ΛΑΡΙΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής παρέχει θεωρητική και πρακτική παιδεία σε θέματα Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής και Διατροφής τόσο αγροτικών ζώων όσο και των υδροβίων οργανισμών. Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Γεωργίας, ΕΘΙΑΓΕ, Περιφερειακά Διοικήσεις, Τεχνικά Λύκεια κλπ.) και το ιδιωτικό (κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρείες κ.α.) τομέα.
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων, που αφορούν σε θέματα Ανατομίας, Φυσιολογίας και Υγιεινής Αγροτικών Ζώων, Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Διατροφής των Ζώων, καθώς και Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας (Υδατοκαλλιέργειες). Το μαθήματα καλύπτουν όλα τα εκτρεφόμενα είδη αγροτικών παραγωγικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, πτηνά) και υδρόβιων οργανισμών (ιχθύες, δίθυρα μαλάκια, καρκινοειδή).
Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών στο Κτηνοτροφείο και Ιχθυοτροφείο του Πανεπιστημίου και στα εργαστήρια του Τμήματος.
Στο τμήμα εκτός του εκπαιδευτικού έργου, διεξάγεται σημαντική βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Το ερευνητικό έργο εκτείνεται σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, που καλύπτει το Τμήμα και στοχεύει στην αναζήτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με σκοπό την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της Ζωικής Παραγωγής.
Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής παρέχει θεωρητική και πρακτική παιδεία σε θέματα Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής και Διατροφής τόσο αγροτικών ζώων όσο και των υδροβίων οργανισμών. Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Γεωργίας, ΕΘΙΑΓΕ, Περιφερειακά Διοικήσεις, Τεχνικά Λύκεια κλπ.) και το ιδιωτικό (κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρείες κ.α.) τομέα.
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων, που αφορούν σε θέματα Ανατομίας, Φυσιολογίας και Υγιεινής Αγροτικών Ζώων, Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Διατροφής των Ζώων, καθώς και Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας (Υδατοκαλλιέργειες). Το μαθήματα καλύπτουν όλα τα εκτρεφόμενα είδη αγροτικών παραγωγικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, πτηνά) και υδρόβιων οργανισμών (ιχθύες, δίθυρα μαλάκια, καρκινοειδή).
Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών στο Κτηνοτροφείο και Ιχθυοτροφείο του Πανεπιστημίου και στα εργαστήρια του Τμήματος.
Στο τμήμα εκτός του εκπαιδευτικού έργου, διεξάγεται σημαντική βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Το ερευνητικό έργο εκτείνεται σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, που καλύπτει το Τμήμα και στοχεύει στην αναζήτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με σκοπό την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της Ζωικής Παραγωγής.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display