ΠΑΤΡΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Ειδικότερα, το Τμήμα θεραπεύει την επιστήμη και την τεχνολογία των Ενεργειακών Συστημάτων, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, των Σημάτων, των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών, των Συστημάτων, το Λογισμικού και της Πληροφορικής, σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το Τμήμα προσφέρει τρείς (3) κύκλους σπουδών:

Στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) έχει αιτηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων (αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου). Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων και τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κύκλοι σπουδών) διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, οι οποίες είναι:

 • Ενεργειακών Συστημάτων
 • Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων
 • Πληροφορικής

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης), το Τμήμα προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών», το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς /περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.

Στον τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές), το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα είτε αποκλειστικά είτε ευρύτερα, σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

Ακολουθούν αναλυτκά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)

 • Μαθηματικός Λογισμός Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Φυσική
 • Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση
 • Τεχνικές Προγραμματισμού Υπολογιστών
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)

 • Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά
 • Διαδικασιακός Προγραμματισμός

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)

 • Πιθανοθεωρία και Στατιστική
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
 • Βασική Ηλεκτρονική
 • Σήματα και Συστήματα
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ηλεκτρομαγνητισμός

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (4ο)

 • Πιθανοθεωρία και Στατιστική
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
 • Βασική Ηλεκτρονική
 • Σήματα και Συστήματα
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ηλεκτρομαγνητισμός

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ (5ο)

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Συστήματα Μέτρησης και Αισθητήρες
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (6ο)

 • Μεταγλωττιστές
 • Μικροϋπολογιστικά Συστήματα
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα
 • Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (7ο)

 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
 • Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων

 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος

Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

 • Μικροελεγκτές
 • Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής

 • Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού
 • Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ (8ο)

Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων

 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ
 • Υψηλές Τάσεις
 • Τεχνολογία Φωτισμού
 • Υπολογιστικός Ηλεκτρογνητισμός

Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 • Ασύρματη Διάδοση και Κεραίες
 • Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
 • Στατιστική_Επεξεργασία_Σημάτων_και_Μάθηση
 • Επεξεργασία Ήχου και Μουσικής

Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

 • Ενσωματωμένα Συστήματα Ι
 • Συστήματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (VLSI)
 • Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL)
 • Κυκλώματα και Συστήματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας
 • Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής

 • Διάχυτος Υπολογισμός
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού
 • Προηγμένοι Αλγόριθμοι και_ Βελτιστοποίηση
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυία
 • Γραφικά Υπολογιστών

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 • Τεχνολογία, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Διαχείριση και Διοίκηση Έργων ΗΜΜΥ

 

 

Θ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (9ο)

Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακών Συστημάτων

 • Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ειδικά Θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις
 • Συστήματα Ηλεκτροκίνησης
 • Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs
 • Ευφυή Ενεργεικά Δίκτυα

Κύκλος Σπουδών 2: Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 • Θεωρία Πληροφορίας
 • Αδόμητα και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων
 • Προσομοίωση Δικτύων
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων
 • Βιομηχανικά Δίκτυα

Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

 • Ενσωματωμένα Συστήματα ΙI
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA
 • Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
 • Οργανικα Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα
 • Κυβερνοφυσικά Συστήματα
 • Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα

Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορικής

 • Ψηφιακά Τεκμήρια και Νομικά Θέματα ΤΠΕ
 • Παράλληλα Συστήματα καιΠρογραμματισμός
 • Ανάπτυξη Λογισμικού σε Φορητές Συσκευές
 • Μηχανική Μάθηση
 • Ποιότητα Λογισμικού
 • Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 • Τεχνική νομοθεσία – Ασφάλεια και Υγιεινή στους χώρους εργασίας
 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – Ψηφιακή Κοινωνία και Οικονομία

 

Ι’ ΕΞΑΜΗΝΟ (10ο)

Διπλωματική Εργασία

Πρακτική Άσκηση

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Τμήματα χορηγούν αντίστοιχα πτυχία στους αποφοίτους τους, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ. Στο μητρώο μελών του ΤΕΕ είναι εγγραμμένοι 11.088 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 3.853 Μηχ/γοι Ηλεκτρ/γοι Μηχανικοί και 1.834 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί. Η ειδίκευση των φοιτητών στο Hardware και τα δίκτυα Η/Υ τους επιτρέπει να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ως Μηχανικοί Η/Υ, Διαχειριστές Δικτύων, Αναλυτές, Προγρ/στές Συστημάτων, Μελετητές, Τεχνικοί Συστημάτων Η/Υ, Σύμβουλοι Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εισηγητές σε σεμινάρια Πληροφορικής, Τραπεζικοί υπάλληλοι, Καθηγητές στη Β/θμια Εκπαίδευση, αφού δώσουν εξετάσεις, Ερευνητές σε προγράμματα της Ευρωπαίκής Ένωσης. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα. Ακόμη, μπορούν να ακολουθήσουν ελεύθερο επάγγελμα και να εξελιχθούν γρήγορα σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες και μικρές εταιρείες Η/Υ και Software. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να αποκτήσουν Μελετητικό και Εργοληπτικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, όπως όλοι οι Μηχανικοί.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ευνοϊκή. Βέβαια με την αναμενόμενη οικοδομική ανάκαμψη καθώς και με την δρομολόγηση μεγάλων δημοσίων έργων, οι επαγγελματίες του είδους μπορούν να δουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πάντως πρόκειται για ένα επάγγελμα νομικά κατοχυρωμένο με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.
Εξειδικεύσεις που μπορούν να προσφέρουν επαρκέστερη απασχόληση στους πτυχιούχους είναι:
α) Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (Μ.Υ.Σ.),
β) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ),
γ) Φωτοβολταϊκά,
δ) Οι ήπιες μορφές ενέργειας
Για τον κλάδο των Μηχανικών Η/Υ υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές, λόγω του γνωστού Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαίκής Ένωσης στο δημόσιο τομέα (κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τους ιδιωτικούς φορείς), στον τομέα της εκπαίδευσης (λόγω της εισαγωγής της Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Οι ήδη πτυχιούχοι αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητοι και αμείβονται ικανοποιητικά στον ιδιωτικό τομέα. Για τις αρχές του αιώνα η εξειδίκευση είναι απαραίτητη σε όποιον θέλει να βρει καλά αμειβόμενη εργασία.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ειδικοί Ασφάλειας Η/Υ Μηχανικοί δικτύων Μηχανικοί ηπίων μορφών ενέργειας Μηχανικοί Η/Υ Μηχανικοί μικροτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display