ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι, διαθέτοντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών να μορφώσει, να εκπαιδεύσει και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές του ώστε μετά την αποφοίτηση να μπορούν να εξελιχθούν σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για το σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών, οι οποίες εμπίπτουν στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

Οι λειτουργίες αυτές διατρέχουν όλη την πορεία μετασχηματισμού των πρώτων υλών, οι οποίες λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται στους πελάτες και ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις προμήθειες, διακίνηση υλικών, διαχείριση αποθεμάτων, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων.

Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας επεκτείνεται πέρα από την επιχείρηση, περιλαμβάνοντας τη διαχείριση όλων των ροών ενός καναλιού εφοδιασμού, από τον προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει το συντονισμό και τη συνεργασία με όλους τους εταίρους του καναλιού εφοδιασμού, πού μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών, μεταφορείς, παραγωγοί/κατασκευαστές, κέντρα διανομής, χονδρέμποροι, λιανέμποροι και φυσικά καταναλωτές.

Διδάσκονται ως υποχρεωτικά μαθήματα πολλά μαθήματα που ίσως να εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως τα μαθήματα για τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων, (ERP), τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), την οργάνωση και διαχείριση αποθηκών (WMS), καθώς επίσης και μαθήματα με πολύ σύγχρονο και δυναμικό γνωστικό αντικείμενο π.χ. Αντίστροφες και Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες.

Κατά την τελευταία πενταετία το Τμήμα έχει συμμετάσχει είτε ως επικεφαλής εταίρος είτε ως εταίρος σε πλήθος ερευνητικών έργων, αναπτύσσοντας κατά αυτό τον τρόπο πολυάριθμες και ιδιαίτερα σημαντικές συνεργασίες με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού όπως επίσης και με και κοινωνικούς φορείς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το 7ο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (προαιρετική επιλογή), που πραγματοποιείται σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας. Το 8ο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας (προαιρετική επιλογή), με την οποία ο τελειόφοιτος εμβαθύνει σε επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας. 


1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Μαθηματικά Ι

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πληροφορική στην Εφοδιαστική

Μεθοδολογία Έρευνας

Αγγλικά Ι

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Μεταφορών Ι

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ι

Μάρκετινγκ

Μαθηματικά ΙΙ

Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων Ι

Αρχές Λογιστικής

Αγγλική Ορολογία ΙΙ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Αποθεμάτων

Τεχνολογία και Διακίνηση Τροφίμων

Τεχνολογίες Παραγωγής

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Συσκευασία και Τυποποίηση

Αγγλική Ορολογία ΙΙΙ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Ι

Διοίκηση Παραγωγής

Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

Κοστολόγηση

Τεχνολογία και Διαχείριση Υλικών

Καταναλωτική Συμπεριφορά


5ο ΕΞΑΜΗΝΟ


Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων I

Διοίκηση Προμηθειών

Οργάνωση και Διοίκηση Έργων Ι

Τεχνικές Προβλέψεων

Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Ποιοτικός Έλεγχος

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΙΙ

Επιχειρησιακή Έρευνα

Εργαλεία Ποσοτικής Ανάλυσης

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Σήμανση και Ιχνηλασιμότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα


7ο ΕΞΑΜΗΝΟ


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Διοίκηση Μεταφορών ΙΙ

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΙΙ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Διαχείριση Χημικών & Επικίνδυνων Προιόντων

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων IΙ

Εργαλεία Διοίκησης Έργων και Διαχείριση Κινδύνου

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Προσομοίωση Λειτουργιών και Δικτύων Εφοδιασμού

Διαχείριση Ποιότητας στην Εφοδιαστική


8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ανάλυση και Σχεδιασμών Δικτύου Διανομής


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ευφυή Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Ανθρωπιστική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Διοίκηση Υπηρεσιών

Ναυτιλιακά Logistics

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Πτυχιακή Εργασία

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων.
 • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.


 • Απασχόληση σε
  • επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο δίκτυο διανομής και διάθεσης προϊόντων στην αγορά
  • επιχειρησιακές μονάδες του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας (γεωργικές, εξορυκτικές, παραγωγικές και μεταποιητικές)
  • εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρεμπόριο, αντιπροσωπείες, επιχειρήσεις λιανικής)
  • βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα τους ή προϊόντα άλλων εταιρειών
  • εταιρίες οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών ή σε διαμεταφορικές εταιρείες
  • επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τουριστικές επιχειρήσεις, εταιρείες διανομής εντύπων – δεμάτων κ.λ.π.)
  • συμβουλευτικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα στρατηγικού, τακτικού και λειτουργικού σχεδιασμού
  • οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (Οργανισμοί Λιμένων, Αερολιμένων και Σιδηροδρόμων, Εμπορευματικά Κέντρα)
  • τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων, διακίνησης υλικών (πρώτων υλών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων)
  • εταιρίες Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν σχέση με τα Logistics
  • ελεύθερο επάγγελμα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε θέματα Εφοδιαστικής
  • όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις του δημοσίου όπως π.χ. ΔΕΗ
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display