ΚΟΖΑΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Εδώ οι φοιτητές μας, με τη συμβολή των διδασκόντων τους, μαθαίνουν ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες, δηλαδή τα µεταλλεύµατα, τα βιοµηχανικά ορυκτά, το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες, το φυσικό αέριο, καθώς και οι πηγές γεωθερµικής ενέργειας, μέσω των γεωθερμικών πεδίων, αποτελούν την υλική υποδοµή του σύγχρονου πολιτισµού και µία από τις κύριες πηγές της οικονοµικής ανάπτυξης. Θα διαπιστώσουν επίσης ότι η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιεί εγχώριους πόρους και ταυτόχρονα παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια. Επιπλέον, η εξόρυξη παρέχει τις ορυκτές πρώτες ύλες που διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη χώρα, όπως η ηλεκτροπαραγωγή, η βασική μεταλλουργία, η παραγωγή τσιμέντου και οι κατασκευές, συμβάλλοντας επομένως και με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

Η συμβολή της αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών στην οικονομία γενικά υπερβαίνει τον στενό ορισμό της εξόρυξης και αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ευκρίνεια σε επίπεδο εξορυκτικής βιομηχανίας, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης και μεταποίησης.

Η εγχώρια εξορυκτική βιομηχανία της χώρας μας παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια, η οποία δεν περιορίζεται στο υψηλό ποσοστό της παραγωγής με προορισμό τις διεθνείς αγορές. Η διεθνοποίηση του κλάδου της εξορυκτικής βιομηχανίας ανα­δεικνύεται και μέσω της ένταξης εγχώριων επιχειρήσεων σε πολυεθνικούς ομίλους, αλλά και με τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων (joint ventures), με πολλά σημεία εξόρυξης στο εξωτερικό και με δίκτυα εξαγωγών σε πολλούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας προέρχεται από πωλήσεις στις διεθνείς αγορές. Η αξία των εξαγωγών πλησίασε το 1,1 δισεκ. €  το 2013, ξεπερνώντας το 50% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου, με ενδείξεις για αύξηση το 2014 κατά περίπου 8%. Η εξωστρέφεια είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε προϊόντα όπως τα μάρμαρα, τα βιομηχανικά ορυκτά και τα μέταλλα, όπου η αξία των εξαγωγών ξεπερνά διαχρονικά το 70% της αξίας των πωλήσεων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τις ορυκτές πρώτες ύλες, η ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε πρώτες ύλες προϋποθέτει την ύπαρξη και την εφαρμογή μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θεσμοί της ΕΕ έχουν θεσπίσει επιμέρους στρατηγικές που στοχεύουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε πρώτες ύλες διεθνώς, στην αποδο­τι­κότερη διαχείριση των υφιστάμενων κοιτασμάτων, στον περιορισμό του περιβαλ­λοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας, καθώς και στην καλλιέργεια της εμπιστο­σύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  είναι πενταετές και οργανώνεται σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο όγδοο και ένατο εξάμηνο εισάγονται τρεις κατευθύνσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών, τα γνωστικά αντικείμενα των οποίων αποτελούν εν πολλοίς τα πεδία εφαρμογής της έρευνας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και περιγράφονται ενδεικτικά παρακάτω:

α. Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική

β. Ενεργειακοί Πόροι

γ. Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική


Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα ανα εξάμηνο:


1ο Εξάμηνο

 

ΜΟΠ101              Μαθηματικά Ι

ΜΟΠ102              Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΟΠ103              Γεωλογία

ΜΟΠ104              Φυσική Ι

ΜΟΠ105              Τεχνικό Σχέδιο

ΜΟΠ106              Γενική Ορυκτολογία

ΜΟΠ107              Αγγλικά για Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων2ο Εξάμηνο

 

ΜΟΠ201              Μαθηματικά ΙΙ

ΜΟΠ202              Φυσική ΙΙ

ΜΟΠ203              Βασικές Αρχές Χημείας

ΜΟΠ204              Τεχνική Μηχανική-Στατική

ΜΟΠ205              Επιστημονικός Προγραμματισμός

ΜΟΠ206              Συστηματική Ορυκτολογία

ΜΟΠ207              Αγγλικά – Academic Skills 3ο Εξάμηνο

 

ΜΟΠ301              Μαθηματικά ΙΙΙ – Αριθμητική Ανάλυση

ΜΟΠ302              Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών

ΜΟΠ303              Θερμοδυναμική

ΜΟΠ304              Σχέδιο με Η/Υ

ΜΟΠ305              Πετρολογία

ΜΟΠ306              Ηλεκτρικές Μηχανές – Ηλεκτρονική Τεχνολογία

ΜΟΠ307              Αγγλικά – Academic Writing 4ο Εξάμηνο

 

ΜΟΠ401              Γεωτεχνική Μηχανική – Εδαφομηχανική

ΜΟΠ402              Κοιτασματολογία

ΜΟΠ403              Ερμηνεία και Ανάλυση Γεωλογικών Χαρτών

ΜΟΠ404              Γεωδαισία

ΜΟΠ405              Φαινόμενα Μεταφοράς

ΜΟΠ406              Εφαρμοσμένη Υδραυλική5ο Εξάμηνο

 

ΜΟΠ501              Υπαίθρια Εκμετάλλευση

ΜΟΠ502              Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

ΜΟΠ503              Υδρογεωλογία

ΜΟΠ504              Διοίκηση και Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων

ΜΟΠ505              Γεωχημεία

ΜΟΠ506              Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

ΜΟΠ507              Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική6ο Εξάμηνο

 

ΜΟΠ601              Υπόγεια Εκμετάλλευση

ΜΟΠ602              Ασφάλεια, Υγεία και Δίκαιο στα Μεταλλευτικά Έργα

ΜΟΠ603              Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα

ΜΟΠ604              Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Κλιματικές Μεταβολές

ΜΟΠ605              Ενεργειακές Πρώτες Ύλες

ΜΟΠ606              Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων 7ο Εξάμηνο

 

ΜΟΠ701              Μηχανική Πετρωμάτων – Τεχνική Γεωλογία

ΜΟΠ702              Μέθοδοι Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων

ΜΟΠ703              Περιβαλλοντική Μεταλλευτική

ΜΟΠ704              Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα

ΜΟΠ705              Τηλεπισκόπηση – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΜΟΠ706              Τεχνολογία Γεωτρήσεων

ΜΟΠ707              Επιστήμη των Υλικών

ΜΟΠ708              Πρακτική Άσκηση Ι*8ο Εξάμηνο

 

Κατεύθυνση 1: Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική

ΜΟΠ811              Αντιστήριξη & Υποστήριξη Επιφανειακών & Υπόγειων Έργων

ΜΟΠ812              Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες

ΜΟΠ813              Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα

ΜΟΠ814              Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς σε Τεχνικά Έργα-Μεταλλεία

ΜΟΠ815              Μεταλλευτικός Σχεδιασμός

Κατεύθυνση 2: Ενεργειακοί Πόροι

ΜΟΠ821              Μηχανική Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων

ΜΟΠ822              Δευτερογενείς Ενεργειακές Ύλες – Βιοκαύσιμα

ΜΟΠ823              Τεχνολογία Εκμετάλλευσης Γαιανθράκων

ΜΟΠ824              Σεισμικές Μέθοδοι Εντοπισμού Υδρογονανθράκων

ΜΟΠ825              Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων

Κατεύθυνση 3: Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική

ΜΟΠ831              Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων

ΜΟΠ832              Ασφάλεια και Περιβάλλον στην Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Υδρογονανθράκων

ΜΟΠ833              Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών

ΜΟΠ834              Περιβαλλοντική Γεωχημεία

ΜΟΠ835              Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Μαθήματα Δεξαμενής: (επιλέγεται 1 από 4)

ΜΟΠ891              Τοπογραφία & Γεωπληροφορική στα Μεταλλευτικά Έργα

ΜΟΠ892              Ορυκτοί Πόροι και Κεραμικές Κυψέλες Καυσίμου

ΜΟΠ893              Ανάλυση Αστοχιών

ΜΟΠ894              Οδοποιία9ο Εξάμηνο

 

Κατεύθυνση 1: Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική

ΜΟΠ911              Προχωρημένη Γεωμηχανική & Σήραγγες

ΜΟΠ912              Αερισμός Υπόγειων Έργων

ΜΟΠ913              Φράγματα Ταμιευτήρων & Αποβλήτων Εμπλουτισμού

ΜΟΠ914              Εκμετάλλευση και Επεξεργασία Μαρμάρων & Λατομικών Υλικών

ΜΟΠ915              Μεταλλουργία – Βιομηχανικά Κράματα

ΜΟΠ916              Πρακτική Άσκηση ΙΙ**

Κατεύθυνση 2: Ενεργειακοί Πόροι

ΜΟΠ921              Μηχανική Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

ΜΟΠ922              Προηγμένες Τεχνικές Αξιοποίησης Ενεργειακών Πηγών

ΜΟΠ923              Οικονομοτεχνική Ανάλυση Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων

ΜΟΠ924              Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΜΟΠ925              Ηλεκτροχημική Μηχανική

ΜΟΠ926              Πρακτική Άσκηση ΙΙ**

Κατεύθυνση 3: Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική

ΜΟΠ931              Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλευτικά και Γεωτεχνικά Έργα

ΜΟΠ932              Τεχνολογίες Διαχείρισης Αέριων Αποβλήτων – Μοντέλα Διασποράς

ΜΟΠ933              Διαχείριση Περιβάλλοντος – Νομοθεσία

ΜΟΠ934              Καταστροφικά Φαινόμενα

ΜΟΠ935              Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση

ΜΟΠ936              Πρακτική Άσκηση ΙΙ**

Μαθήματα Δεξαμενής (επιλέγεται 1 από 4)

ΜΟΠ991              Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Έργων

ΜΟΠ992              Σκυρόδεμα – Δομικές Κατασκευές

ΜΟΠ993              Μεταλλικές Κατασκευές Βιομηχανικών & Μεταλλευτικών Έργων

ΜΟΠ994              Ενόργανες Μέθοδοι Ορυκτολογικής Ανάλυσης


 * Η Πρακτική Άσκηση Ι διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ του 6ου και 7ου εξαμήνου και είναι υποχρεωτική

 

** Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ του 8ου και 9ου εξαμήνου και είναι υποχρεωτική

 

10ο Εξάμηνο

 Διπλωματική εργασία

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018 ρυθμίστηκε το επάγγελμα του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. Ειδικότερα, στο άρθρο 14 (σελίδα 10417) καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ως εξής:

1. Ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μεταλλευτική τεχνολογία, τη μηχανική πετρελαίου, τη γεωτεχνολογία, τη γεωτεχνική μηχανική, τις γεωλογικές επιστήμες, την περιβαλλοντική μηχανική, το γεωπεριβάλλον, τη μεταλλουργία και την τεχνολογία υλικών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων περιλαμβάνονται:
α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μηχανική, Γεωλογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτολογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες.
β. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων.
γ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα.
δ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων.
ε. Γεωτεχνική Μηχανική.
στ. Περιβαλλοντική Μηχανική.
ζ. Μηχανική γεωτρήσεων.
η. Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας).
θ. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις.
ι. Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών.
ια. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
ιβ. Διαχείριση της ποιότητας.
ιγ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξίου, κατασκευαστικές μέθοδοι, διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτιστοποίηση συστημάτων.


2. Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:
α. Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις ορυκτές πρώτες ύλες.
β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
γ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
δ. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.
ε. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών.
στ. Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων.
ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
η. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό.
θ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
ι. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
ια. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
ιβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
ιγ. Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας.
ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών.
ιε. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
ιστ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και σε κρυογενικές εγκαταστάσεις
ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε ακτινοβολία.
ιθ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βιομηχανίες, κτήρια κ.λπ.).
κ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
κα. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
κβ. Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών (μεταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων
(κεραμικά πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.).
κγ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
κδ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
κε. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
κστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
κζ. Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών.
κη. Εκπόνηση Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών.
κθ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα.
λ. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.
λα. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών.
λβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών.
λγ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.
λδ. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων.
λε. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών
λστ.Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.)

2018_ΦΕΚ_187.pdf

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display