ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Οι απόφοιτοι του Τμήματος με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για την ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση:


 • τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών, υδατοκαλλιεργητικών και ζωικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος. Ο απόφοιτος κατέχει ένα διεπιστημονικό φάσμα  γνώσεων δεδομένου ότι συνδυάζει πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών, φυσικών και οικονομικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση-επεξεργασία αλιευμάτων και παραγωγικών ζώων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος.
 • σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων για τη λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση και σχεδιασμό πάσης φύσεως μονάδων παραγωγής ζώων, υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης και ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου πάσης φύσεως αλιευμάτων και χερσαίων ζώων.
 • σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους για τη βελτίωση ειδών χερσαίων και υδρόβιων οργανισμών καθώς και την απομόνωση και παραγωγή προϊόντων τους με εφαρμογή στη βιοτεχνολογία.
 • εμπορία πάσης φύσεως ζώων, αλιευμάτων, αλιευτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, ζωοτροφών και φαρμάκων και εξοπλισμού μονάδων ζωοτροφίας, υδατοκαλλιέργειας, επεξεργασίας και τυποποίησης ζωικών προϊόντων, αλιευμάτων, εργαστηρίων, αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού σκαφών.
 • λειτουργία, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ειδικών εργαστηρίων και γραφείων παροχής υπηρεσιών και ειδικών δραστηριοτήτων στη ζωοτεχνία, στις υδατοκαλλιέργειες και την αλιευτική διαχείριση.
 • τεχνικό σχεδιασμό εγκαταστάσεων μονάδων ζωοπαραγωγής, υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεων επεξεργασίας, συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων και υποπροϊόντων και ιχθυαγορών σε συνεργασία με ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες.
 • σύνταξη μελετών εκτίμησης, αξιολόγησης και διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων και υδάτινου περιβάλλοντος.
 • στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών σχετικών με την ειδικότητα και τη δυνατότητα εξέλιξης σε όλο το φάσμα της τεχνικής και διοικητικής ιεραρχίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικών με την ειδικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • ασκηση του επαγγέλματος ως Ζωοτέχνης ή Ιχθυολόγος

Επίσης,  στόχος του Τμήματος είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της ζωικής και υδρόβιας παραγωγής έτσι ώστε να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος ΖΩΠΑΛΥΔ είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε στα πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής να λαμβάνει τις βασικές γνώσεις που θα του χρειαστούν για την εμβάθυνση και εξειδίκευση που θα ακολουθήσει στην πορεία της εκπαίδευσής του. Έτσι, μέχρι και το 5ο εξάμηνο το ΠΣ αποτελείται μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 6 ο εξάμηνο και μέχρι και το 9ο αρχίζουν να διατίθενται και μαθήματα επιλογής, ενώ το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

 

1ο Εξάμηνο

 • Γενική Βιολογία
 • Γενική &Αναλυτική Χημεία
 • Ωκεανογραφία- Κλίμα
 • Βιοστατιστική
 • Γεωπονικές Επιστήμες
 • Ξένη Γλώσσα

 

2ο Εξάμηνο

 • Οργανική &Βιολογική Χημεία
 • Βοτανική
 • Ζωολογία
 • Φυσική
 • Πληροφορική
 • Ξένη Γλώσσα

 

3ο Εξάμηνο

 • Γενετική
 • Συγκριτική Ανατομία – Φυσιολογία ζωικών οργανισμών
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Βιοχημεία
 • Αγροτική Οικονομία & πολιτική
 • Οικολογία

 

4ο Εξάμηνο

 • Μικροβιολογία
 • Κυτταρική –Μοριακή Βιολογία
 • Ιχθυολογία
 • Αρχές Διατροφής
 • Υδροβιολογία

 

5ο Εξάμηνο

 • Δυναμική πληθυσμών
 • Οικολογία Υδάτινων συστημάτων
 • Ζωοτεχνία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Γενετική πληθυσμών και βελτίωση

 

6ο Εξάμηνο

 • Ανοσολογία & Νοσολογία
 • Ρύπανση ποιότητα υδάτων
 • Αλιευτικοί πόροι και τεχνολογία
 • Συστήματα ποιότητας - Υγιεινή - Εμπορία
 • Πειραματικός σχεδιασμός - Προσομειώσεις

 

7ο Εξάμηνο

 • Ιχθυοπαθολογία & διαγνωστική
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Βιοτεχνολογία εκτροφής
 • Ζωοτροφές - τεχνολογία -διακίνηση
 • Αλιευτική διαχείριση

 

8ο Εξάμηνο

 • Υδατοκαλλιέργειες ασπονδύλων
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Μεταποίηση προϊόντων εκτροφής
 • Παραγωγικές δραστηριότητες και προστασία περιβάλλον
 • Επιλογή 5

 

 

9ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική
 • Επιλογή
 • Επιλογή
 • Επιλογή
 • Επιλογή
 • Επιλογή

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική
 • Επιλογή
 • Επιλογή
 • Επιλογή

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Αλιευτική Ωκεανογραφία
 • Εκτροφή εμπορία και διακίνηση ζώων συντροφιάς
 • Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών
 • Πρακτική 'Ασκηση
 • Δομή και διαχείριση ζωοτεχνικών υποδομών
 • Δεοντολογία και βιοηθική επαγγέλματος
 • Βιολογικές εκτροφές και καλλιέργειες
 • Ποιοτικός και Υγειονομικός Έλεγχος Αλιευμάτων
 • Φυκοκαλλιέργειες
 • Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί
 • Ενυδρειολογία
 • Γενετική διατήρησης - Βιοποικιλότητα
 • Βιοπληροφορική και γονιδιοματική
 • Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα υδρόβιων ζώων
 • Μελισσοκομία, Σηροτροφία


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Π.Μ.Σ. απονέμει  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)


Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable fisheries,aquaculture


Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εργαστούν:


ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε θέσεις εργασίας αντίστοιχες των συναδέλφων τους του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε παραγωγικές μονάδες προϊόντων κρέατος, σε βιομηχανίες μεταποίησης ζωικών προϊόντων, σε εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα εισαγωγής και διάθεσης ζωοτροφών.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν κατάστημα διάθεσης ζωοτροφών, γαλακτοκομικό εργαστήριο κ.ά.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε επιχείρηση προϊόντων ζωικής παραγωγής χρειάζεται την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση των Γεωπόνων, για να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του υψηλού ανταγωνισμού που επικρατούν σήμερα. Οι προοπτικές απασχόλησης των Γεωπόνων Ζωικής Παραγωγής δεν μπορούν να θεωρηθούν ευοίωνες λόγω της κρίσης που περνάει η ζωική παραγωγή στον Ελλαδικό χώρο.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display