ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα «Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) προήλθε από το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 και θα υποδεχτεί τους πρωτοετείς φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 2019.

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και διαθέτουν εξειδικευμένα εργαστήρια Βιβλιογραφίας, Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής Ευρετηρίασης, Online Ανάκτησης Πληροφοριών και Παραγωγής Εντύπου.

Το Τμήμα στελεχώνεται με 12 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 7 μέλη ΕΤΕΠ.

Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών,  καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν, επίσης, μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, υπηρεσιών πληροφόρησης και αρχείων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.  Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει σε ενδιαφερόμενους φορείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών και αρχείων.

Σκοπός τους είναι η κατάρτιση Ειδικών Επιστημόνων που θα οργανώσουν ορθολογιστικά τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών και θα διαχειρίζονται τη γνώση που εμπεριέχεται σε κάθε Βιβλιοθήκη. Οι Βιβλιοθηκονόμοι καταρτίζονται και στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ, μικροφωτογράφησης κ.ά.).

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το πρόγραμμα σπουδών του παλαιού Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ αναμορφώθηκε και πραγματοποιήθηκαν όλες οι αντιστοιχίσεις με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) για όλα τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΝΠΣ του νέου Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΔΙΠΑΕ θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Συνεπώς από το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 σε όλα τα εξάμηνα θα διδάσκονται τα μαθήματα του ΝΠΣ. Δηλαδή, τόσο οι νεοεισαχθέντες όσο και οι υφιστάμενοι φοιτητές του Τμήματος θα παρακολουθήσουν το ΝΠΣ.

Στο ΝΠΣ υπάρχουν τρία είδη μαθημάτων, τα Υποχρεωτικά (Υ), τα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) και τα Προαιρετικά (Π). Στο τελευταίο είδος ανήκουν τα μαθήματα Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα οποία δεν έχουν Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) αλλά χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους τα παρακολουθήσουν επιτυχώς.

Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα ΕΥ, στο Α’ και στο Ε’ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο μαθήματα ΕΥ (6α/6β αντίστοιχα). Στο Στ’ εξάμηνο υπάρχουν δύο ομάδες μαθημάτων ΕΥ και οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα από κάθε ομάδα, δηλαδή ένα από τα μαθήματα 5α, 5β, 5γ και ένα από τα μαθήματα 6α και 6β. 

Η πτυχιακή εργασία είναι πλέον προαιρετική και όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν αντί για εκπόνηση πτυχιακής να επιλέξουν δύο μαθήματα ΕΥ του Ζ’ εξαμήνου.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ως οφείλουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος που βρίσκονται. Ο χρόνος πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης στο ΝΠΣ παραμένει η χρονική περίοδος μετά το 7ο εξάμηνο και εφόσον ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων ειδικότητας και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα ⅔ των  μαθημάτων του νέου προγράμματος.


 

Α' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία

5

 

Υ

3

 

 

2

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι

5

 

Υ

1

2

 

3

Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας

5

 

Υ

2

1

 

4

Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομική οργάνωση υλικού και πληροφοριών

5

 

Υ

3

 

 

5

Αγγλική Ορολογία Ι

5

 

Υ

3

 

 

Τάσεις και Ρεύματα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

5

 

 

ΕΥ

3

 

 

Παγκόσμια Λογοτεχνία

 

ΕΥ

3

 

 

7

Γαλλικά Ι

 

 

Π

2

1

 

 

 Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 

 

 

Β' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

 

1

Ιστορία βιβλίου και τύπου

5

 

Υ

3

 

 

2

Ταξινομικά Συστήματα Ι

5

Ε

Υ

1

2

 

3

Καταλογογράφηση Ι

5

Ε

Υ

1

2

 

4

Υπηρεσίες Πληροφόρησης

5

Ε

Υ

2

1

 

4

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

5

 

Υ

1

2

 

6

Αγγλική ορολογία ΙΙ

5

 

Υ

3

 

 

7

Γαλλικά ΙΙ

 

 

Π

2

1

 

 

 Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 

 


 

Γ' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

 

1

Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ

6

Ε

Υ

1

2

 

2

Καταλογογράφηση ΙΙ

6

Ε

Υ

1

2

 

3

Θεματική Ευρετηρίαση

6

Ε

Υ

1

2

 

4

Ιστορία και Φιλοσοφία Επιστημών

6

 

Υ

3

 

 

5

Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση

6

Ε

Υ

2

1

 

6

Γαλλικά ΙII

 

 

Π

2

1

 

 

   Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 

 

 

Δ' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Θησαυροί

6

Ε

Υ

1

2

2

Αρχεία και οργάνωσή τους

6

Ε

Υ

3

 

3

Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων

6

Ε

Υ

1

2

4

Ανάκτηση Πληροφοριών

6

 

Υ

1

2

5

Βάσεις Δεδομένων

6

 

Υ

1

2

6

Γαλλικά IV

 

 

Π

2

1

 

   Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 

 

Ε' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Πολιτική της Πληροφορίας

5

 

Υ

3

 

2

Τεχνολογίες Ιστού

5

 

Υ

1

2

3

Μέθοδοι Έρευνας - Στατιστική

5

 

Υ

2

1

4

Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών

5

 

Υ

3

 

5

Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών

5

Ε

Υ

1

2

Θεσμοί της ΕΕ και Αρχεία

5

 

 

ΕΥ

3

 

Ιστορία του νεοελληνικού κράτους και Αρχεία

 

ΕΥ

3

 

 

   Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 


 

ΣΤ' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού

5

 

Υ

3

 

2

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Καταθετήρια

5

Ε

Υ

1

2

3

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών

5

Ε

Υ

1

2

4

Παιδική και εφηβική λογοτεχνία

5

 

Υ

3

 

Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων

5

 

 

 

ΕΥ

3

 

Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών

 

ΕΥ

1

2

Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών

 

ΕΥ

3

 

Ιστορία Πολιτισμού

5

 

 

ΕΥ

3

 

Ιστορία Τέχνης

 

ΕΥ

3

 

 

 Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 


 

Ζ' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Βιβλιογραφία

5

 

Υ

3

 

2

Πληροφορία και Γνώση

5

 

Υ

3

 

3

Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

5

 

Υ

1

2

4

Πληροφοριακή παιδεία

5

 

Υ

2

1

5α

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών

5

 

ΕΥ

3

 

Οργάνωση και Λειτουργία Λαϊκών Βιβλιοθηκών

 

ΕΥ

3

 

6α

Ιατρική Βιβλιοθηκονομία

5

 

ΕΥ

3

 

Διαχείριση ενεργών αρχείων

 

ΕΥ

3

 

 

Πτυχιακή Εργασία (αντί για 2 μαθήματα Επιλογής)

10

 

EY

 

 

 

 Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 

 

Η' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Προηγμένα θέματα περιγραφής πόρων

5

 

Y

1

2

2

Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής

5

 

Υ

2

1

3

Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες

5

 

Υ

1

2

4

Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών

5

 

Υ

2

1

5

Πρακτική άσκηση

10

 

Y

 

 

 

 Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 


 

Ζ' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Βιβλιογραφία

5

 

Υ

3

 

2

Πληροφορία και Γνώση

5

 

Υ

3

 

3

Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

5

 

Υ

1

2

4

Πληροφοριακή παιδεία

5

 

Υ

2

1

5α

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών

5

 

ΕΥ

3

 

Οργάνωση και Λειτουργία Λαϊκών Βιβλιοθηκών

 

ΕΥ

3

 

6α

Ιατρική Βιβλιοθηκονομία

5

 

ΕΥ

3

 

Διαχείριση ενεργών αρχείων

 

ΕΥ

3

 

 

Πτυχιακή Εργασία (αντί για 2 μαθήματα Επιλογής)

10

 

EY

 

 

 

 Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 

 

Η' εξάμηνο

ΠΜ

Κατηγορία

Είδος

Θ

Ε

1

Προηγμένα θέματα περιγραφής πόρων

5

 

Y

1

2

2

Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής

5

 

Υ

2

1

3

Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες

5

 

Υ

1

2

4

Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών

5

 

Υ

2

1

5

Πρακτική άσκηση

10

 

Y

 

 

 

 Σύνολο ΠΜ

30

 

 

 

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης οργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (πλήρους και μερικής φοίτησης). Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(INFORMATION MANAGEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT)

με δύο κατευθύνσεις:

  • Α’ Κατεύθυνση: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ (INFORMATION SCIENCE IN DIGITAL ENVIRONMENT path)
  • Β’ Κατεύθυνση: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DESIGN AND MANAGEMENT OF DIGITAL LIBRARIES AND DATA REPOSITORIES path)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μετά την απόκτηση του πτυχίου ασκούνται πρακτικά σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Μπορούν να απασχοληθούν σε βιβλιοθήκες του ευρύτερου ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Εθνικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Παν/κές, Ιδρύματα κ.ά.) και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display