ΒΟΛΟΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
1. Βασικές Σπουδές
Στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις :
1) Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
2) Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)
Οι φοιτητές / φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο σπουδών. Μέχρι το 3ο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται:
α) Από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων.
β) Από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης που ταυτόχρονα είναι και μαθήματα επιλογής για την άλλη κατεύθυνση.
γ) Από 2 ξένες γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ). Η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά για την κατεύθυνση ΕΓΔΕ και προαιρετικά για την κατεύθυνση ΛΣ, ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ).
δ) Από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (ΠΑ).
ε) Από την προαιρετική Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ)
Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση στους τομείς των Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λογοτεχνικών Σπουδών ή και σε θέματα παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π. Θ.).
Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι ίσος με 30 ECTS για κάθε εξάμηνο.
Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών δίδεται παρακάτω, το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί ή προσφέρεται πρώτη φορά, το βάρος του σε διδακτικές μονάδες και το είδος του μαθήματος.

1.1 Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών απονέμει ενιαίο πτυχίο στις Γλωσσικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές. Η κατεύθυνση που ακολούθησε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια του Τμήματος, τα μαθήματα και η ΠΑ αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα του πτυχίου.
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής:
[1] Εγγραφή στο Τμήμα και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα.
[2] Επιτυχία σε όλα τα κοινά μαθήματα (Πίνακας 1.7 ) συνολικού φόρτου 120 ECTS.
[3] Επιτυχία στα μαθήματα Ξένων γλωσσών
•Για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (Πίνακας 1.8) επιτυχία σε μία εκ των ΓΛΩΣΣΩΝ 1 σε όλα τα προσφερόμενα επίπεδα (15 ECTS) και σε μία εκ των ΓΛΩΣΣΩΝ 2 σε όλα τα προσφερόμενα επίπεδα (12 ECTS)
•Για την κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ) (Πίνακας 1.8) επιτυχία σε μία εκ των ΓΛΩΣΣΩΝ 1 στο επίπεδο Ι (5 ECTS)
[4] Επιτυχία σε όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης
•Για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (Πίνακας 1.9) συνολικού φόρτου 53 ECTS.
•Για την κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ) (Πίνακας 1.10) συνολικού φόρτου 75 ECTS
[5] Επιτυχία σε μαθήματα επιλογής συνολικού φόρτου τουλάχιστον 10 ECTS ή εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
[6] Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκηση συνολικού φόρτου 30 ECTS.
[7] Συμπλήρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ECTS συνολικά.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


1.2 Κλίμακα Βαθμολογίας
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 με μικρότερο βαθμό επιτυχίας το 5. Η κλίμακα βαθμολογίας στα μαθήματα και στο βαθμό πτυχίου κλιμακώνεται ως εξής:
• Άριστα: από 8,5 έως 10
• Λίαν Καλώς: από 6,5 έως 8,49
• Καλώς: από 5 έως 6,49
Βαθμός μικρότερος του 5 ισοδυναμεί με ανεπιτυχή παρακολούθηση.

1.3 Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου και Σειράς Επιτυχίας Αποφοίτησης
Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικών, επιλογής) τα οποία παρακολούθησε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, εξαιρουμένης της Πρακτικής Άσκησης. Στον μέσο όρο βαθμολογίας των εξαμήνων καθώς και στον τελικό βαθμό πτυχίου, οι βαθμοί υπολογίζονται με το βάρος που αντιστοιχεί στις διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος.

1.4 Αξιολόγηση Μαθημάτων
Κάθε μάθημα αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου από τους φοιτητές.

1.5 Αναγνώριση Μαθημάτων άλλων Α.Ε.Ι.
Μαθήματα που ένας φοιτητής παρακολούθησε επιτυχώς σε άλλο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αποφοίτησης από το Τμήμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι αναγνωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν
1) μαθήματα και εργασίες στο πλαίσιο ανταλλαγής φοιτητών, όπως οι χρηματοδοτούμενες από τα προγράμματα “ERASMUS+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) μαθήματα που ο φοιτητής είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν έλθει στο Τμήμα με μετεγγραφή, κατατακτήριες εξετάσεις κλπ.
Ο φοιτητής που αιτείται αναγνώρισης μαθημάτων πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:
1. Την αίτησή του, πλήρως συμπληρωμένη.
2. Επίσημη αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο προέλευσης στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής, τα μαθήματα (και τα εργαστήρια ή οι εργασίες) που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και για κάθε ένα από αυτά: ο τύπος του (υποχρεωτικό, επιλογής κλπ.), οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS ή επίσημο ισοδύναμο), το εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής το ολοκλήρωσε επιτυχώς και ο βαθμός του σε αυτό.
3. Συνδέσμους (links) στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου προέλευσης με τον Οδηγό Σπουδών και την ιστοσελίδα του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς στα υπό αναγνώριση μαθήματα στο Πανεπιστήμιο προέλευσης. Εναλλακτικά, άλλα επίσημα έγγραφα από το Πανεπιστήμιο προέλευσης όπου θα περιγράφεται: η ύλη, η περιγραφή των ασκήσεων/εργασιών, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης και ο συνολικός προβλεπόμενος φόρτος με τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηρίων.
4. Στοιχεία επικοινωνίας με την Γραμματεία του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο προέλευσης και (αν είναι δυνατόν) με τον διδάσκοντα που δίδαξε το μάθημα για το οποίο ο φοιτητής αιτείται αναγνώριση.
Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του Τμήματος που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, με τη βοήθεια διδασκόντων οικείων μαθημάτων και επικυρώνονται από τη Συνέλευση. Η Επιτροπή μεριμνά για την αντιστοίχιση του βαθμού και των πιστωτικών Μονάδων στην κλίμακα του Τμήματος. Η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα μεταβολής των προαπαιτούμενων μαθημάτων και της χρονικής εμπειρίας που τυχόν απαιτούνται για την αναγνώριση του μαθήματος/εργαστηρίου/εργασίας που αναγράφονται στην αίτηση του φοιτητή. Η επιτροπή, ή μέλος της, ή οι διδάσκοντες οικείων μαθημάτων του Τμήματος, μπορούν να προβαίνουν σε συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή προκειμένου να διαπιστώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια θέματα συναφή με την αναγνώριση.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1.6 Κωδικοποίηση μαθημάτων
Τα μαθήματα του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών κωδικοποιούνται κατά κατηγορία με δύο γράμματα και με τρία ή τέσσερα ψηφία. Το πρώτο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο κατά το οποίο συνήθως παρακολουθείται το μάθημα. Το δεύτερο ψηφίο δηλώνει την θεματική περιοχή, το τρίτο το είδος του μαθήματος και το τέταρτο είναι βοηθητικό ψηφίο δακτιτοποίησης μαθημάτων ίδιας θεματικής περιοχής.
Κατηγορία
Περιγραφή
ΚΟ
Κοινό Μάθημα
ΓΔ
Μάθημα κατεύθυνσης 1 Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
ΛΣ
Μάθημα κατεύθυνσης 2 Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)
ΞΓ
Ξένη Γλώσσα
ΠΕ
Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ)
ΠΑ
Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
Πρώτο Ψηφίο
Κανονικό Εξάμηνο Παρακολούθησης
1,2,3,4,5,6,7,8
9
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Δεύτερο Ψηφίο
Θεματική Περιοχή
1
Γλωσσολογία
2
Μεταφρασεολογία
3
Πολιτισμός - Παγκοσμιότητα
4
Διαπολιτισμική Επικοινωνία
5
Συγκριτική και Νεοελληνική Φιλολογία
6
Κλασική Γραμματεία
7
Παιδαγωγική – Ειδική Διδακτική
8
Κοινωνικές Επιστήμες
9
Ξένες Γλώσσες
0
Ειδικά Θέματα – Έρευνα – Πρακτική
Τρίτο Ψηφίο
Είδος
0
Υποχρεωτικό
1
Υποχρεωτικό για την κατεύθυνση 1, επιλογής για την κατεύθυνση 2
2
Υποχρεωτικό για την κατεύθυνση 2, επιλογής για την κατεύθυνση 1
3
Επιλογής – Προαιρετικό
4
Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή
5
Επιλογής από άλλο Τμήμα
6
Κινεζικά
7
Αραβικά
8
Ισπανικά
9
Ιαπωνικά
Τέταρτο ψηφίο
Βοηθητικός κωδικός διακριτοποίησης
1,2,3,4, 5
Επίπεδο Ξένης Γλώσσας
0,6,7,8,9
Ελεύθερος κωδικός διακριτοποίησης
Ακολουθούν συνοπτικοί κατάλογοι κατά κατηγορίες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1.7 Κοινά μαθήματα για τις κατευθύνσεις 1 & 2
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΟ1100
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
5
1
ΚΟ1109
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5
1
ΚΟ1400
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
5
1
ΚΟ1300
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
5
1
ΚΟ1600
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΠΟΣ, ΔΡΑΜΑ, ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)
5
1
ΚΟ1500
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5
1
ΚΟ2100
ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
5
2
ΚΟ2700
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
5
2
ΚΟ2300
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ
5
2
ΚΟ2400
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
5
2
ΚΟ2500
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
5
2
ΚΟ2509
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
5
2
ΚΟ3100
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ
5
3
ΚΟ3200
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ
5
3
ΚΟ3400
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι
5
3
ΚΟ3700
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5
3
ΚΟ3500
ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
5
3
ΚΟ4700
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
5
4
ΚΟ4400
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ
5
4
ΚΟ4700
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
5
4
ΚΟ5000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι
5
5
ΚΟ5100
ΑΦΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
5
5
ΚΟ6000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
5
6
ΚΟ6800
ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ
5
6
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1.8 Ξένες Γλώσσες
• (μία (1) εκ των διαθεσίμων ΓΛΩΣΣΩΝ 1 επιλέγεται στο 3ο εξάμηνο και από τις δύο κατευθύνσεις και είναι υποχρεωτική στη συνέχεια για όλα τα επίπεδα στην κατεύθυνση ΕΓΔΕ ενώ τα άλλα επίπεδα είναι επιλογής για την κατεύθυνση ΛΣ)
• (μία (1) εκ των διαθεσίμων ΓΛΩΣΣΩΝ 2 επιλέγεται στο 4ο εξάμηνο υποχρεωτικά στην κατεύθυνση ΕΓΔΕ και είναι υποχρεωτική στη συνέχεια για όλα τα επίπεδα στην κατεύθυνση ΕΓΔΕ, ενώ είναι επιλογής για την κατεύθυνση ΛΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠ)
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΞΓ3961
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΚΙΝΕΖΙΚΗ
5
ΕΓΔΕ + ΛΣ
3
ΞΓ3971
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΑΡΑΒΙΚΗ
5
ΕΓΔΕ + ΛΣ
3
ΞΓ3981
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
5
ΕΓΔΕ + ΛΣ
3
ΞΓ3991
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
5
ΕΓΔΕ + ΛΣ
3
ΞΓ4962
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΚΙΝΕΖΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ4972
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΑΡΑΒΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ4982
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ4992
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ5963
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΚΙΝΕΖΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ5973
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΑΡΑΒΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ5983
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ5983
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ6964
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ IV- ΚΙΝΕΖΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ6974
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ IV - ΑΡΑΒΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ6984
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ IV - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ6994
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ IV - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ7965
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ V- ΚΙΝΕΖΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
7
ΞΓ7975
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ V - ΑΡΑΒΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
7
ΞΓ7985
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ V - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
7
ΞΓ7995
ΓΛΩΣΣΑ 1- ΕΠΙΠΕΔΟ V - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
7
ΞΓ4961
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΚΙΝΕΖΙΚΗ
4
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ4971
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΑΡΑΒΙΚΗ
4
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ4981
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
4
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ4991
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ Ι - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
4
ΕΓΔΕ
4
ΞΓ5962
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΚΙΝΕΖΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ5972
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΑΡΑΒΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ5982
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ5992
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
5
ΞΓ6963
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΚΙΝΕΖΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ6973
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΑΡΑΒΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ6983
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ6993
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
2
ΕΓΔΕ
6
ΞΓ7964
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ IV- ΚΙΝΕΖΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
7
ΞΓ7974
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ IV - ΑΡΑΒΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
7
ΞΓ7984
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ IV - ΙΣΠΑΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
7
ΞΓ7994
ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΠΙΠΕΔΟ IV - ΙΑΠΩΝΙΚΗ
3
ΕΓΔΕ
7
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σελίδα 8 από 9
1.9 Υποχρεωτικά μαθήματα στην κατεύθυνση 1 (ΕΓΔΕ), επιλογής για την κατεύθυνση 2 (ΛΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΔ4110
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4
4
ΓΔ4810
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
4
4
ΓΔ5410
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ)
5
5
ΓΔ5210
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
5
5
ΓΔ5219
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α->Β Ι
5
5
ΓΔ6110
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΡΗΤΟΡΙΚΗ
5
6
ΓΔ6810
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ MANAGEMENT
5
6
ΓΔ6210
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α->Β ΙΙ
5
6
ΓΔ7810
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ PROJECT
10
7
ΓΔ7210
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Β->Α
5
7
1.10 Υποχρεωτικά μαθήματα στην κατεύθυνση 2 (ΛΣ), επιλογής για την κατεύθυνση 1 (ΕΓΔΕ)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΛΣ4620
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι
5
4
ΛΣ4520
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡAΦΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
5
4
ΛΣ4220
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
5
4
ΛΣ5620
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ
5
5
ΛΣ5520
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ
5
5
ΛΣ5529
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
5
5
ΛΣ5420
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
5
5
ΛΣ6620
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙΙ
5
6
ΛΣ6520
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
5
6
ΛΣ6720
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
5
6
ΛΣ6529
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ
5
6
ΛΣ7520
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
5
7
ΛΣ7529
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
5
7
ΛΣ7528
ΜΕΤΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
5
7
ΛΣ7820
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
5
7
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1.11 Πτυχιακή Εργασία (προαιρετική- 10 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΕ7030
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
10
7-8
Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική και στις δύο κατευθύνσεις. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη, ερευνητική παρουσίαση ενός θέματος των σπουδών. Το θέμα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το βάρος της ΠΕ καθορίζεται σε δέκα (10) ECTS, Κάθε ΠΕ εκπονείται από έναν φοιτητή ή ομάδα φοιτητών Η ΠΕ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος. Το θέμα της δεν μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα και απαιτήσεις φορέων ή σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Η έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) μπορεί να γίνει από το έβδομο (7ο) εξάμηνο των σπουδών και εφόσον ο φοιτητής ή φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα συνολικού βάρους 120 ECTS.
Η εκπόνηση της ΔΕ γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος και απαρτίζεται από τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ ή διδάσκοντες με άλλο καθεστώς του Τμήματος ή του Π.Θ με συναφές γνωστικό αντικείμενο με το θέμα της ΠΕ. Η επιτροπή δέχεται και βαθμολογεί ή απορρίπτει την εργασία. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη για την περιοδική ενημέρωση του εποπτεύοντος μέλους ΔΕΠ για την πρόοδο της ΠΕ.
Οι φοιτητές / φοιτήτριες με την ολοκλήρωση της ΠΕ, την καταθέτουν γραπτώς στη γραμματεία του Τμήματος και την παρουσιάζουν ενώπιον της επιτροπής, σε δημόσια παρουσίαση, κατά την διάρκεια των τριών εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους.
1.12 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (υποχρεωτική – 30 ECTS)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΑ8000
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
30
8
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και η πληρέστερη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου για την επίτευξη της καλύτερης ένταξής τους στον χώρο εργασίας αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΑ, φοιτητές/ήτριες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος μπορούν να εργάζονται για καθορισμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, στην εκπαίδευση, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στα αντικείμενα των Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών και στην πρακτική τους εφαρμογή.
Η ΠΑ είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμολογία και υλοποιείται κατά τη διάρκειά του ογδόου (8ου) εξαμήνου και μετέπειτα.
Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος.
Οι προϋποθέσεις ώστε να επιτραπεί σε ένα φοιτητή/ φοιτήτρια να αρχίσει την πρακτική άσκηση είναι:
α) Να έχει αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1
β) Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα συνολικού βάρους 150 ECTS.
Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο της αποδεδειγμένης γνώσης της γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο φορέα.
Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις :

1) Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
2) Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)
 
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται:


Οι φοιτητές / φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο σπουδών. Μέχρι το 3ο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.


α) Από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων.

β) Από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης που ταυτόχρονα είναι και μαθήματα επιλογής για την άλλη κατεύθυνση.

γ) Από 2 ξένες γλώσσες.

Η πρώτη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ).

Η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά για την κατεύθυνση ΕΓΔΕ και προαιρετικά για την κατεύθυνση ΛΣ, ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ).

δ) Από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (ΠΑ).

ε) Από την προαιρετική Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ)

Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση στους τομείς των Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λογοτεχνικών Σπουδών ή και σε θέματα παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π. Θ.).

Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι ίσος με 30 ECTS για κάθε εξάμηνο.
Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών δίδεται παρακάτω, το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί ή προσφέρεται πρώτη φορά, το βάρος του σε διδακτικές μονάδες και το είδος του μαθήματος.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display