ΚΑΒΑΛΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων πεδίων όπως των διοικητικών (management), πληροφοριακών, νομικών, μαθηματικών κλπ.


Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποτελείται από δύο (2) Τομείς Μαθημάτων, τον Τομέα «Λογιστικής & Πληροφορικής» και τον Τομέα «Οικονομικών μαθημάτων & Συναφούς Υποδομής» Η διάρθρωση αυτή σε δύο τομείς ανταποκρίνεται πολύ καλά στην αποστολή του τμήματος, αφού περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών του τμήματος.


Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, μέλη της οποίας είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος, τα μέλη ΔΕΠ, οι Διευθυντές των Τομέων, οι εκπρόσωποι των φοιτητών και ΕΤΠ. Οι Τομείς Μαθημάτων διοικούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και το Διευθυντή του Τομέα. Το Τμήμα και οι Τομείς Μαθημάτων συγκροτούν, όταν και εφόσον είναι αναγκαίο, επιτροπές προκειμένου να προωθηθεί ή/και να επιλυθεί κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

Μικροοικονομική

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι

Αστικό Δίκαιο

Πληροφορική Ι


Β'ΕΞΑΜΗΝΟ

Μακροοικονομική

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI

Ξένη Γλώσσα Ι

Πληροφορική ΙI

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων


Γ'ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Στατιστική Επιχειρήσεων

Φορολογική Λογιστική Ι

Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Κόστους Ι

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Μεθοδολογία Έρευνας

Εμπορικό Δίκαιο

Λογιστική Κόστους Ι


Ε'ΕΞΑΜΗΝΟ

Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι

Λογιστική Κόστους ΙΙ

Εργατικό Δίκαιο


Κατ’Επιλογήν Υποχρεωτικά 2 από τα παρακάτω:

Ξένη Γλώσσα ΙΙ

Διοικητική Λογιστική

Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.

Μάρκετινγκ


ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ελεγκτική

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Κατ'Επιλογήν Θεωρητικά 2 απο τα παρακάτω:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Λογιστική Δημοσίου Τομέα

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Δίκαιο Συναλλαγών


Ζ'ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρηματικότητα

Εταιρική Διακυβέρνηση-Εσωτερικός Έλεγχος

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Κατ’Επιλογής Υποχρεωτικά 3 από τα παρακάτω

Σύγχρονα ζητήματα Λογιστικής

Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Πολυεθνές Επιχειρήσεις (ΑΞΕ)

Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου


Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά 3 από τα παρακάτω:

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Επιχειρηματική Αναλυτική

Κοινωνική Οικονομία

Διαχείριση Κινδύνων

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική & Λογιστική


Πτυχιακή Εργασία (αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα)

Πρακτική Άσκηση (προαιρετική)


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής παρέχει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):Α) ΠΜΣ «Λογιστική & Ελεγκτική».
Β) ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων».
Γ) ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική»ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ανάπτυξη της επιστημονικής κριτικής, της ανάλυσης και των επικοινωνιακών ικανοτήτων είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας, σαν αποτέλεσμα ενός προσεκτικά σχεδιασμένου Προγράμματος Σπουδών που καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Έτσι, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος στις επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ως Λογιστής, Κοστολόγος, Φοροτεχνικός, Ελεγκτής, Οργανωτής Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – Αναλυτής, Εκπαιδευτικός και γενικότερα ως επιστήμονας του ευρύτερου οικονομικού τομέα.

Αναλυτικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την:

• Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.
• Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
• Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
• Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
• Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
• Αξιολόγηση επενδύσεων.
• Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
• Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
• Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display