ΧΑΛΚΙΔΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι να θεραπεύει και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας, των Τροφίμων και τη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων & την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις νέες προκλήσεις της αγοράς καινοτόμων αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν:

  • Την Ανάπτυξη και Διαχείριση της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με χρήση νέων ευφυών τεχνολογιών της Γεωργίας Ακριβείας
  • Την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην Αυθεντικότητα των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων και την ανάδειξη της Ποιότητας τους
  • Την ορθολογική Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος με ταυτόχρονη αξιοποίηση των παραπροϊόντων αγροτικής παραγωγής
  • Την Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                                ECTS                             2ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                                                    ΕCTS
Υποχρεωτικά μαθήματα                                 π.μ.                                Υποχρεωτικά μαθήματα                                                   π.μ
101 Μαθηματικά                                               6                                    201 Βασική Στατιστική                                                       6
102 Φυσική Περιβάλλοντος                             6                                    202 Εισαγωγή στους Η/Υ και Προγραμματισμός           6
103 Kυτταρική και Μοριακή Βιολογία           6                                         Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα(α)
104 Γενική Χημεία                                             6                                     203 Βιοχημεία                                                                     6
105 Αρχές Οικονομιας και Διοικησης            6                                     204 Αναλυτική Χημεία                                                        6
                                                                                                                     205 Αγροτική Οικονομία                                                   6
                                                                                                                     206 Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή                         6
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                                                                           4ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                                               ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα                                 π.μ.                                  Υποχρεωτικά μαθήματα                                                π.μ.

301 Στατιστική Ανάλυση Διεργασιών              4                                       401 Συστήματα Διασφάλισης Ποιοτητας                     6
302 Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων            8                               402 Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος6
303 Φυσιολογία Φυτών                                    6                                      403 Φυσιολογία Ζώων                                                      6
304 Εφαρμοσμένη Πληροφορική                  6                                       404 Γεωργία Ακριβείας – Ευφυή Συστήματα              6
Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα(α)                                                   Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα(α)
305 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 3                              405 Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Μετρήσεων   3
306 Εδαφολογία                                                3                                       406 Γεωργική Μετεωρολογία- Κλιματολογία                3
307 Χημεία Περιβάλλοντος                               3                                       407Μικροβιολογία Τροφίμων                                        3
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                                ECTS                                     6ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                                            ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα                                  π.μ.                                          Υποχρεωτικά μαθήματα                                        π.μ.
501 Σχεδιασμός και Λήψη Αποφάσεων         4                                         601 Βιοποικιλότητα                                                      8
502 Οικολογία και Δυναμική Πληθυσμών     6                                         602 Βιοτεχνολογία                                                         6
503 Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων           4                             603 Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακών Αναλύσεων 4
504 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα      4
Επιλεγόμενα μαθήματα                                                                                    Επιλεγόμενα μαθήματα
505 Προϊόντα Ελαιοκομίας                             4                                          604 Προϊόντα Γαλακτοκομίας                                    4
506 Προϊόντα Αμπέλουργίας - Οινολογία      4                                          605 Προϊόντα Μελισσοκομίας                                     4
507 Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 4                      607 Διαχείριση Yποπροϊόντων Γεωργικών Επιχειρήσεων4
508 Συστήματα Παραγωγής                           4                                 608 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Εδάφους 2
509 Διαχείριση Έργων                                      3                                609 Πρακτική Άσκηση                                                           6(γ)

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                               ECTS                                         8ο ΕΞΑΜΗΝΟ                                                         ECTS
                                                                                                                            Υποχρεωτικά μαθήματα                                          π.μ.
                                                                                                                             Πτυχιακή εργασία                                                   20(γ)
Επιλεγόμενα μαθήματα                                   π.μ                                          Επιλεγόμενα μαθήματα                                              π.μ.
701 Θεσμοί Ε.Ε. και Αγροτική Πολιτική        4                                801 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων        4
702 Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία 4       802 Αξιολόγηση Επενδύσεων -Χρηματοδότηση                  4
703 Οικονομικά Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων 6                803 Αγροτική Κοινωνιολογία                                                  4
704 Επεξεργασία Υδάτων και Αποβλήτων    4                                  804 Διαχείριση Δεδομένων                                                     4
705 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων                   4                                  805 Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων                             3
706 Περιβάλλον και Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 4    806 Αγγλική Ορολογία                                                            2
707 Γεωργική Παραγωγή & Περιβάλλον       4                                                                                                                                         708 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά    4
709 Συσκευασία Τροφίμων                            4
710 Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων    3

(α) Στο τρέχον ακαδ. έτος 2019-20 από τα τέσσερα κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα τρία.
(β) Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε επιχειρήσεις συμβεβλημένες με το ΕΚΠΑ μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
(γ) Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Χορηγείται πτυχίο με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε θέσεις εργασίας αντίστοιχες των συναδέλφων τους των υπόλοιπων γεωπονικών τμημάτων.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: σε οποιαδήποτε παραγωγική γεωργική μονάδα και ειδικά στις σύγχρονες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με γεωργική παραγωγή αλλά και οι νέες κατευθύνσεις της γεωργικής πολιτικής στην Ε.Ε προσδίδουν βαρύτητα στο επάγγελμα των Γεωπόνων της Γεωργικής Οικονομίας.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display