ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας (από τη γέννηση μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και παράλληλα εστιάζει και στην επαφή και στήριξη της οικογένειάς τους.


Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.


Επίσης, συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, στοχεύει στη δημιουργία παιδαγωγών οι οποίοι θα διαθέτουν όλες εκείνες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη υποδομή για την επιστημονική τους ταυτότητα και την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές της σταδιοδρομίας τους ( να μπορούν, από τη μια, να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των παιδιών που θα κληθούν να φροντίσουν και να εκπαιδεύσουν, καθώς και στις ανάγκες των οικογενειών τους και από την άλλη, να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής).

Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα:


Α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα με τη συμμετοχή, αλλά και τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων.

Β. Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού συμμετέχοντας σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα και προσκαλώντας ηγετικές φυσιογνωμίες του χώρου για διαλέξεις και ομιλίες.


Γ. Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και με άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.


Δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και εποπτικά μέσα στην εκπαίδευση.


Ε. Διεξάγει έρευνα.


Στ. Προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.


Η. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ


1 ο έτος – Α΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

Μαθήματα                                                                                                                                                              

 • Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής                                                                                                                                  
 • Εισαγωγή στην ψυχολογία                                                                                                                                                                    
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία                                                                              
 • Αγωγή & φροντίδα στη βρεφική ηλικία                                                                                          
 • Ξένη γλώσσα: Επιστημονική ορολογία 


1 ο έτος – Β΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

                                                               

 • Αναπτυξιακή ψυχολογία                                                                                                                                             
 • Παιχνίδι & Μαθησιακό Περιβάλλον                                 
 • Αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία                                                                                                   
 • Ειδικά θέματα αγωγής βρεφικής ηλικίας                                                                                         
 • Αξιολόγηση στις επιστήμες της αγωγής   

2 ο έτος – Γ΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

                                                            

 • Γλωσσική αγωγή & γραμματισμός                                                                                                            
 • Κινητικό παιγνίδι & βασικές δεξιότητες*                             
 • Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων βρεφικής ηλικίας*                    
 • Ψηφιακή παιδαγωγική


Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)


1. Τεστ και μετρήσεις στην πρώιμη παιδική ηλικία 

2.Μουσική και κίνηση

3. Παιδική λογοτεχνία                                                       

4. Ξένη γλώσσα ΙΙ

5. Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο) 


2 ο έτος – Δ΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

                                                            

 • Βασικές αρχές μεθόδων έρευνας                                                                                                             
 • Προγράμματα προσχολικής αγωγής                                    

        & μεθοδολογικές προσεγγίσεις                            

 • Επαγγελματική ηθική & δεοντολογική συμπεριφορά                                                                                                         
 • Οργάνωση περιβάλλοντος βρεφικής ηλικίας 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)


1.Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην παιδαγωγική πράξη

2.Αισθητική αγωγή

3. Θεατρικό παιγνίδι                                                     

4. Κοινωνική & συναισθηματική αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία

5. Μουσικοπαιδαγωγική


3 ο έτος – Ε΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού


 • Σεμινάριο εφαρμοσμένων δραστηριοτήτων                    

       πρακτικής άσκησης

 • Πρακτική άσκηση – εφαρμοσμένες δραστηριότητες   


3 ο έτος – ΣΤ΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού


 • Κοινωνιολογικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις                

       της παιδικής ηλικίας 

 • Περιβαλλοντική επικοινωνίαστις επιστήμες της αγωγής


Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)


1. Ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών 

2. Φυσικές επιστήμες στην πρώιμη παιδική ηλικία

3. Οργάνωση & διοίκηση κέντρων προσχολικής αγωγής         

4. Ειδικά θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας

5. Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο)


Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά σεμινάρια (1 εκ των παρακάτω)

Σεμινάρια Ερευνητικής Εργασίας


ΣΕΕ: Εφαρμοσμένη αξιολόγηση στην προσχολική αγωγή 

ΣΕΕ: Εφαρμογές παιδικής λογοτεχνίας

ΣΕΕ: Εφαρμογές φυσικής δραστηριότητας & κινητικής αγωγής

ΣΕΕ: Εφαρμογές σχολικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας          

ΣΕΕ: Εφαρμογές βρεφονηπιοκομίας                                        

ΣΕΕ: Εφαρμογές περιβαλλοντικής αγωγής

ΣΕΕ: Εφαρμογές στην παιδαγωγική πράξη

ΣΕΕ: Εφαρμογές ψηφιακής παιδαγωγικής

ΣΕΕ: Εφαρμογές κοινωνικής & αναπτυξιακής ψυχολογίας


4 ο έτος – Ζ΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού


 • Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία                                                                                                                    
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών σχεδιασμών         
 • Καινοτομία & δημιουργικότητα στην παιδαγωγική πράξη   
 • Συμβουλευτική & διαπροσωπικές δεξιότητες

       στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας 

 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)


1. Εφαρμογές σχολικής ψυχολογίας 

2. Ψυχολογία της οικογένειας

3. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων                                    

4. Φυσική δραστηριότητα & αγωγή υγείας

5. Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο)


4 ο έτος – Η΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού


 • Πτυχιακή εργασία                                                                                 
 • Δικαιώματα του παιδιού

                                                              

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (1 εκ των παρακάτω)


1. Θέματα ψυχοκοινωνικής φροντίδας 

2. Κοινωνική παιδαγωγική &διαπολιτισμικότητα

3. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων                                   

4. Ψηφιακό παιδαγωγικό υλικό & δημιουργική μάθηση

5. Μάθημα από άλλο τμήμα του ΔΙΠΑΕ (έως 2 στο σύνολο) 


ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ασχολούνται, λόγω της εξειδίκευσής τους και με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (Π.Δ. 523/24.12.91, Τ. Α) είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες:
 • Ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών,
 • Ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς των Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ως παιδαγωγοί παιδιών ηλικίας 0 – 6 χρόνων,
 • Ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία μαθημάτων Προσχολικής Αγωγής,
 • Ως βοηθοί παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής και ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν δηλαδή δικαίωμα εργασιακής απασχόλησης είτε ως στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
 1.  Αγωγή και φροντίδα παιδιών από 0 – 6 χρόνων 
 2.  Ίδρυση και λειτουργία Βρεφικού και Παιδικού Σταθμού 
 3.   Εκπαίδευση παιδαγωγών προσχολικής ηλικίαςΠροοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display