ΚΟΖΑΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ Αριθμ. 4610/07.05.2019, Τεύχος 70, Άρθρο 13, Παρ. 1, α).

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής  και Χρηματοοικονομικής είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει στους φοιτητές:

 • Γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
 • Καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της Eφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ‘ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Management

Γενικά Μαθηματικά

Λογιστική Ι

Μικροοικονομία

Πληροφορική

Στατιστική


Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική ΙΙ

Μακροοικονομία

Μεθοδολογία Έρευνας

Πληροφορική ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά

Στατιστική ΙΙ


Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλική Ορολογία Ι

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αρχές Marketing

Αστικό Δίκαιο

 Διοικητική Λογιστική

Τραπεζική Οικονομία


Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αγγλική Ορολογία ΙI

Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικών δεδομένων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Λογιστική Κόστους-Κοστολόγηση

Μη Τραπεζική Χρηματοδότηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Οικονομία

Λογιστικές Εφαρμογές

Marketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομετρία Ι

Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών


ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Διαχείριση Ρίσκου

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 Ελληνική Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Οικονομετρία ΙΙ

Συμπεριφορική Χρηματοοοικονομική


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Εμπορικό Δίκαιο

 Στρατηγική

 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

 Business English

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος

Επιχειρηματικά Σχέδια

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Προγραμματισμός

Τεχνική Ανάλυση Μετοχών


Η’ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινωνική Οικονομία και Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία

Υποδείγματα Προβλέψεων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κατ’ επιλογή 2)

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Θεωρία Χαρτοφυλακίου

 Κλαδική Λογιστική

Academic Writing Skills

Η Πρακτική Άσκηση θα είναι προαιρετική. Έχει 10 ECTS και επιλέγεται αντί για 2 μαθήματα επιλογής


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.(ΜΠΣ)Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

2.(ΜΠΣ)Λογιστική & Ελεγκτική


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις/εφόδια ούτως ώστε να:

 • Τηρούν κι ενημερώνουν Λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
 • Συντάσσουν και ελέγχουν οικονομικές καταστάσεις
 • Συντάσσουν και ελέγχουν τις φορολογικές δηλώσεις.
 • Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού Ελέγχου.
 • Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και συντάσσουν προϋπολογισμούς.
 • Αξιολογούν Επενδύσεις.
 • Συντάσσουν χρηματοοικονομικές αναλύσεις.
 • Παρέχουν Χρηματοοικονομικές Συμβουλές και εκπονούν χρηματοοικονομικές εκθέσεις.
 • Διαχειρίζονται χρηματοδοτικά και χρηματιστηριακά προϊόντα  (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία, παράγωγα του χρηματιστηρίου, κτλ)
 • Στελεχώνουν την Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητές στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display