ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα Τμήματα Μαθηματικών καταρτίζουν επιστήμονες και προετοιμάζουν ερευνητές Μαθηματικούς, που μελετούν τους διάφορους τομείς της Μαθηματικής επιστήμης, αναζητούν, επεξεργάζονται και προτείνουν θεωρητικά μοντέλα για αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων, καλύπτουν τις ανάγκες στο χώρο της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ


Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο: 

ΕΞΑΜΗΝΟ Α

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία I
 • Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 • Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ
 • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Πιθανότητες Ι

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Απειροστικός Λογισμός IV
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Άλγεβρα Ι
 • Στατιστική Ι

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Άλγεβρα ΙΙ
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Θεωρία Αριθμών
 • Πιθανότητες ΙΙ
 • Ανάλυση Fourier
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με C
 • Τοπολογία
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Ιστορία των Μαθηματικών

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Διαφορική Γεωμετρία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ι
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δομές Δεδομένων
 • Υπολογιστική Στατιστική
 • Θεωρία Μέτρου
 • Θεωρία Galois
 • Διδακτική των Μαθηματικών

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Κλασική Μηχανική
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • Συμβολικά Μαθηματικά (Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Θεωρία Συνόλων
 • Γεωμετρία Riemann
 • Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++
 • Οικονομετρία
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Η

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Μαθηματική Μοντελοποίηση ΙΙ
 • Συστήματα Αναμονής
 • Μαθηματική Λογική
 • Θεωρία Τελεστών
 • Αλγεβρική Γεωμετρία
 • Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ
 • Τεχνολογία Πολυμέσων
 • Γραφικά με Υπολογιστές
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Μικροοικονομική
 • Πρακτική Άσκηση

Τα μαθήματα του Τμήματος χωρίζονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής.

Ο φοιτητής του Τμήματος για να καταστεί πτυχιούχος πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 16 μαθήματα επιλογής.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ μπορεί να εργαστεί:
Στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής Μαθηματικών αλλά και Πληροφορικής, αφού παρακολουθήσει μεταπτυχιακά τμήματα Πληροφορικής. Σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια - Λύκεια) και σε φροντιστηριακούς οργανισμούς. 2. Σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δυνατότητες Διορισμού στη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι πτυχιούχοι Μαθηματικοί αλλά και όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", όπως και οι πτυχιούχοι των Π.Τ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους. Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για τους αδιόριστους Μαθηματικούς υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να στραφούν και να ειδικευτούν στην Πληροφορική.
Στο φροντιστηριακό χώρο η αγορά εργασίας είναι αρκετά ευνοϊκή για τους Μαθηματικούς, όπου πολλοί από αυτούς βρίσκουν απασχόληση. Επίσης, τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες εκσυγχρονισμού της Δημόσιας διοίκησης, το ενδιαφέρον και η ζήτηση για στατιστικές μελέτες και αναλύσεις, ο εξορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας στο Δημόσιο αλλά κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα, οδηγούν στην μηχανοργάνωση υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω δεδομένα μαζί με την άνθηση των ασφαλιστικών εταιρειών αναβαθμίζουν την ειδικότητα του Μαθηματικού δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δυνατότητες απασχόλησης, έχοντας όμως πάντα υπόψη μας ότι γενικά η αγορά εργασίας του κλάδου είναι κορεσμένη.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ερευνητής Στατιστικολόγος Αναλογιστής Πληροφορικός
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display