ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Νοσηλευτική επιστήμη συνδυάζει γνώσεις και δεξιοτήτες που βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και ερευνητικές αποδείξεις, ώστε να επιτυγχάνει επιστημονικά τεκμηριωμένη πράξη. Οι επιστήμονες Νοσηλευτές διαρκώς επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσα από: 1) την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, όπως επιστημονικά Νοσηλευτικά περιοδικά και επιστημονικά Νοσηλευτικά βιβλία, 2) τη συμμετοχή τους σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και σεμηνάρια, 3) τον αναστοχασμό πάνω στη νοσηλευτική πράξη, και 4) τη διαρκή εκπαίδευση σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και δια βίου εκπαίδευσης προγράμματα. Η ανάγκη για επικαιροποιήση και συνεχή εξέλιξη των νοσηλευτικών γνώσεων οφείλεται αφενός στην ανάγκη που υπάρχει από την αγορά για όλο και περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο κοινωνικό σύνολο, και αφετέρου στην επιταγή από τους επιστημονικούς οργανισμούς (όπως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Royal College of Nursing, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών - ICN κ.λπ.) που δημιουργούν οι ίδιοι οι νοσηλευτές για να προάγουν το επιστημονικό επάγγελμα της νοσηλευτικής και να προστατέψουν τους χρήστες υπηρεσιών υγείας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το όραμα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι να παράγει επιστήμονες Νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι να έχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες, και οι οποίοι εμπνέονται με τα ανθρώπινα ιδεώδη της κατανόησης, της φροντίδας και της ισότητας, και να τους καταστεί ικανούς να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε ποικίλα επιστημονικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας ικανότητες κριτικής ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής ερευνητικών αποδείξεων στην πράξη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η βασική φιλοσοφία και η γενική δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμπεριέχει την ενοποίηση σύγχρονων νοσηλευτικών θεωριών και θεωριών φροντίδας με επιτηδευμένη πράξη, ώστε να υποστηριχθούν και να υποβοηθηθούν οι φοιτητές/τριες, να εξελιχθούν από μαθητευόμενους σε αυτόνομους επιστήμονες Νοσηλευτές, κατάλληλους για την άσκηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η φροντίδα. Βασική θέση μας είναι ότι η φροντίδα δεν είναι έμφυτο χαρακτηριστικό, αλλά ενέχει, και απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες που μαθαίνονται και καλλιεργούνται μέσα από τη συστηματική και επιτηδευμένη διδακτική διαδικασία. Η οντολογική θέση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ότι η επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα έχει την ικανότητα να βελτιώνει την κοινωνική, ψυχική και φυσική ευεξία των ατόμων που έχουν ανάγκη από φροντίδα. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος μας βασίζεται στην όξυνση των ικανοτήτων αναλυτικής σκέψης, στην υποστήριξη δημιουργίας ανοιχτού μυαλού, και στην καλλιέργια σεβασμού στην ανθρώπινη αξία και στη μοναδικότητα του ατόμου.

Τα συστατικά που ενημερώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι η μεγάλης, μεσαίας και μικρής εμβέλειας θεωρίες νοσηλευτικής, καθώς και η αναστοχαστική (reflective) σκέψη και πρακτική. Το Πρόγραμμα Σπουδών εμπεριέχει θεωρητική διδασκαλία/ κατάρτιση και εργαστηριακή/ κλινική εκπαίδευση που ακολουθείται από συστηματική αξιολόγηση, καθώς και από αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και αυτο-αξιολόγηση από τους φοιτητές/τριες. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει δόμη και συνέπεια που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του, καθώς και ικανοποιητικού βαθμού ευελιξίας, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε φοιτητή/τριας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

 • Ανατομία Ι
 • Φυσιολογία Ι
 • Εισαγωγή στην Νοσηλευτική
 • Βιολογία
 • Ψυχολογία  της Υγείας

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

 • Ανατομία ΙΙ
 • Φυσιολογία ΙΙ
 • Βασική Νοσηλευτική
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Δεοντολογία & Βιοηθική

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο

 • Παθολογική Φυσιολογία
 • Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ  
 • Οικονομία της Υγείας
 • Χειρουργική
 • Φαρμακολογία      
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο

 • Παθολογία Ι
 • Παθολογική Νοσηλευτική Ι
 • Χειρουργική Νοσηλευτική Ι
 • Κοινωνιολογία της Υγείας
 • Διαιτιολογία / Διατροφή

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο

 • Παθολογία ΙΙ
 • Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
 • Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ
 • Πρώτες Βοήθειες

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1

 • Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα
 • Υγιεινή του Περιβάλλοντος

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο

 • Παιδιατρική
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Καρδιολογία - Επείγουσα Ιατρική
 • Μαιευτική Γυναικολογία
 • Μαιευτική Γυναικολογία Νοσηλευτική

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1

 • Διοίκηση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 • Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο

 • Νοσηλευτική Επειγόντων Περιστατικών
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
 • Ξένη Γλώσσα
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Νοσηλευτική - Σεμινάρια

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό – προσφέρονται 2 και επιλέγεται 1

 • Τηλεπληροφορική της Υγείας
 • Πληροφορική της Υγείας

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 


 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής προσφέρει διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση "Διδακτορικού Διπλώματος στη Νοσηλευτική"

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Οι Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Μόρφωσης μπορούν να απασχοληθούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και γενικά σε όλες τις υπηρεσίες Υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ως ανώτερα στελέχη. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε Υπηρεσίες Υπουργείων, που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της Πολιτικής για την Υγεία.
Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ μπορούν να εργαστούν σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία, κλινικές κ.ά. Επιπλέον, τους παρέχεται και η δυνατότητα απασχόλησης ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση νοσηλευτικού προσωπικού επιστημονικά καταρτισμένου. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για την απασχόληση των αποφοίτων του Νοσηλευτικού Τμήματος.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Πληροφορικός Υγείας Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display