ΠΑΤΡΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας δημιουργήθηκε από τη μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τη συνέργειά του με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4610/2019, (άρθρο 36, §2, εδάφιο 2.αα.). Θα δεχτεί φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις:

Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας.


Αποστολή της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Τμήμα καλλιεργεί τον κορμό των Επιστημών της Εκπαίδευσης, δηλαδή: - τις επιστήμες που μελετούν τα «μακροπαιδαγωγικά» φαινόμενα (δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά ή πολιτιστικά) - τις επιστήμες που μελετούν τα «μικροπαιδαγωγικά» φαινόμενα (π.χ. βιολογικά και ψυχολογικά) που από την ατομική ιστορία μέχρι τις γνωστικές και κοινωνικοσυναισθηματικές διεργασίες σχετίζονται άμεσα με το έργο της εκπαίδευσης - τη Διδακτική των διαφόρων μαθημάτων, η οποία προσφέρει γνώσεις που στηρίζουν τις μεθόδους εκπαίδευσης και τους μηχανισμούς μετάδοσής τους.


Αποστολή της Κατεύθυνσης της Κοινωνικής Εργασίας

Βασικός σκοπός και αποστολή της Κατεύθυνσης της Κοινωνικής Εργασίας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι να εκπαιδεύει φοιτητές/ιες στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίοι ως απόφοιτοι θα διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων, αποκλεισμένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Η Κατεύθυνση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος εργάζεται μαζί με το τοπικό πληθυσμό για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και παρεμβαίνει σε μικρο- και μακρο-επίπεδο για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνη

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα και έχουν δυο κατευθύνσεις, όπου το πρώτο έτος θα είναι κοινό για όλους τους φοιτητές. Πριν από την έναρξη του δευτέρου έτους οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν σε ποια από τις δύο (2) κατευθύνσεις επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η μια κατεύθυνση είναι η "Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης" και η άλλη η "Κοινωνικής Εργασίας".

Προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση σε σαράντα έξι (46) αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με αυτά σεμιναρίων, εργαστηρίων και ασκήσεων, ή σε σαράντα τρία (43) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με αυτά σεμιναρίων, εργαστηρίων ή ασκήσεων, και η συγγραφή προβιβάσιμης επίδοσης Πτυχιακής Εργασίας. Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει 240 ects / διδακτικές μονάδες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Α' ΕΤΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

 

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (5)

 

Α/Α

ΚΩΔ.

ΜΑΘΗΜΑ

 
 

1

 

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

 

2

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

 

 

3

 

Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές

Επιστήμες

 

4

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

5

 

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 1)

 

1

 

Μειονότητες & Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

 

2

 

Οι Παραστατικές Τέχνες ως μέσο Αγωγής και Κοινωνικοπολιτισμικής Εμψύχωσης

Αισθητικός Κύκλος

 

3

 

Αγωγή Υγείας

 

4

 

Μουσική Θεωρία και Πράξη Αισθητικός

Κύκλος

 

5

 

Αποτελεσματικότητα - Ποιότητα &

Κοινωνική Πολιτική

 

6

 

Αγγλικά Ι

 

7

 

Γαλλικά Ι

 

8

 

Γερμανικά Ι

 

9

 

Ρωσικά Ι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (5)

 

1

 

Κοινωνική-Εκπαιδευτική Πολιτική

 

2

 

Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία

 

3

 

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

 

4

 

Εργαστήριο Η/Υ

 

5

 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 1)

 

1

 

Εκπαίδευση - Κοινότητα - Οικογένεια

 

2

 

Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Τέχνη

 

 

3

 

Σύγχρονος χορός - χορογραφία και

πρωτόγονη έκφραση - χοροθεραπεία

Αισθητικός Κύκλος

 

4

 

Γνωστικές λειτουργίες και εγκέφαλος

 

5

 

Αγγλικά ΙΙ

 

6

 

Γαλλικά ΙΙ

 

7

 

Γερμανικά ΙΙ

 

8

 

Ρωσικά ΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Β' ΕΤΟΣ

 

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (5)

 

 

 

Α/Α

 

ΚΩΔ.

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

1

 

Σχολική Συμβουλευτική

 

 

2

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι

 

 

3

 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

 

4

 

Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα & Ένταξη

 

 

5

 

Σχολική Ψυχολογία

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 1)

 

 

1

 

Προγραμματισμός & Εκπ/κή Ρομποτική

 

 

2

 

Ρυθμός & Χορός στην Εκπ/ση Αισθητικός Κύκλος

 

 

3

 

Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής

 

 

4

 

Προσωπικότητα και εαυτός

 

 

5

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

 

 

6

 

Κοινωνική Εργασία με παιδιά και εφήβους

 

 

7

 

Συγκριτική Εκπαίδευση

 

 

8

 

Βυζαντινή Ιστορία

 

 

9

 

Αγγλικά ΙΙΙ

 

 

10

 

Γαλλικά ΙΙΙ

 

 

11

 

Γερμανικά ΙΙΙ

 

 

12

 

Ρωσικά ΙΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (5)

 

 

1

 

Ψυχολογία Ανάγνωσης & Γραφής

 

 

2

 

Εισαγωγή στα Μαθηματικά

 

 

3

 

Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης

 

 

4

 

Μαθητική Αξιολόγηση

 

 

5

 

Εισαγωγή στη Φυσική

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 1)

 

 

1

 

Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός

 

 

2

 

Κοινωνικοποίηση - Ταυτότητες - Απόκλιση

 

 

3

 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ

 

 

4

 

Εργαστήριο Μαθηματικών

 

 

5

 

Πρακτική Άσκηση Ι: Εφαρμογές των Αρχών Μάθησης

 

 

6

 

Νεοελληνική Γλώσσα: Σύνταξη και Λεξιλόγιο

 

 

7

 

Διδακτική εκπαιδευτικού δράματος - τεχνικές θεάτρου

στην Εκπαίδευση Αισθητικός Κύκλος

 

 

8

 

Ιστορία της Τέχνης Αισθητικός Κύκλος

 

 

9

 

Ψυχοπαθολογία του παιδιού

 

 

10

 

Χημεία

 

 

11

 

Βιολογία

 

 

12

 

Αγγλικά ΙV

 

 

13

 

Γαλλικά ΙV

 

 

14

 

Γερμανικά ΙV

 

 

15

 

Ρωσικά ΙV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Β' ΕΤΟΣ

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4)

 

 

Α/Α

 

ΚΩΔ.

 

ΜΑΘΗΜΑ

 
 

1

 

Συνέντευξη και Επικοινωνία

 

2

 

Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής

 

3

 

Δεοντολογία - Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της

Κοινωνικής Εργασίας

 

4

 

Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα & Ένταξη

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 2)

 

1

 

Ομάδες αυτοβοήθειας και Εθελοντισμός - Κοινωνική

Οικονομία

 

2

 

Ειδική Αγωγή

 

3

 

Σχολική Ψυχολογία

 

4

 

Προσωπικότητα και εαυτός

 

5

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

 

6

 

Κοινωνική Εργασία με παιδιά και εφήβους

 

7

 

Αγγλικά ΙII

 

8

 

Γαλλικά ΙΙI

 

9

 

Γερμανικά ΙΙI

 

10

 

Ρωσικά ΙΙI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕ)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4)

 

1

 

Κοινοτική Κοινωνική Εργασία

 

2

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση Κοινωνικής Εργασίας με

Ομάδες

 

3

 

Ψυχοπαθολογία του παιδιού

 

4

 

Βασικές Αρχές Δικαίου

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 2)

 

1

 

Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός

 

2

 

Κοινωνικοποίηση - Ταυτότητες - Απόκλιση

 

3

 

Μεθοδολογία Κοινωνικού Σχεδιασμού

 

4

 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ

 

5

 

Αυτογνωσία και Επαγγελματική Εξουθένωση

 

6

 

Νέες Τεχνολογίες, Διαδίκτυο και ψυχική υγεία

 

7

 

Αγγλικά ΙV

 

8

 

Γαλλικά ΙV

 

9

 

Γερμανικά ΙV

 

10

 

Ρωσικά ΙV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Γ' ΕΤΟΣ

 

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (5)

 

 

 

Α/Α

 

ΚΩΔ.

 

ΜΑΘΗΜΑ

 
 

1

 

Διδακτική Ν/Ε Γλώσσας

 

2

 

Ειδική Αγωγή

 

3

 

Κοιωνιολογία του εκπαιδευτικού θεσμού -

εκπαιδευτικές πρακτικές

 

4

 

Κοινωνική Ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας

 

5

 

Διδακτική των Μαθηματικών Ι

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 1)

 

 

 

1

 

Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα

 

2

 

Θεωρία & Μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας

 

3

 

Ψυχολογία της Οικογένειας

 

4

 

Αγωγή Υγείας ΙΙ

 

5

 

Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία: Αξιολόγηση &

εκπαιδευτική παρέμβαση

 

6

 

Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης: Θεωρία & Πράξη

 

7

 

Ψυχογλωσσολογία Ι

 

8

 

Πρακτική Άσκηση ΙΙ

 

9

 

Ανθρωπογεωγραφία σχολικών μονάδων

 

10

 

Φιλοσοφία της Παιδείας

 

11

 

Πειραματική διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

 

12

 

Επιδράσεις από τη χρήση του Διαδικτύου

 

13

 

Η εξέλιξη της Μουσικής και ο ρόλος της στην

κοινωνία Ι Αισθητικός Κύκλος

 

14

 

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού & θεατρικού

παιχνιδιού Αισθητικός Κύκλος

 

15

 

Διδακτική Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής

 

16

 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΔΕ)

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

 

 

1

 

Φιλοσοφία & Θρησκεία

 

2

 

Εκπαιδευτικός & Κοινωνικός Σχεδιασμός &

Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

 

3

 

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 3)

 

 

1

 

Ψυχογλωσσολογία ΙΙ

 

2

 

Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Το άτομο στον κόσμο

 

3

 

Κοινωνική Ψυχολογία: Δυναμική Ομάδων

 

4

 

Θετική Ψυχολογία

 

5

 

Εκπαίδευση & Φύλο

 

6

 

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

7

 

Εισαγωγή στην Αγωγή Κωφού

 

8

 

Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ

 

9

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ

 

10

 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 

11

 

Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ

 

12

 

Η εξέλιξη της Μουσικής και ο ρόλος της στην

κοινωνία ΙΙ Αισθητικός Κύκλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Γ' ΕΤΟΣ

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4)

 

 

Α/Α

 

ΚΩΔ.

 

ΜΑΘΗΜΑ

 
 

1

 

Εξαρτήσεις και Κοινωνική Εργασία

 

2

 

Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης: Θεωρία & Πράξη

 

3

 

Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα

 

4

 

Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 2)

 

1

 

Κοινωνική Ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας

 

2

 

Θεωρία & Μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας

 

3

 

Ψυχολογία της Οικογένειας

 

4

 

Αγωγή Υγείας ΙΙ

 

5

 

Επιδράσεις από τη χρήση του Διαδικτύου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕ)

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4)

 

1

 

Κοινωνική Έρευνα Ι

 

2

 

Κοινωνική Εργασία σε καταστάσεις ψυχολογικής

κρίσης

 

 

3

 

Εκπαίδευση Μελλοντικών Επαγγελματιών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Εκπαιδευτικά μοντέλα

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

 

4

 

Κοινωνική Εργασία με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 2)

 

1

 

Κοινωνιολογία της Οικογένειας

 

2

 

Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Το άτομο στον κόσμο

 

3

 

Κοινωνική Ψυχολογία: Δυναμική Ομάδων

 

4

 

Θετική Ψυχολογία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Δ' ΕΤΟΣ

 

 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)

 

 

 

Α/Α

 

ΚΩΔ.

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

1

 

Πρακτική Άσκηση σε Σχολεία Ι

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 4)

 

 

1

 

Πρώτη Ανάγνωση & Γραφή

 

 

2

 

Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική

 

 

3

 

Επαίδευση, Ανάπτυξη, Εργασία:

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 

 

4

 

Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία

 

 

5

 

Οικονομία της Εκπαίδευσης

 

 

6

 

Κοινωνιολογική Ανάλυση Εκπ/κών Πρακτικών

 

 

7

 

Πρακτική Άσκηση IV

 

 

8

 

Γλωσσολογία Νοηματικής Γλώσσας & εφαρμογές

στη Δίγλωσση Εκπ/ση

 

 

9

 

ΤΠΕ & Εκπαίδευση

 

 

10

 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Αποτελεσματική

επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις

 

 

11

 

Ειδικά θέματα στη μελέτη των Μαθησιακών Δυσκολιών

 

 

12

 

Το τραγούδι: έκφραση & δημιουργία Αισθητικός Κύκλος

 

 

13

 

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

 

 

14

 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

 

 

15

 

Διδακτική Φυσικών Επιστημών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)

 

 

1

 

Πρακτική Άσκηση σε σχολεία ΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 4)

 

 

1

 

Κοινωνιολογία της Οικογένειας

 

 

2

 

Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας

 

 

3

 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Σκέψη & Συναίσθημα –

Άξονες Συμπεριφοράς

 

 

4

 

Ψυχολογία Γραπτής Έκφρασης

 

 

5

 

Διαθεματικότητα & Σχέδια Εργασίας

 

 

6

 

Ένταξη Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες: θεωρία και

πράξη

 

 

7

 

Θεωρία της Λογοτεχνίας

 

 

8

 

Θρησκευτική Εκπαίδευση

 

 

 

9

 

Πρακτική Άσκηση σε Κοινωνικούς και

Πολιτιστικούς Φορείς (Πρόγραμμα Πρακτικής

Άσκησης)

 

 

10

 

Μουσική & Συγγενείς Τέχνες Αισθητικός Κύκλος

 

 

11

 

Το σώμα στην τέχνη Αισθητικός Κύκλος

 

 

12

 

Πτυχιακή Εργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Δ' ΕΤΟΣ

 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

 

 

Α/Α

 

ΚΩΔ.

 

ΜΑΘΗΜΑ

 
 

1

 

Κοινωνική Έρευνα ΙΙ

 

2

 

Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια

 

3

 

Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία Ι σε

Κοινωνικές Δομές

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 2)

 

1

 

Παραπτωματικότητα: Πρόληψη - Αντιμετώπιση

 

2

 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Αποτελεσματική

επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις

 

3

 

Κοινωνική Εργασία με παιδιά & Εφήβους

 

4

 

Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕ)

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

 

1

 

Διαγνωστικές Μέθοδοι με Άτομα & Ομάδες

 

2

 

Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία ΙΙ σε

Κοινωνικές Δομές

 

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 3)

 

1

 

Σεμινάρια Τελειοφοίτων

 

2

 

Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους

 

3

 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Σκέψη & Συναίσθημα –

Άξονες Συμπεριφοράς

 

 

4

 

Πρακτική Άσκηση σε Κοινωνικούς και

Πολιτιστικούς Φορείς (Πρόγραμμα Πρακτικής

Άσκησης)

 

5

 

Ένταξη Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες: θεωρία και

πράξη

 

6

 

Πτυχιακή Εργασία

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΦΕΚ 2916/τ. Β´/19-7-2018). Απευθύνεται κυρίως σε όποιον : 

 • Θέλει να γνωρίσει το πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης
 • Θέλει να μυηθεί στην έρευνα στο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης
 • Θέλει να εμβαθύνει σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών της εκπαίδευσης

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, διασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και για τις δύο κατευθύνσεις και μέσω των σπουδών τους αποκτούν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής:


 Κατεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν:

 • Ως εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ-70)
 • Ως εκπαιδευτικοί στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Ως επιστημονικό προσωπικό σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως σε Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, σε παιδικές κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, παιδικά μουσεία κ.ά.
 • Ως ερευνητές σε εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς
 • Ως συγγραφείς εκπαιδευτικών βιβλίων
 • Με περαιτέρω εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης θα είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής, ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.).

Για τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη νομοθεσία: Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α/4-2- 1991).

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.


Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

 1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος κοινωνικής εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, Κοινωνικοί Λειτουργοί, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - θεωρητικές και εφαρμοσμένες - ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας που αποβλέπουν στην πραγματοποίηση ενός ή και συνδυασμού από τους παρακάτω στόχους: α) Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων. β) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα.
 1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τα παρακάτω αντικείμενα: α) Διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή ψυχοκοινωνικής μελέτης όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή τους. β) Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. γ) Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.
 1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες κατά τομέα απασχόλησης, ως εξής:

α) Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες.

β) Τομέας Υγείας. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, Θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ.

γ) Τομέας Ψυχικής Υγείας: Παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σεκοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ.

δ) Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., κ.λπ.

ε) Τομέας επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας, βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις κ.λπ.

στ) Τομέας εκπαίδευσης. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

z) Τομέας πρόληψης και καταστολής της ροπής προς παραβάσεις ανηλίκων και εγκληματικότητας. Παροχή ειδικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα, μέσα από κρατικούς ή άλλους φορείς όπως Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ιδρύματα και υπηρεσίες για άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά.

η) Τομέας Κοινωνικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την υποβοήθηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Κέντρων Νεότητας, Πολιτιστικών Κέντρων κ.λπ.

θ) Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, στην ειδικότητα της κοινωνικής εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.
 2. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος, απασχολούνται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Θέματα κοινωνικής εργασίας, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.Επίσης μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα Θεμάτων της ειδικότητάς τους.
 3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display