ΠΡΕΒΕΖΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Λογιστή-Φοροτέχνη και του Χρηματοοικονομικού συμβούλου, καθώς και της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιδιώκονται να ικανοποιηθούν με την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών εξειδικεύονται στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους απόφοιτους του τμήματος, ώστε αυτοί με την αποφοίτησή τους να είναι σε θέση να:

 • Τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με το Απλογραφικό και Διπλογραφικό σύστημα.
 • Εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ., τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, καθώς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Συντάσσουν και να αναλύουν  χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και να μπορούν να τους διερευνούν αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος
 • Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης.
 • Εκπονούν  χρηματοοικονομικές μελέτες και να παρέχουν χρηματοοικονομικές συμβουλές.
 • Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
 • Πραγματοποιούν αναλυτική κοστολόγηση και να εξάγουν στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική γενικά.

 

 Πρόγραμμα Σπουδών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Μικροοικονομική

Θεωρία

Διοικητική των Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στη Λογιστική

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Μακροοικονομική

Θεωρία

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Στατιστική Επιχειρήσεων

Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Αρχές Χρηματοοικονομικής  Διοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Αρχές Μάρκετινγκ

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές

Λογιστική Κόστους

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Επιχειρησιακή Έρευνα

Λογιστική Εταιριών

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα & E.R.P.

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Φορολογία Εισοδήματος

Διεθνής Οικονομική

Φορολογικό Δίκαιο

Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων

Ελεγκτική

Διοικητική Λογιστική & Πληροφόρηση

Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου

Μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου


8ο ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΑΘΗΜΑ

Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά

Μεθοδολογία Έρευνας

Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

Μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

Πρακτική ΆσκησηΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως Χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Του Λογιστή − Φοροτέχνη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Του Χρηματοοικονομικού και Χρηματιστηριακού συμβούλου και αναλυτή
 • Του Εσωτερικού Ελεγκτή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Του Τραπεζικού και Ασφαλιστικού στελέχους
 • Του Εκπαιδευτικού σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Του στελέχους του Δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display