ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Σκοπός:

Να εφοδιάσει τους φοιτητές με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και να τους καταρτίσει στις τρέχουσες τεχνικές και τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και τις εφαρμογές τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επιμέρους στόχοι:

1. Κατανόηση των βασικών αρχών και θεμελιώσεων της Επιστήμης Υπολογιστών, καθώς επίσης και ευρύτερων επιστημονικών μεθόδων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αναπτύσσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα ανεξάρτητα από τις μεταβολές που μπορεί να υπάρχουν σε τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

2. Κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας για αποφοίτους με υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε θέματα επίλυσης προβλημάτων με χρήση υπολογιστών, ανάπτυξης και τεχνολογίας λογισμικού, βάσεων δεδομένων, συστημάτων και δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών εφαρμογών, ασφάλειας συστημάτων.

3. Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, διαχείρισης και εφαρμογής των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών με έμφαση στο λογισμικό, σε συνδυασμό με την ικανότητα της κριτικής αξιολόγησης των χρησιμοποιούμενων προσεγγίσεων και τεχνικών.

4. Ανάπτυξη επαγγελματιών ικανών να παίξουν κυρίαρχο ρόλο σε διάφορες επιχειρηματικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

5. Παροχή δεξιοτήτων αποτελεσματικής εργασίας σε μία ομάδα, επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων και επαγγελματικής παρουσίασης των σχετικών λύσεων.

6. Εξοικείωση φοιτητών με το μεγάλο εύρος ερευνητικών προκλήσεων στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών καθιστώντας τους ικανούς να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποτελεί ένα από τα τμήματα που δημιουργήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 147 (ΦΕΚ Α΄ 56/10.4.1990), το οποίο περιελάμβανε και τη μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δέχεται φοιτητές από το 1991-1992, ενώ το 2013-2014 συγχωνεύθηκε σε αυτό το πρώην Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (Νάουσα) και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρονται 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Β) Πληροφοριακά Συστήματα

Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα Της Β) κατεύθυνσης ανά εξάμηνο:

Πληροφοριακά Συστήματα

Εξάμηνο Α

 • Αλγόριθμοι
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • ∆ιαδικαστικός Προγραμματισμός
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Συστήματα Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Πληροφορική
 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στην Αγγλική

 

Εξάμηνο Β

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Βάσεις ∆εδομένων
 • ∆ιακριτά Μαθηματικά
 • ∆ιοίκηση και Τεχνολογία
 • ∆ομές ∆εδομένων
 • Πιθανότητες και Στατιστική

 

Εξάμηνο Γ

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • ∆ίκτυα Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

 

Εξάμηνο ∆

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
 • Προγραμματισμός ∆ιαδικτύου
 • Ψηφιακή Οικονομική
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων
 • Χρηματοοικονομική ∆ιοίκηση

 

Εξάμηνο Ε

 • ∆ίκαιο Πληροφορικής και ∆εοντολογία
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Υπηρεσίες και Συναλλαγές Ιστού
 • Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική
 • Επιχειρηματικές Επικοινωνίες ∆εδομένων
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 

Εξάμηνο ΣΤ

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Υπολογιστική Νέφους
 • ∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής
 • Επιχειρηματικότητα και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων και ΠληροφοριακώνΣυστημάτων

 

Εξάμηνο Z (Επιλογής Κατεύθυνσης)

 • ∆ιοίκηση Ποιότητας και Πληροφοριακά
 • Συστήματα
 • ∆ιοίκηση Τεχνολογικής Αλλαγής
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στρατηγική Καινοτομίας Τεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Ψηφιακά Νομίσματα
 • Ψηφιακή καινοτομία και συστήματα μεταφοράς τεχνολογίας

 

Εξάμηνο H (Επιλογής Κατεύθυνσης)

 • ∆ιαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Επιχειρηματική Αναλυτική
 • Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες ∆ιοίκησης Παραγωγής
 • Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών ∆ιαδικασιών
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Επιλογής

Εξάμηνο Η

 • Αναλυτική Λογιστική (Κοστολόγηση)
 • Βελτιστοποίηση και Λήψη Αποφάσεων
 • Δίκαιο Διαδικτύου
 • Ειδικά θέματα στα δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών
 • Ενοποιημένες Επικοινωνίες και Εφαρμογές
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Κινητή και ∆ιάχυτη Υπολογιστική
 • Κοινωνικά μέσα – κοινωνική δικτύωση
 • Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 • Τεχνολογίες Blockchain και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές
 • Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 2. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δίκαιο και Πληροφορική"
 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή/και να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, όπου απαιτούνται γνώσεις υψηλής ειδίκευσης, ώστε να αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρουν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην οικονομία και τη διοίκηση.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι  θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις ως :

 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΤΠΕ και όχι μόνο
 • Στελέχη σε νέες ή υπάρχουσες  επιχειρήσεις και οργανισμούς που απαιτούν επιχειρηματικές δεξιότητες για την αξιοποίηση ΤΠΕ καινοτομιών, για ηλεκτρονικό και κινητό επιχειρείν, σχεδιασμό & διαχείριση ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών μέσων
 • Επιχειρηματίες όπου θα ιδρύσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις 
 • Σύμβουλοι προσανατολισμένοι στις στρατηγικές αλλά και στις εφαρμογές ΤΠΕ
 • Project Managers σε παρόχους τεχνολογιών και υπηρεσιών που αναζητούν στελέχη με ισχυρές δεξιότητες επιχειρηματικότητας και γνώσης των ΤΠΕ
 • Στελέχη Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών  παγκόσμιου ιστού, και εφαρμογών «έξυπνων» κινητών συσκευών, παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, και τεχνικούς υπεύθυνους έργων λογισμικού
 • Στελέχη Σχεδίασης Συστημάτων με έμφαση στην δικτύωση, ασφάλεια και την εκμετάλλευση σύγχρονων κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων
 • Υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών που στοχεύουν σε σημαντικά προβλήματα της βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα εφαρμογών βελτιστοποίησης, ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης γνώσης, ευφυών εφαρμογών και προσομοίωσης
 • Στελέχη σε μικρές ή μεγάλες εταιρίες λογισμικού, εταιρίες που παρέχουν υπολογιστικές υπηρεσίες αλλά και σε μεγάλους οργανισμούς οποιουδήποτε τομέα που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. υγεία, βιομηχανία, διακυβέρνηση)
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display