφάσεων

Γενικευμένη Θεωρία Συστημάτων

Αεροδυναμική

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Λογισμικά για Μηχανικούς
6o Εξάμηνο

Μετάδοση Θερμότητας

Τεχνολογική Μέθοδος Σχεδιασμού και CAD-CAM-CAE

Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές και Εποπτικά Συστήματα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιλογής ΣΤ1-ΣΤ2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Βιομηχανική ΠΛηροφορική

Ηλεκτρικές Μηχανές & Συστήματα Oδήγησης Kινητήρων ΙΙ

Τριβολογία

Ηλεκτρικά Συστήματα Οχημάτων

Βιομηχανικά Δίκτυα

Τεχνολογία Συγκολήσεων

Σήματα Πληροφορία και Επικοινωνία

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και εφαρμογές
7o Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Μίκρο-Μάκρο οικονομία

Θερμικές Μηχανές

Τεχνολογία Οχημάτων

Διοίκηση Έργων

Επιλογής Ζ1-Ζ2

Νανοτεχνολογία

Φυσικοχημικές Διεργασίες

Ενεργειακά ηλεκτρονικά συστήματα & εξοικονόμηση ενέργειας

Τεχνικές βελτιστοποίησης

Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών

Ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων

Συστήματα Aυτομάτου Eλέγχου ΙΙΙ
8o Εξάμηνο

Μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων

Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα

Μικροϋπολογιστές στην Παραγωγή

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εργαλειομηχανές CNC

Επιλογής Η1-Η2

Logistics και μεταφορές

Έλεγχος Διεργασιών

Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

Οχήματα εκτος δρόμου

Μηχατρονική

Αυτοοδηγούμενα Συστήματα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δυναμική οχημάτων

Συστήματα μετάδοσης κίνησης

Ψηφιακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου

Επιχειρηματικότητα

Συστήματα διαχείρισης γνώσης
9o Εξάμηνο

Ρομποτική

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Περιβαλλοντική Μηχανική

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με συστήματα Μηχατρονικής

Επιλογής Θ1-Θ2-Θ3

Μηχανήματα έργων

CIM

Ειδικά κεφάλαια ηλεκτρικών μηχανών

Διεργασίες εναλλαγής αερίων θερμικών μηχανών

Πρακτική Άσκηση

Ευφυή συστήματα

Ηλεκτροκίνηση

Στοχαστικές Διαδικασίες

Μικροελεγκτές

Κλασικοί βιομηχανικοί αυτοματισμοί
10o Εξάμηνο

Διπλωματική

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης


Αγορά Εργασίας

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής.
δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής.
ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα π.χ. δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες Υπουργείων (Βιομηχανίας κ.ά.), Οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου. Στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού αποφοιτήσουν από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε κάθε επιχειρηματική μονάδα (παραγωγική, μεταποιητική, εμπορική, παροχής υπηρεσιών) ως ανώτερα στελέχη για να κατευθύνουν τις επενδυτικές στρατηγικές, να σχεδιάζουν την παραγωγή, να ασκούν διοίκηση και να συμβάλλουν αποφασιστικά και υπεύθυνα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
Ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Ανοίγοντας δικό τους γραφείο μπορούν να αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν τη συνολική διοικητικοτεχνική λειτουργία μιας επιχείρησης.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη ειδικότητα στο χώρο των Διπλωματούχων Μηχανικών. Μέχρι στιγμής η σημασία τους δεν έχει κατανοηθεί και δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως από την ελληνική αγορά. Όμως, ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός στο χώρο των επιχειρήσεων, η ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής, η καθιέρωση - σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο - υψηλών προδιαγραφών στην παραγωγή των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) καθιστούν αναγκαία και πολύτιμη τη συμβολή των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη λειτουργία κάθε επιχείρησης που θέλει να είναι ανταγωνιστική.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μηχανικός Πιστοποίησης
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display