ΛΑΜΙΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι:

 • η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται ζητήματα που απαιτούν ποιοτική και ποσοτική αντίληψη,
 • η παροχή υψηλού επιπέδου μαθηματικής γνώσης στους φοιτητές, η οποία να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των  κλασικών και σύγχρονων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης, και
 • οι απόφοιτοί του να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες ώστε να είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης, της οικονομίας και της έρευνας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ

ΔΟΜΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:

Στα έξι πρώτα εξάμηνα  προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων της μαθηματικής επιστήμης, αλλά και εξειδικευμένα μαθήματα Θεωρητικών Μαθηματικών, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Φυσικής και Διδακτικής.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα, προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός  μαθημάτων, που αντιστοιχούν τόσο στις κλασικές όσο και στις σύγχρονες επιστημονικά περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, από τα οποία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και με γνώμονα τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.

Τέλος, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων υποδομής και ειδικής διδακτικής ώστε να αποκτήσουν πιστοποίηση της επάρκειας των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία
 • Προγραμματισμός I
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Πιθανότητες Ι
 • Απειροστικός Λογισμός ΙII
 • Γραμμική Άλγεβρα II
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Άλγεβρα
 • Πιθανότητες ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Μαθηματική Λογική
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Στατιστική Ι
 • Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και Επιφανειών
 • Στατιστική ΙΙ
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙΝΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 1. ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΕΑ)
 • Θεμέλια των Μαθηματικών
 • Ανάλυση πολλών μεταβλητών
 • Γραμμικοί Τελεστές
 • Θεωρία Αναδρομικών Συναρτήσεων
 • Τοπολογία
 • Θεωρία Συνόλων
 • Συναρτησιακή Ανάλυση
 • ΕιδικάθέματαΑνάλυσης,Λογικής & Θεωρίας Συνόλων Ι
 • Ανάλυση Fourier
 • Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί
 • ΕιδικάθέματαΑνάλυσης,Λογικής & Θεωρίας Συνόλων ΙΙ

 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (ΕΑΓ)
 • Eισαγωγή στη Θεωρία Αριθμών
 • Προβολική Γεωμετρία
 • Ευκλείδεια Γεωμετρία και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες
 • Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων
 • Θεωρία Ομάδων
 • Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία
 • Θεωρία Galois
 • Μεταθετική Άλγεβρα
 • Πεπερασμένα Σώματα και Κρυπτογραφία
 • Αλγεβρική Τοπολογία
 • Διαφορική Γεωμετρία Πολλαπλοτήτων
 • Θεωρία Πολυωνύμων-Υπολογιστική Άλγεβρα
 • Ειδικά θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας Ι
 • Ειδικά θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας ΙΙ
 • Διαφορικές Μορφές
 • Θεωρία Δικτυωτών και Αλγεβρική Λογική
 • Ομάδες και Άλγεβρες Lie 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΣΠΕΕ)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Δειγματοληψία
 • Ανάλυση Επιβίωσης
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Μη παραμετρική Στατιστική
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Στατιστικά Πακέτα
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστημάτων
 • Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Ειδικά θέματα Βιοστατιστικής
 • Ειδικά θέματα Οικονομετρίας
 • Θεωρία Ουρών Αναμονής
 • Μέθοδοι Προσομοίωσης
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική

 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΥΕΜ)
 • Εισαγωγή στη Συνδυαστική
 • Προγραμματισμός ΙΙ
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Βιοπληροφορική Ι(*)
 • Θεωρία Γραφημάτων(*)
 • Θεωρία Υπολογισμού(*)
 • Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων(*)
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα(*)
 • Αναγνώριση Προτύπων(*)
 • Βιοπληροφορική ΙΙ(*)
 • Γραφική Υπολογιστών(*)
 • Δομές Δεδομένων(*)
 • Θεωρία Προσέγγισης
 • Σήματα και Συστήματα(*)
 • Δυναμικά Συστήματα
 • Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής(*)
 • Θεωρία Βελτιστοποίησης
 • Θεωρία Διαταραχών και Λογισμός Μεταβολών
 • Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία(*)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη(*)
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων
 • Θεωρία Ελέγχου
 • Ειδικά θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας(*)
 • Εξελικτικοί Αλγόριθμοι(*)
 • Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου(*)
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία
 • Ολοκληρωτικές Εξισώσεις 1. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΦ)
 • Γενική Φυσική Ι
 • Μετεωρολογία
 • Περιβαλλοντική Φυσική (*)
 • Σεισμολογία (*)
 • Γενική Φυσική ΙΙ
 • Εισαγωγή στη σύγχρονη Φυσική (*)
 • Θεωρητική Μηχανική
 • Μαθηματική Φυσική Ι
 • Γενική Θεωρία της Σχετικότητας
 • Κβαντομηχανική Ι (*)
 • Αστροφυσική Ι (*)
 • Μαθηματική Φυσική ΙΙ

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ (ΕΔ)
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
 • Διδακτική Ι
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών
 • Διδακτική ΙΙ
 • Ειδικά θέματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών
 • Ειδικά θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών
 • Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων(1)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ μπορεί να εργαστεί:
Στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής Μαθηματικών αλλά και Πληροφορικής, αφού παρακολουθήσει μεταπτυχιακά τμήματα Πληροφορικής. Σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια - Λύκεια) και σε φροντιστηριακούς οργανισμούς. 2. Σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δυνατότητες Διορισμού στη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι πτυχιούχοι Μαθηματικοί αλλά και όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", όπως και οι πτυχιούχοι των Π.Τ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους. Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για τους αδιόριστους Μαθηματικούς υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να στραφούν και να ειδικευτούν στην Πληροφορική.
Στο φροντιστηριακό χώρο η αγορά εργασίας είναι αρκετά ευνοϊκή για τους Μαθηματικούς, όπου πολλοί από αυτούς βρίσκουν απασχόληση. Επίσης, τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες εκσυγχρονισμού της Δημόσιας διοίκησης, το ενδιαφέρον και η ζήτηση για στατιστικές μελέτες και αναλύσεις, ο εξορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας στο Δημόσιο αλλά κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα, οδηγούν στην μηχανοργάνωση υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω δεδομένα μαζί με την άνθηση των ασφαλιστικών εταιρειών αναβαθμίζουν την ειδικότητα του Μαθηματικού δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δυνατότητες απασχόλησης, έχοντας όμως πάντα υπόψη μας ότι γενικά η αγορά εργασίας του κλάδου είναι κορεσμένη.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ερευνητής Στατιστικολόγος Αναλογιστής Πληροφορικός
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display