ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ν. 4559/ΦΕΚ142/τ. Α/3-8-2018, άρθ. 3). Αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.


Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την απόκτηση επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας του παιδαγωγού με ειδίκευση στην αγωγή του παιδιού από τη γέννηση έως και την ένταξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπλέον το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης με την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται στο ΠΠΣ του Τμήματος. Το Τμήμα στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του και στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία, μεταπτυχιακές σπουδές και να συμβάλουν στην έρευνα και ανάπτυξη της γνώσης. 


Η συνολική διάρκεια του νέου ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προπτυχιακών σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Προσφέρονται συνολικά 51 μαθήματα.

 Τα επτά πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές φοιτούν στο Τμήμα και παρακολουθούν μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά. Ο φοιτητής, για να καταστεί πτυχιούχος, πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 37 Υποχρεωτικά και 8 Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα και εφόσον έχει επιλέξει να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, να την έχει ολοκληρώσει.

Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ή 2 Επιλογής Υποχρεωτικών μαθημάτων. Για να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 30 μαθήματα (Υ+Ε) από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται μέχρι και το 8ο εξάμηνο καθώς και σε όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα και τα μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (προαιρετική) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

 •  Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια δύο μηνών (συνεχόμενη διάρκεια), πλήρους ωραρίου και πραγματοποιείται σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλη την επικράτεια.
 • Προσφέρεται στο τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών ως προαιρετικό/επιλογής μάθημα. Δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμού του βαθμού πτυχίου.
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου.
 • Έχει ECTS (κατ' ελάχιστον 2). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα (και κατ' επέκταση η δυνατότητα "δήλωσης" του μαθήματος από τους φοιτητές) γίνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής των φοιτητών με κριτήρια που θέτει το Τμήμα. Όσοι φοιτητές τελικά πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους και βεβαίωση πρακτικής άσκησης, όπου θα αναγράφεται ο φορέας της πρακτικής άσκησης.


Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ασκηθεί σε όλους τους τομείς της υπηρεσίας. Είναι διαρθρωμένη σε τέσσερα προοδευτικά στάδια δραστηριοτήτων:

1. Πρώτο στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Επιδιώκεται η γνωριμία με τα βρεφονήπια και η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο έργο του Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας: φροντίδα, διατροφή, διαπαιδαγώγηση (απασχόληση, χειροτεχνικές εργασίες, παιχνίδι κλπ).

2. Δεύτερο στάδιο: Διάρκεια δύο (2) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια συντονίζει το πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού (διατροφή, παιδαγωγικές απασχολήσεις νηπίων) με τη συμμετοχή της υπεύθυνης Παιδαγωγού.

3. Τρίτο στάδιο: Διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την πλήρη υπευθυνότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού με την εποπτεία της υπεύθυνης Παιδαγωγού.

4. Τέταρτο στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Ενημέρωση και άσκηση σε θέματα Διοικητικά και Διαχείρισης (εγγραφή νηπίων, αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, αρχειοθέτηση, κατανομή δαπανών, κλπ). Το ωράριο εργασίας των φοιτητών/τριων θα συμπίπτει σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με το ωράριο εργασίας του μόνιμου παιδαγωγικού προσωπικού, διότι ουδεμία νομική ευθύνη έχουν οι φοιτητές/τριες.

 


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε εδώ το πρόγραμμα σπουδών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 523 ΦΕΚ 203/24-12-91, Τεύχος Α΄, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του εδ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173).

Ειδικότερα: Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγεία), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Εξέλιξη σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 • Απασχόληση στην εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.α.) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Συμμετοχή, ως μέλη, σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Γίνονται δεκτοί/ές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ για απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 • Φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display