ΑΓΡΙΝΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επιστήμη της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και να παράσχει ένα Πρόγραμμα Σπουδών που θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Το προσφερόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιστήμης των Μηχανικών Περιβάλλοντος. 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πτυχίο, 5 έτη φοίτησης)

 

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

1              Μαθηματικά I

2              Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

3              Φυσική Περιβάλλοντος Ι

4              Γενική και Ανόργανη Χημεία

5              Γενική Βιολογία

6              Αγγλικά για γενικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

7              Μαθηματικά II

8              Τεχνική Μηχανική

9              Φυσική ΠεριβάλλοντοςΙΙ

10           Οργανική Χημεία

11           Ισοζύγια μάζας και ενέργειας

12           Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

13           Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

14           Φυσικοχημεία-Θερμοδυναμική

15           Φυσική της Ατμόσφαιρας

16           Περιβαλλοντική Χημεία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία

17           Περιβαλλοντική Γεωλογία-Αρχές Υδρογεωλογίας

18           Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

19           Πιθανότητες-Στατιστική

20           Βασικές Αρχές Οικολογίας

21           Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος

22           Διαχείριση στερεών αποβλήτων

23           Αριθμητική ανάλυση για Μηχανικούς

24           Ρευστομηχανική

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

25           Φαινόμενα μεταφοράς

26           Φυσικές διεργασίες

27           Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

28           Ασφάλεια Διεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία

29           Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

30           Μικροβιακή οικολογία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

31           Βιοτεχνολογία

32           Ενεργειακοί Πόροι και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

33           Τηλεπισκόπηση

34           Μάθημα επιλογής 1

35           Μάθημα επιλογής 2

36           Μάθημα επιλογής 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

37           Διαχείριση υγρών αποβλήτων

38           Χημικές διεργασίες

39           Καταλυτικές Διεργασίες και Περιβάλλον

40           Μάθημα επιλογής 1

41           Μάθημα επιλογής 2

42           Μάθημα επιλογής 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

43           Τεχνοοικονομική μελέτη

44           Μάθημα επιλογής 1

45           Μάθημα επιλογής 2

46           Μάθημα επιλογής 3

47           Μάθημα επιλογής 4

48           Μάθημα επιλογής5

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

49           Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες

50           Μάθημα επιλογής 1

51           Μάθημα επιλογής 2

52           Μάθημα επιλογής 3

53           Μάθημα επιλογής4

54           Μάθημα επιλογής5

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

55           Διπλωματική ΕργασίαΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:  

«Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας.
 • Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco-audit).
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση Δασικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.).
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display