ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός Τμήματος

Η Δημόσια Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας, ενώ η Ενιαία Υγεία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, συμπεριλαμβανομένων του υγιούς περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίμων.

Σκοπός του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση στην εκτίμηση των αναγκών υγείας, στην εφαρμογή βασισμένων στην τεκμηρίωση μέτρων για την βελτίωση της υγείας και για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας στο έργο αυτό και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική και ολοκληρωμένη θεώρηση της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση που κατατάσσει το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας στην πρωτοπορία της επιστήμης διεθνώς.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στους Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.) που ασχολούνται με την υγεία και βεβαίως στην έρευνα και εκπαίδευση στις Σχολές Επιστημών Υγείας και στα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα.


ΠΑΝΕΠΙΣ ΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχ ο λή Επι σ τ ημών Υ γ εί ας
Τμήμα Δημ ό σ ι α ς και Ενι αί α ς Υ γ εί ας
Πρόγραμμα Σπουδών
Α ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α                     Μαθήματα                             Ώρες Εξαμηνιαίως                             ECTS
                                                                    Θεωρητική διδασκαλία     Ασκήσεις
                       ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                        Ανατομία                                              3                             2                    5
2                       Φυσιολογία                                           3                             2                    5
3                Πληροφορική της υγείας                          4                                                    5
4                        Ενιαία υγεία                                         4                                                    5
5           Ιστορία Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΔΕΥ) 4                                                    5
6                    Αγγλική Ορολογία Ι                                  2                                                    2
                   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                           Βιοχημεία                                          2                             1                     3
2                       Κοινωνική Ψυχολογία                          2                                                    3
3                           Οικολογία                                          2                                                    3
                              ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                30
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α                      Μαθήματα                                              Ώρες Εξαμηνιαίως                ECTS
                                                                       Θεωρητική διδασκαλία      Ασκήσεις
                        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                      Παθοφυσιολογία                                  4                                                       5
2                      Βιοστατιστική                                       3                                       2              5
3                  Κοινωνικοί προσδιοριστές                     4                                                        5
4               Συμπεριφορικοί προσδιοριστές              4                                                        5
5                     Συστήματα υγείας                                 4                                                        5
6                      Αγγλική ορολογία ΙΙ                               2                                                        2
                 ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                      Στοιχεία γενετικής                                 2                                       1                3
2               Κοινωνία της πληροφορίας                       2                                        1               3
3                      Επικοινωνιολογία και ΔΕΥ                  2                                        1               3
                                 ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                   30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α                             Μαθήματα                                      Ώρες Εξαμηνιαίως                         ECTS
                                                                               Θεωρητική διδασκαλία      Ασκήσεις
                               ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                            Μικροβιολογία                                           3                                 2                  5
2                            Επιδημιολογία                                           3                                 2                  5
3                Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων                           4                                                      5
4                   Οικονομικά της Υγείας                                      4                                                      5
5                      Δίκαιο της υγείας                                            2                                  2                  5
                 ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1         Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών                    3                                  2                  5
2                            Διατροφή                                                    3                                  2                  5
3                          Βιοασφάλεια                                                 3                                  2                  5
                                ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                            30
Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α                                      Μαθήματα                            Ώρες Εξαμηνιαίως                              ECTS
                                                                            Θεωρητική διδασκαλία          Ασκήσεις
                                      ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                                          Ανοσολογία                              3                                     2                      5
2                                     Μεθοδολογία έρευνας                 2                                     2                      5
3                                     Περιβαλλοντική υγεία                  3                                     2                      5
4                                      Ζωονόσοι Ι                                   4                                                              5
5                           Διοίκηση υπηρεσιών υγείας                 4                                                              5
                          ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                                  Μοριακές τεχνικές                           3                                     2                      5
2                             Μετανάστευση και υγεία                      4                                                             5
3                                         Βιοηθική                                    4                                                             5
                                           ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                    30
Ε ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α                                      Μαθήματα                               Ώρες Εξαμηνιαίως                               ECTS
                                                                                   Θεωρητική διδασκαλία   Ασκήσεις
                                        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                            Μη μεταδιδόμενα νοσήματα                            4                                                      5

2                                       Υγιής γήρανση                                         4                                                      5
3                                        Ζωονόσοι ΙΙ                                             4                                                      5
4                             Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης               3                             2                       5
5                                     Παγκόσμια υγεία                                       2                                                      5
                              ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                                     Οικολογία Νόσων                                      4                                                      5
2                   Αυτοματισμοί και τεχνητή νοημοσύνη                     2                            1                        5
3                              Ιατρική διαμεσολάβηση                                  2                             2                       5
4                             Διατύπωση οδηγιών ΔΕΥ                                 4                                                       5
                                               ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                      30
ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α                                          Μαθήματα                              Ώρες Εξαμηνιαίως                                  ECTS
                                                                            Θεωρητική διδασκαλία        Ασκήσεις

                                        ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                          Ανάλυση επικινδυνότητας                          3                                 2                              5
2                 Φυσικό περιβάλλον και ακτινοπροστασία        3                                 2                              5
3                         Διατροφικά νοσήματα και Δ.Ε.Υ.                 3                                2                               5
4                          Διαχείριση ολικής ποιότητας                     3                                 2                               5
5                     Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο Δ.Ε.Υ.            2                                 2                               5
                          ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                      Γονιδιωματική- Ομικές τεχνολογίες               3                                2                                5
2                            Μπεϋζιανή Βιοστατιστική                         2                                 2                                5
3                  Ενιαία διαχείριση ζωονοτικών κινδύνων           4                                                                   5

4                        Διπλωματία οικουμενικής υγείας                 2                                 2                                5
                                        ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                 30
Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α                                   Μαθήματα                             Ώρες Εξαμηνιαίως                                            ECTS 

                                                                                Θεωρητική διδασκαλία   Ασκήσεις
                                      ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                                     Μεγαδεδομένα                                      3                             2                                 5
2                      Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας                          4                                                                 5

3                          Διαχείριση κρίσεων                                        3                              1                                  5
4                 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού                      4                                                                  5
5               Στρατηγική διάρθρωση ενιαίας υγείας                   2                              1                                  5
                        ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                          Κλιματική αλλαγή και ΔΕΥ                             4                                                                  5
2                 Σχεδιασμός εκστρατείας παρέμβασης                3                               2                                  5
3                    Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας                   3                               2                                  5
4                                     Βιοδείκτες                                            3                               2                                  5
                                         ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                  30
Η ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α                                   Μαθήματα                                 Ώρες Εξαμηνιαίως                                           ECTS
                                                                                Θεωρητική διδασκαλία   Ασκήσεις
                                     ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1                                   Πρακτική Άσκηση                                                                                                        20
2                                   Πτυχιακή Εργασία                                                                                                        10
                                      ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                         30

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display