ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των απαραίτητων επιστημονικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Κοστολόγησης, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων.


Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα στοχεύει στη:


Προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα


Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού


Ανάπτυξη συνεργασιών με οικονομικές μονάδες και παραγωγικούς φορείς


Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του μέσω της συνεχούς ενασχόλησης και διεξαγωγής έρευνας των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γνωστικά τους αντικείμενα, διενέργειας σεμιναρίων-διαλέξεων, δημιουργίας σύγχρονων εργαστηρίων, χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ


2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

ΟΡΟΛΟΓΙΑ


3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM


5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

INTRODUCTION TO MARKETING FOR ERASMUS STUDENTS

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ


6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

BUSINESS AND ACCOUNTING ENGLISH TERMINOLOGY FOR ERASMUS STUDENTS

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1


7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

INTRODUCTION TO ADVERTISING FOR ERASMUS STUDENTS


8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και αντιστοιχίζεται με ένα μάθημα επιλογής 

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

"Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα"

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Παράλληλα, στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων και κινήτρων απαραίτητων για την προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσα από τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων.

Για τις ανάγκες του ΠΜΣ, θα διατεθούν από το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του Τμήματος τα οποία λειτουργούν και προσφέρουν πρόσβαση σε λογιστικά πληροφοριακά προγράμματα (ERP) και άλλα εργαλεία, τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τόσο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων, όσο και για την επιστημονική τους έρευνα.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων  του ΔΙ.ΠΑ.Ε ξεχωρίζει στον χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στο πεδίο εφαρμογών των Συστημάτων ERP.

 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος στις επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ως Λογιστής, Κοστολόγος, Φοροτεχνικός, Ελεγκτής, Οργανωτής Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – Αναλυτής, Εκπαιδευτικός και γενικότερα ως επιστήμονας του ευρύτερου οικονομικού τομέα.

Αναλυτικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την:

• Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.
• Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
• Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
• Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
• Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
• Αξιολόγηση επενδύσεων.
• Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
• Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
• Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. 

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display